Електронен каталог

доц. д-р Милен Томов

Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Нова българистика
Телефон:
e-mail:
Приемно време:

Професионална автобиография:


Доц. д-р МИЛЕН ТОМОВ

Институт за български език - БАН

Секция за съвременен български език

Преподава в Нов български университет - Факултет "Базово образование"

Работи в областта на съвременния български език, теорията на книжовните езици и езиковата култура, теорията и историята на правописа, историята на българското езикознание и езиковедската книжнина.

Образование:

2004: Институт за български език при БАН, Секция за съвременен български език – доктор по съвременен български език (книжовен език и езикова култура)

1995: ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, специалност “Българска филология” и квалификация “Преподавател по български език и литература”

1991: Институт по библиотечно дело (СВУБИТ) – гр. София, специалност “Библиография и библиотекознание”

Участие в научноизследователски проекти:

Езикова култура и езикова политика. Употреба на главни и малки букви: актуална писмена практика и нормативни проблеми (2024 – 2026) – ръководител; Национална научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“: Библиографска платформа „Езиковедска българистика. Библиография на българска езиковедска литература (2023 – 2025) – ръководител; Национална онлайн платформа за езикови ресурси БЕРОН (2022 – 2024). Нормативна граматика на съвременния български език (2016 – продължава); Езикова култура и езикова политика. Типология на отклоненията от правоговорните норми (2021 - 2023); Изследване на обществените нагласи и ценностните ориентации към съвременния български книжовен език като фактор при кодификацията на нормите му. Съвместен проект на Института за български език, СУ „Св. Климент Охридски“ и Института за икономически изследвания – БАН (2017 – 2018); Езикова култура и езикова политика. Съвременна правописна практика (2015 – 2017); Българската граматична мисъл от първата половина на ХХ век (2012 - 2014); Български граматични речници (2012 – 2014); Обратен речник на българския език (2011); Нов правописен речник на съвременния български книжовен език. Второ допълнено и преработено издание (2007 – 2009); История на нормите и кодификацията на новобългарския книжовен език (2007 – 2009); Българският и чешкият книжовен език в контекста на езиковата политика на Европейския съюз (2008 – 2010). Съвместен проект на ИБЕ и Института за чешки език при Чешката академия на науките; Кирилица – латиница: лингвистични изследвания и препоръки (2005 – 2009); Разбираема България – транслитерация на български собствени имена на латиница (2006 – 2008). Съвместен проект на ИБЕ и МДААР; Българският и чешкият книжовен език в контекста на информационното общество (2005 – 2007). Съвместен проект на ИБЕ и Института за чешки език при Чешката академия на науките; Установяване на националния характер на новобългарския книжовен език през ХІХ – ХХ в. (2004 – 2006); Въпроси. Електронна база данни на Службата за езикови справки.

Международна научноизследователска дейност и специализации в:

Институт за чешки език - Чешка академия на науките, Прага (академична стипендия "Йозеф Добровски" на ЧАН); Институт за немски език, Манхайм, Германия (стипендия на Немската научноизследователска общност DFG, Бон); Факултет по хуманитарни науки - Университет "Николай Коперник", Торун, Полша.

Член на Дружеството за немски език (GfdS), Висбаден, Германия

ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

Нов български университет:

2001 – 2005 Правопис и пунктуация на българския език

2002 – 2005 Практикум по съставяне на научен текст (библиография в научен текст)

2006 – Български език и академично есе

2011 – 2012 Комуникация с български език

2013 до момента: Български език

Университет в Крайова, Румъния: 2017 г. Български език за чуждестранни студенти

Институт по публична администрация: 2009 - Прецизност и стил. Лекции по съременен български книжовен език за повишаване на административния капацитет.

2018 до момента: Майсторски клас към Журналистическата академия на БНР: Проблеми на устната книжовна реч

2018 – Обучителни семинари с преподаватели по български език и със служители в Народното събрание

2019 - Ученически институт на БАН: Умения за създаване на научен текст

ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ:

Експертна дейност в Службата за езикови справки и консултации при Секцията за съвременен български език на Института за български език.

Експертизи на изпитни материали по български език за средното и висшето образование.

Член на Научния съвет на Института за български език.

Председател на Библиотечния съвет на Института за български език.

Научнопопулярни: Съавтор на образователни предавания по български език в БНТ и редовни участия в поредицата “За думите” по програма “Хр. Ботев” на БНР.


Публикации:


СТУДИИ И МОНОГРАФИИ

Ролята на Института за български език за утвърждаването на нормативната система на съвременния български книжовен език. Автореферат на дисертация за присъждане на научната и образователна степен “доктор”. София, 2003, 46 стр.

По въпроса за кодификацията на нормата на развития книжовен език. – В: Закони на/за езика. София: Хейзъл, 2004, 94 – 110. ISBN 954-8283-71-9

Правописната теория в списание “Български преглед”. – В: Българите, книжовността, езикът. ХІХ – ХХ век. [Сб. студии]. София, ИК ЕМАС, 2008, 321 – 339. ISBN 978-954-357-163-1

Принципи за езиково планиране на първата българска правописна комисия (1893 г.). - В: От любословие към езикознание. [Сб. студии]. Прил. на сп. Български език, 2011, 80 - 108. ISSN 0005-4283.

Правопис и пунктуация на българския език. Основни правила. София, Просвета, 2011. ISBN 978-954-01-2604-3. (Изд. на БАН, Институт за български език; в съавторство).

Теорията на езиковата култура в научноисторическа и методологична перспектива. Ч. 1-2. - Български език, 2013, № 1, с. 7 - 29; №2, 7 – 26. ISSN 0005-4283.

Фонетиката в първите научни граматики на българския език. – В: Българската граматична мисъл от първата половина на ХХ век. Български език. 2016, Приложение, с. 11-29. ISSN:0005-4283.

Кодификация на нормата за употреба на главни и малки букви при съставните собствени имена в правописните речници от втората половина на ХХ в. до днес. - В: Езиковите нагласи на българите и кодификацията на книжовните норми. Български език. Приложение, 2017, с. 82 – 104. ISSN:0005-4283.

Норма за употреба на окончанието -м в 1. л. мн. ч. сегашно време на глаголите от 1. и 2. спрежение. - В: Езикови нагласи на днешните българи: Езикови нагласи, езиково поведение и кодификацията на книжовните норми днес. Български език, Приложение № 1, 2019, 309-329. ISBN:0005-4283.

Норма за правопис на съставни собствени имена. - В: Езикови нагласи на днешните българи: Езикови нагласи, езиково поведение и кодификацията на книжовните норми днес. Български език, Приложение № 1, 2019, 330-350. ISBN:0005-4283.

Мотиви за търсене на специализирана езиковедска помощ. (Из практиката на езиковото консултиране) – Известия на Института за български език, т. 34, 2021, с. 236 – 256. ISSN 2603-3402

РЕЧНИЦИ

Многоезичен речник. Термини, терминосъчетания, ключови думи в областта на правото на ЕС. Български, Еnglish, Francais, Deutsch. София, Център за преводи и редакции, 2009. (В съавторство.)

Обратен речник на българския език. София: Изток-запад, 2011. ISBN: 9789543219209 (В съавторство).

Официален правописен речник на българския език. София: Просвета, 2012. 485 с. ISBN: 9789543219209. (Изд. на БАН, Институт за български език; в съавторство)

Официален правописен речник на българския език. Глаголи. София: Просвета, 2016. 991 с. ISBN: 978-954-01-3154-2. (В съавторство).

БЕРОН. Официален правописен речник онлайн. https://beron.mon.bg (В съавторство).

СТАТИИ

Любомир Андрейчин и Секцията за съвременен български език в периода на нейното създаване. – Български език, 1995, № 5 – 6, с. 437 – 442. ISSN 0005-4283 С прил.

Кирил Мирчев и Институтът за български език в периода на неговото създаване. – Български език, 1996, № 1, стр. 37 – 39. ISSN 0005-4283

Дейността на Института за български език според архивни материали (1942 – 1954). – Списание на БАН, 1996, № 4, с. 66 – 71.

Начало на езиково планиране в Института за български език. – Български език, 2001/2002, № 1, с. 65 – 69. ISSN 0005-4283

Лингвистика и идеология: eзиковедската дискусия през 1950 г. в СССР и българското езикознание. – Съпоставитeлно езикознание, 2004, № 3, с. 40 – 55.

Приносът на акад. Валентин Станков в областта на езиковото строителство. – Български език, 2004, № 2 - 3, 55 - 64. ISSN 0005-4283 (В съавторство)

Правописни колебания, отразени във въпросите към Служба “Езикови справки”. – Български език, 2006, № 3, с.10 – 20. ISSN 0005-4283

Върху някои аспекти в теорията на езиковата кулутура. – Български език, 2007, № 4, с. 70 – 77. ISSN 0005-4283

Jazykove poradenstvi v Bulharsku: blizke a odlisne zaroven. – Nase rec (Praha), 91, 2008, № 4, р. 206 – 213. ISSN 0027-8203 (Съавт.: Л. Ухлиржова)

Любомир Андрейчин и теоретичните проблеми на българския правопис. – В: С почит към учителя и ревнителя на родния език [Л. Андрейчин]. Български език, 2010, прил., 54 – 63. ISSN 0005-4283

Рационалният правопис като кодификаторски проблем. – Български език, 2012, № 1, 7 – 16. ISSN 0005-4283

За фактора традиция при кодификацията на правописната норма. - Български език, 2013, № 4, 13 – 22. ISSN 0005-4283.

За системноезиковата адекватност на съвременния български правопис. – Български език, 2015, под печат. ISSN 0005-4283.

Въпросите към Службата за езикови справки и консултации като източник на информация за съвременната правописна норма и практика. Български език, №, 4, 2016, с. 30-40. ISSN: 0005-4283.

Езикови справки по интернет. - Български език и литература, 2018, № 2, 184 - 190. ISSN 0323 – 9519. В съавт. с И. Кунева.

За един нов подход при описанието на прилагателните имена в българския език (с оглед разработването на нормативна граматика). – Slavia meridionalis (Warszawa), 18, 2018, с. 1 - 19. DOI:10.11649. ISSN:2392-2400.

Прости синтактични групи с главен член прилагателно име и подчинен член да-конструкция (а → да v). - Български език, 2019, № 4, с. 113 - 123. ISSN: 0005-4283.

Some Aspects of the Codification of the Bulgarian Standard Language as a Continuous Process. - Papers of BAS. Humanities and Social Sciences. Vol. 6, No. 2, p. 206–219. В съавт. с Т. Александрова.

110 години от рождението на чл.-кор. проф. Любомир Андрейчин. - Български език, кн. 3, 2020, 13-26. ISSN:2603-3372 (В съавторство)

Ludmila Uhlířová - vědkyně s posláním. - In: Ludmila Uhlířová. O pravidelnosti a mnohotvárnosti v jazykové komunikaci: Výbor z díla. Akropolis, 2020.

Прости синтактични групи с прилагателно име и предлог в българския език: PR → A и A → PR. - Български език, 2022, № 1, с. 55 - 70. В съавт. с И. Кунева. ISSN: 0005-4283.

Академичните правописни речници на българския език. – Българска реч, 2023, № 1, 17 – 24.

Езиковите „съветници“ в българската езиковедска литература. – В: Да попитаме Владко Мурдаров! Текстове, посветени на 75-годишнината на езиковеда и преводача проф. д.ф.н. Владко Мурдаров. София, Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2023, 93 – 102.

Типология на въпросите от областта на правоговора в практиката на езиковото консултиране. - Български език, 2023, № 1, с. 43 - 58.

РЕЦЕНЗИИ И ОТЗИВИ

Юбилейна биобиблиография на именит български езиковед. – Slavia (Praha), 78, 2009, № 1–2, с. 163–167. Рец. за: Ангелова-Пенкова, Ефросина. Владко Мурдаров. Биобиблиография. София, Народна библиотека Св. св. Кирил и Методий, 2008. ISSN 0037-6736.

ДОКЛАДИ НА НАУЧНИ КОНФЕРЕНЦИИ

Езикови въпроси в творчеството на Боян Пенев. Национална научна конференция “115 години от рождението на проф. Боян Пенев”, София, 6 ноември 1997 г.

Лингвистичната теория като фактор за провеждане на езикова политика. Международна научна конференция “Българският език – история, настояще, бъдеще”, София, 3 – 7 октомври 2002 г.

Кризата в езика – реалност или предубеждение. – В: Трети международен конгрес по българистика, 23 – 26 май 2013 г. Секция „Български език“. Подсекция „Съвременен български език. Норма, комуникации, менталност“. София, Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2014, 23 – 28. ISBN 978-954-07-3833-8.

Приносът на Л. Милетич за формирането на правописна теория у нас. Научна конференция „150 години от рождението на академик Любомир Милетич”. София, 4 декември, 2013 г. - Исторически преглед, 2013, № 3 – 4, 100 – 108. ISSN 0323-9748.

Езиковото консултиране: езикова култура „при поискване“. – В: Славистиката и българистиката днес: въпроси, идеи, посоки. Сборник с доклади от международната конференция по повод 20-годишнината от създаването на специалност Славянска филология (Благоевград, 16-18 октомври 2014 г.). Благоевград, УИ Неофит Рилски, 2015, 534 – 538. ISBN: 978-954-680-976-6.

Българската реч във фокуса на езиковата критика. Национална кръгла маса по случай 20-годишнината на списание „Българска реч” на тема: "Българската реч в речта на българите”. София, 19 – 20 март 2015 г. - Българска реч, 2016, с. 13-17. ISSN:1310-733X.

Функционални и структурни особености на правописния речник. – В: Лексикографията в началото на ХХI в. Доклади от Седмата международна конференция по лексикография и лексикология (София, 15-16 октомври 2015 г.), Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2016, 103-109. ISBN:978-954-322-875-1.

Лексикографска репрезентация на правописната норма. - In: Slovanská lexikografie počátkem 21. století. Sborník z mezinárodní konference. Praha, 20.–22. 4. 2016. Praha, Slovanský ústav v. v. i., 2018, 257-264. ISBN:9788086420653.

Езиковата култура в режим на диалог. – В: Доклади от Международната юбилейна конференция на Института за български език „Проф. Л. Андрейчин”. (София, 15 – 16 май 2017 година). Ч. 1. София, Институт за български език, 2017, с. 43 – 46. ISBN: 978-954-92489-9-9.

Формално описание на инвентара от граматични средства в българския език (с оглед на разработването на нормативна граматика). – В: Доклади от Международната юбилейна конференция на Института за български език „Проф. Л. Андрейчин”. (София, 15 – 16 май 2017 година). Ч. 1. София, Институт за български език, 2017, с. 107 – 111. В съавт. с Р. Станчева, Л. Микова, И. Кунева.

Справочник „Езикови справки по интернет”. – В: Доклади от Международната юбилейна конференция на Института за български език „Проф. Л. Андрейчин”. (София, 15 – 16 май 2017 година). Ч. 2. София, Институт за български език, 2017, с. 112 - 116. В съавт. с Т. Александрова и К. Чаралозова.

За какво питат потребителите на Службата за езикови справки днес . - 10 години в Европейския съюз: Актуални тенденции в терминологията, административния и медийния български език. Конференция на Българския езиков департамент към генерална дирекция ,,Писмени преводи" на Европейската комисия. (В съавторство с Т. Александрова).

Социолингвистични критерии при кодификацията на книжовната норма. Доклади от Конференцията с международно участие на тема „Езикови нагласи и книжовен език“ (София, 17 – 18 септември 2019 г.), Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, 2019, 199-205. ISBN:978-619-90884-0-1.

Фонетиката в „Граматика на българския език“ от Стефан Младенов и Стефан Попвасилев (1939 г.). - В: Българският език – исторически и съвременни аспекти. Сборник в чест на 140 години от рождението на акад. Стефан Младеновл. София, Институт за български език - БАН, 2020, 57 - 67.

Класът на прилагателните имена в нормативната граматика на българския език. Формален подход. – Български език, 2023, Приложение. Девети форум „Българска граматика“, с. 73 – 91. (В съоавторство с Р. Станчева).

Осъзнавани и неосъзнавани правоговорни проблеми (от перспективата на езиковото консутиране). - Български език, 2023, Приложение. Десети форум „Българска граматика“: Феноменът устна реч, с. 64 - 72.

Българската езиковедска библиография – съвременно състояние, проблеми и перспективи за развитие. - В: Доклади от Международната годишна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ (София, 2024 година). София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 202, с. 45 - 49.

Курсове от текущия семестър: