Електронен каталог

доц. д-р Росен Коларов

Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Кино, реклама и шоубизнес
Телефон:
0888940885
Приемно време:

Професионална автобиография:


Проф. д-р Росен Господинов Коларов

Дата и място на раждане:

10.06.1959 г., гр. София

Семейно положение:

женен

Служебен адрес:

МУ Варна, Факултет “Дентална медицина”

Катедра “Орална и лицево-челюстна хирургия”

9002 Варна, ул. “Марин Дринов” № 55

сл. тел. +359 52 677 200

e-mail: rossen_kolarov@mail.bg

Домашен адрес: Ул. „Константин Иречек“ №2, гр. София, 1606

тел. 0888940885

Образование:

1977 г. Средно образование, 19 ЕСПУ, София

1984 г Висше медицинско образование, специалност Стоматология, Медицинска академия, София (1979–1984)

2005 г. “доктор” по специалност: “Хирургична стоматология”

Специалности:

2008 Специалност по „Обща стоматология“

2007 Специалност по „Социална медицина и здравен мениджмънт“

1991 Специалност по „Лицево-челюстна хирургия“

1989 Специалност по “Хирургична стоматология“

Квалификация:

2000-2003 Курсове по:

„Педагогика на висшето медицинско образование“

„Основи на болничното управление“,

„Анализ, прогнозиране и управление на болничния капацитет“,

„Качество в лечебната помощ“,

„Основи на болничното управление“

„Болнични информационни системи“

„Обучение по болнично управление“ – курс в рамките на българо-швейцарски проект

„Болничен мениджмънт и управленско счетоводство за целите на кейс-микс подхода“

„Власт, демокрация и етика в управлението“-Българско училище за политика

„Лицева травма“

„Анапластология. Съвременни методи и материали за възстановяване на тежки дефекти в лицево-челюстната област“

„Сървеменни методи в лицево-челюстната, пластично възстановителна и естетична хирургия“

„Микроваскуларна хирургия“

„Ортогнатична хирургия

„Бимаксиларна и краниофациална хирургия“

Допълнителна квалификация:

2001-2017 Експерт по акредитация на лечебни заведения

Професионално развитие:

2015 - 2017 Началник отдел в ИАМО

2001 - 2015 Управител на СБАЛЛЧХ ЕООД, София

2000 - 2001 Ординатор в СБАЛЛЧХ ЕООД, София

1994 - 2000 Главен асистент в Катедра по Хирургична стоматология на Стоматологичен факултет, София

1989 - 1994 Старши асистент в Катедра по Хирургична стоматология на Стоматологичен факултет, София

1985 - 1989 Асистент в Катедра по Хирургична стоматология на Стоматологичен факултет, София

1984 - 1985 Ординатор-стоматолог в СЗУ с. Дибич, Община Шумен

Академично развитие:

2018 Професор в МУ гр. Варна

2918 Професор в Национална спортна академия

2014 Доцент по Лицево-челюстна хирургия-МУ гр. Варна

2014 Доцент в Национална спортна академия

2007 Доцент по “Хирургична стоматология“

2005 Доктор по медицина

1985 - 2000 Асистент, старши асистент, главен асистент

Заглавие на дисертацията:

„Социално-медицински аспекти при синдрома на Сьогрен“

Ръководени занятия по учебни дисциплини:

Орална и Лицево-челюстна хирургия

Участие в редакционни колегии на списания:

Обществена дейност:

„Scripta Scientifica Medicinae Dentalis“

„Medinform“

„Медицински преглед“

„Топ медика“

Председател на Управителен съвет на „SOS – детски селища в България“

Председател на Управителен съвет на „Българско дружество по медицинска фотография“

Член на Управителен съвет на „Сдружение на оралните и лицево-челюстни хирурзи в България“

Езици за комуникация:

Английски и Руски

25.04.2019 г.

гр. София


Публикации:


СПИСЪК

НА НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕ

НА

ПРОФ. Д-Р РОСЕН ГОСПОДИНОВ КОЛАРОВ

1. КОЛАРОВ, Р. Социалномедицински аспекти на синдрома на Сьогрен. Автореф. докт. дист.,С., 2004,46с.

2. Панчовска М., Й. Шейтанов, Р. Стоилов, Р. КОЛАРОВ, Н. Млъчков, Д. Бобева. Първичен синдром на Sjögren с начало в млада и средна възраст – особености в протичането, Ревматология, 1999, №2,27-30.

3. Панчовска, М., Й. Шейтанов, Р. Стоилов, Р. КОЛАРОВ. Начални прояви при първичен синдром на Sjögren, Обща медицина, 2000,№ 4,16-18.

4. Панчовска, М., Й. Шейтанов, Р. КОЛАРОВ. Орални прояви при първичен синдром на Sjögren, Медицински преглед, 2002,№1,51-52.

5. КОЛАРОВ, Р. Възможности и подходи за диагноза, диференциална диагноза, лечение и профилактика на синдрома на Sjögren, Обща медицина, 2004, №2,27-29.

6. КОЛАРОВ, Р. Някои проблеми на медицинското обслужване на болните със синдром на Sjögren, Медицински преглед, 2004, №3,74-79.

7. КОЛАРОВ, Р. Качество на живота на болни със синдрома на Sjögren, Социална медицина, 2004, № 4,12-14.

8. КОЛАРОВ, Р., Р.Угринов, М.Филипов. Съвременни насоки за приложението на микрохирургията в пластичната, реконструктивната и лицево-челюстната хирургия, Стоматология, 1986, №6, 62-71.

9. Иванов, Ив., Р. КОЛАРОВ, Болен с флегмон на пода на устната кухина, усложнен с медиастинит, завършил летално, Стоматология, 1988, № 1, 53-56.

10. Иванов, Ив., Р. КОЛАРОВ, Л. Стефанов. Работен модел на експериментална стоматоскопия, Стоматология, 1988, №3, 7-9.

11. Иванов, Ив., Л.Стефанов, Р. КОЛАРОВ. Основни принципи на колпоскопията и възможности за приложението й в стоматологията, Стоматология, 1988, № 3, 77-80.

12. КОЛАРОВ, Р. Некротичен фасциит от одонтогенен произход, Стоматология, 1989, № 1, 57-61.

13. КОЛАРОВ, Р. Диагностични трудности при един болен с хроничен периостит на долната челюст, Стоматология, 1989, № 5, 30-34.

14. КОЛАРОВ, Р. Болна с хистерична контрактура на долната челюст, Стоматология.1989, № 5, 43-46.

15. КОЛАРОВ Р., Л. Стефанов, Стоматоскопски изследвания при болни със синдрома на Sjögren-Gougerot, Стоматология, 1991, №3, 41-43.

16. КОЛАРОВ, Р. Болен с множествена локализация на ангиосарком в лицево-челюстната област, Стоматология, 1991, № 3, 48-51.

17. Коларов, Зл., Р. КОЛАРОВ, С. Кузманова. Причини за късното поставяне на диагнозата „Синдром на Behcet”, Стоматология, 1992, № 2, 26-27.

18. Иванов, Ст., Р. КОЛАРОВ. Практически подходи при фрактури на челюстно-лицевите кости. С., изд. ”Знание” ООД, 1995, 62 с.

19. Панчовска, М., Й. Шейтанов, Р. Стоилов, Кр. Николов, Р. КОЛАРОВ. Поражение на храносмилателната система при болни със синдром на Sjögren, Ревматолигия, 1995, №2, 17-20.

20. Панчовска, М., Й. Шейтанов, К. Николов, Р. Стоилов, Р. КОЛАРОВ. Феномен на Raynaud при първичен синдром на Sjögren, Ревматология, 1999, № 4, 11-14.

21. Панчовска, М., А. Цончева, Р. Стоилов, Й. Шейтанов, К. Николов, Р. КОЛАРОВ. Тиреоидна функция при първичен синдром на Sjögren, Ревматология, 2000, № 3, 25-27.

22. Панчовска, М., Й. Шейтанов, К. Николов, Р. Стоилов, Р. КОЛАРОВ. Значимост на автоантителата срещу Ro (SS-A) антиген при първичен синдром на Sjögren, Ревматология, 2001, № 1, 25-27.

23. Шейтанов, Й., М. Панчовска, Р. КОЛАРОВ. Лечение на ксеростомията при синдрома на Sjögren, Ревматология, 2001, №1, 17-21.

24. Панчовска, М., Ф. Мартинова, Й. Шейтанов, Р. Стоилов, Р. КОЛАРОВ. HLA антигени и системност при първичен синдром на Sjögren, Ревматология, 2001, № 4, 33-34.

25. Боянова, Л., Р. Събов, Д. Карадимов, Р. КОЛАРОВ, Я. Хараламбиева. Клиничен случай на цервикофациална актиномикоза с наличието на три вида анаеробни бактерии: Actonomyces israelii, Fusobacterium nucleatum и Peptostreptococcus micros, Съвременна медицана, 2001, № 3, 33-38.

26. КОЛАРОВ, Р., Р. Угринов, А. Джоров. Медицински стандарт „Лицево-челюстна хирургия”, Служ. Бюлетин на МЗ, 2002, № 3.

27. Панчовска, М., Ф. Мартинова, Й. Шейтанов, К. Николов, Р. Стоилов, Р. КОЛАРОВ. HLA система и антикардиолипинови антитела при първичен синдром на Sjögren, Ревматология, 2002, № 1, 37-39.

28. Panchovska, M., Tz. Petranova, Y. Sheitanov, R. Stoilov, R. KOLAROV, D. Bobeva. Primary Sjögren`s syndrome complicated with development of non-Hodgkins lymphoma: a case report and literature review, H. of B.U.ON, 2002, vol. 7, № 3, 277-280.

29. Боянова Л., Д. Петров, Р. КОЛАРОВ, Bacieroides ureolyticus, Campylobacter gracilis и Sutterella wafswortjensis: източници и антимикробна чувствителност, Съвременна медицана, 2003, № 6, 3-9.

30. Боянова, Л., Р. КОЛАРОВ, Анаеробна микробиология в 73 случая от Университетска болница по лицево-челюстна хирургия, София, Съвременна медицина, 2004, № 1, 30-36.

31. Панчовска, М., Р. Стоилов, Ф. Мартинова, Р. КОЛАРОВ, Лимфопролиферативни нарушения при болни с първичен синдром на Sjogren, Ревматология, 2005, № 4, 32-35.

32. КОЛАРОВ, Р., А. Джоров. Медицинско обслужване на болни с тумори на слюнчените жлези, Медицински преглед, 2005, № 4, 96-100.

33. Джоров, А., Р. КОЛАРОВ, М. Мелничаров, Ц. Борикин. Лупус еритематозус и карцином на носната пирамида – протетична реконструкция след ринектомия, Дерматология и венерология, 2005, № 2, 45-47.

34. КОЛАРОВ, Р., А. Джоров, Качество на живота на болни с тумори на слюнчените жлези, Обща медицина, 2005, №2, 12-16.

35. KOLAROV, R., Characteristiks of the etiolojic factors of the mandibule’s fractures, Praemedicus, Vol 26, Issue 1-2, november, 2005

36. КОЛАРОВ, Р. Социална цена на фрактурите на долната челюст, Обща медицина, 2005, № 3, 31-35.

37. КОЛАРОВ, Р. Клинични пътеки в лицево-челюстната хирургия, Медицински мениджмънт и здравна политика, 2006, № 4.

38. КОЛАРОВ, Р., А. Джоров, Фрактура на Processus styloideus – описание на клиничен случай, Медицински преглед, 2006, № 4.

39. Джоров, А., Ц. Борикин, Р. КОЛАРОВ, И. Джорова, Протезиране при обширни лицеви дефекти, Инфодент, 2006, юни, 34-39.

40. Боянова, Л., Р. КОЛАРОВ, Анаеробна микробиология при 55 случая с флегмон на пода на устната кухина, Медицински преглед, 2006, № 3, 80-86.

41. Боянова, Л., Р. КОЛАРОВ, Г. Гергова, И. Митов, Инхибиращо действие на българския прополис върху клинични изолати на анееробни бактерии от род Prevotella и Porphyromonas, Медицински прегед, 2006, № 4.

42. Boynova, L., R. KOLAROV, Anaerobis bacteria in 118 patients with deepspace head and neck infection from the Universiry Hospital of Maxillofacial Surgery, Sofia, Bulgaria, H. Med. Microbiology, 2006, 55,1285-1289.

43. Boynova, L., R. KOLAROV, In vitro activity of Bulgarian propolis against 94 clinical isolates of anaerobic bacteria, Anaerobe, propolis against 94 clinical isolates of anaerobic bacteria, Anaerobe, 2006, 12, 173-177.

44. КОЛАРОВ, Р., М. Панчовска, С. Раденска-Лоповак, Синдром на Sjögren – медицинска и социална проблематика. София, изд. „Артик-2001” ЕООД, 2006, 135 с.

45. Коларов, Зл., Р. КОЛАРОВ. Приложение на наркотичните аналгетици за лечение на острата и хроничната ревматична болка, Актуални проблеми на ревматологията, София, ЦМБ, 2006.

46. КОЛАРОВ, Р., Зл. Коларов. Наркотични аналгетици, Актуални проблеми на ревматологията, София, ЦМБ, 2006.

47. КОЛАРОВ, Р., Клинични пътеки в Лицево-челюстната хирургия, изд. Медицински университет, Варна, 2017, 216 стр. (ISBN 978-619-9221-068-7)

48. Събов, Р., Р. Минчева, Вл. Николов, Г. Кюркчиев, Р. КОЛАРОВ, П. Петров, Хр. Попова. Остеоиндукция в костни дефекти под действие на хибридни материали от разградими наситени полиестери (скрининг на три вида инпланти), Стоматологична практика, София, бр. 6, 2006 (ISSN 1312-70-71)

49. Боянова, Л., Р. КОЛАРОВ., И. Митов. Актуалното приложение на нитроимидазолите в клиничната пактика – механизъм на действие и диагностика на бактериалната чувствителност, Медицински преглед, 2007, №1. (ISSN 1312-2193)

50. Boyanova, L., R. KOLAROV, I. Mitov, Antimicrobial resistance and the management of anaerobic infections, Authors of Document Year the Document was Publish 2007 Source of the Document Expert Review of Anti-Infective Therapy 5 (4), pp. 685-701 (ISSN 1478-7210)

51. Боянова, Л., Р. КОЛАРОВ, Г. Гергова, Л. Димитрова, Е. Алексиев, И. Митов. Участие на анаеробни бактерии в 79 случая с флегмон на пода на устната кухина от СБАЛ Лицево-челюстна хирургия, София, Инфектология, том XLIV, 2007 (ISSN 0861-8259)

52. Panchovska, M., R. KOLAROV , E. Firkova, Health care in patients with primary Sjogren's syndrome. Year the Document was Publish 2007, Source of the Document Bratislavské lekárske listy 108 (4-5), pp. 227-228 (ISSN 1336-0345)

53. Алексиев Е., Р. КОЛАРОВ, А. Киселова, Д. Зия, Изследване на болен в Орална медицина, под ред., Кръстев З., Киселова А., Р. КОЛАРОВ, 2009, изд.”Ив. Сапунджиев” ЕООД. (ISBN 978-954-9971-48-4)

54. КОЛАРОВ Р., Синдром на Сьогрен в Орална медицина, под ред., Кръстев З., Киселова А., Р. КОЛАРОВ, 2009, изд.”Ив. Сапунджиев” ЕООД. (ISBN 978-954-9971-48-4)

55. Boyanova, L., R. KOLAROV ,Gergova, G., L.Dimitrova, I.Mitov, Trends in antibiotic resistance in Prevotella species from patients of the University Hospital of Maxillofacial Surgery, Bulgaria, in 2003-2009, Year the Document was Publish 2010 Source of the Document Anaerobe 16 (5), pp. 489-492 (ISSN 1075-9964)

56. Krasteva, A., A. Kisselova, A. Ivanova, I. Altankova, E. Aleksiev, R. KOLAROV, V. Panov. - Salivary proteins-biological markers in patients with oral neoplasms, Oral Diseases, 2012 (DOI 10.1111/j.1601-0825.2012) (IF- 2,495)

57. Илиева, А., Р. КОЛАРОВ, Е. Алексиев, Приложение на Nutridrink при болни с хронични болести в лицево-челюстната област, Медицински преглед, 1/2013, 50-56 (ISSN 1312-2193)

58. Илиева, А., Р. КОЛАРОВ, Приложение на Nutrinidrink MF при деца с хирургични заболявания в лицево-челюстната област, Детски и инфекциозни болести, том V, 1/2013 (ISSN 1313-762Х)

59. Angelina Kisselova and ROSSEN KOLAROV, Textbook of oral pathology for dental students, Edited by Мединформ – ЕООД, 2014 ISBN 978-619-7164-02-2

60. Slavkov, S., D. Markov, A. Krasteva, K. Dimov, R. KOLAROV. Fine needle and core needle biopsy in salivary tumor diagnostic, MedInform ISSUE 2, 2014, 61-68. (ISSN 2367-6795)

61. Boyanova, L., R. Sabov, R. KOLAROV, I. Mitov - Chronic odontogenic osteomyelitis and facial actinomycosis of six‐month duration, JMM Case Reports, 2014 (DOI 10.1099/jmmcr.0.000729)

62. Boyanova, L., R. KOLAROV, I. Mitov, Recent evolution of antibiotic resistance in the anaerobes as compared to previous decades, Anaerobe, Febr. 2015, p 4-10 (ISSN 1075-9964)

63. Чешмеджиева, А., Р. КОЛАРОВ, Ст. Митов, Е. Насева, В. Васева, Ст. Колев – Приложение на автоложна богата на тромбоцити плазма след екстракция на Трети долен молар, Военна медицина, 3-4, 2015, 23-26 стр. (ISSN 1312-2746)

64. Boyanova, L., R. KOLAROV, L. Mateva, R. Markovska, I. Mitov, Actinomycosis: a frequently forgotten disease, Future microbiology, 2015 (ISSN 1312-2193)

65. Furnadzhieva M., S. Slavkov, D. Markov, R. KOLAROV, A. Krasteva. Treatment approach in patients with oral squamous - cell carcinoma, Medinform, ISSUE 3, 2015 (ISSN 1746-0913)

66. Furnadzhieva, M., S. Slavkov, D. Markov, R. KOLAROV, A. Krasteva , Oral cavity changes during and after cancer therapy, Medinform, ISSUE 4, 2015 (ISSN 1746-0913)

67. Krasteva, A., A. Iliev, J. Rangachev, D. Markov, S. Slavkov, A. Dobreva, J. Galabov, N. Yanev, P. Lozanova, R. KOLAROV, HPV status of Bulgarian patients with oropharyngeal and oral carcinomas, Oral Diseases (2016) 22 (Suppl. 2), 14–41 (doi:10.1111/odi.12559) (IF 2.0).

68. Фурнаджиева, М., А. Кръстева, Р. КОЛАРОВ. Биопоносимост на онкотерапията в: Биосъвместимост в оралната медицина – от теорията към пректиката. Под редакцията на проф. А. Киселова и акад. Б. Петрунов. Изд. МедИнформ, 2016, София, 332-350. (ISSN 1312-6795)

69. KOLAROV, R., D. Rachev, D. Dobrev, Assessment of the relationship between mandibular molars and inferior alveolar nerve – diagnostic significance and accuracy of panoramic radiography, Medinform, ISSUE 1, 2017 (ISSN 2367-6795)

70. Vasileva, R., G. Petrova, R. KOLAROV, N. Nikolov, Informed consent in contemporary dental photography–ethics and law, Medinform, ISSUE 1, 2017 (ISSN 2367-6795)

71. Vasileva, R., R. KOLAROV, N. Nikolov, Protocol for sterile conditions using dental photography, Medinform, ISSUE 1, 2017 (ISSN 2367-6795)

72. Cheshmedzhieva, A., S. Nachev , R. KOLAROV, St.Kolev ,Our experience with an extremely rare condition of impacted ''Kissing Molars'', Medinform, ISSUE 1, 2017 (ISSN 2367-6795)

73. Чешмеджиева, А., Ст. Колев, Е. Насева, Р. КОЛАРОВ, Използване на богата на тромбоцити плазма при лечение на пародонтални костни дефекти и при поставяне на импланти, Съвременна медицина, 2017, №2 (ISSN 0562-7192)

74. Петрова, Зл., Генев Стр., Димитров Г., Р. КОЛАРОВ, Управление на договорния процес в условията на задължителното здравно осигуряване в България, изд. Ес принт ООД, 2017, София, 204 стр. (ISBN 978-619-7121-21-6)

75. КОЛАРОВ, Р., Р. Василева, Н. Николов, Ръководство по дентална фотография, 2017 (ISBN 978-619-179-077-7)

76. КОЛАРОВ, Р., Индикатори за качество в Лицево-челюстната хирургия, Медицински преглед, 2017, №.4 (ISSN 1312-2193)

77. КОЛАРОВ, Р., Остеонекроза на челюстните кости, Медицински преглед, 2017, №.5 (ISSN 1312-2193)

78. КОЛАРОВ, Р., Структура на заболеваемостта в Лицево-челюстната хирургия, Медицински преглед, 2017, №.6 (ISSN 1312-2193)

79. KOLAROV R., D. Rachev, D. Dobrev, B. Toncheva, Medication-related osteonecrosis of the jaws – a retrospective study, Medinform, ISSUE 2, 2017 (ISSN 2367-6795)

ДОКЛАДИ ИЗНЕСЕНИ НА НАУЧНИ КОНГРЕСИ И КОНФЕРЕНЦИИ

80. Иванов, Ив., Р. КОЛАРОВ, Л. Стефанов. Стоматоскопия на здрави лица – трудности и резултати. – V Национален Симпозиум на младите стоматолози-25, 27 – 29.септември 1989 г., София

81. КОЛАРОВ, Р., Л. Стефанов. Стоматоскопски изследвания при болни със синдрома на Sjögren_Gougerot. – XV Национален Конгрес по стоматология, 12-14 октомври 1990 г., Пловдив

82. Иванов, Ив., Р. КОЛАРОВ, Л. Стефанов. Клинико-етиологичен анализ на данните при болни с рак на устната кухина и долната устна. – Първа национална конференция с международно участие по Онкостоматология - 13-17, 9 октомври 1991 г, Варна

83. KOLAROV, R., L., Stefanov, Some diagnostic problams in pacients with neck tumours, 11th Congress of E.A.C.M.F.S., Insbtuck–Austria, 9–13.09.1992

84. Dimova, G., R. KOLAROV. Most greguent localization of supernumerary teeth, p. 279. – 4 th Congres of the Balkan Stomatological Society, 22-25, March 1999 Istambul,

85. Stefanov, L., R. KOLAROV. A surgical approach in the treatment of basalioma in the head and neck region. p. 162– 4 th Congres of the Balkan Stomatological Society, 22-25 March 1999, Istambul

86. Панчовска, М., Й. Шейтанов, К. Николов, Р. Стоилов, Р. КОЛАРОВ, Феномен на Raynaud, при първичен синдром на Sjögren, VI-та Национална конференция по ревматология, 10-11 декември 1999, София

87. Панчовска, М., Ф. Мартинова, Й. Шейтанов, Р. Стоилов, Р. КОЛАРОВ, HLA антигени и системност при първичен синдром на Sjögren, VI-ти Национален конгрес по ревматология, 2 - 3 ноември 2001, София

88. Стефанов Л., Р. КОЛАРОВ, А. Бобева, Биопсия на малки слюнчени жлези при синдром на Sjogren. – 7th Congress of BaSS, 28 – 30.05.2002, Kusadasi, Тurkey

89. КОЛАРОВ Р., Л. Стефанов, Клинични прояви в устната кухина при синдром на Sjogren. – 7th Congress of BaSS, 28 – 30.05.2002, Kusadasi, Тurkey.

90. Boyanova L., R. KOLAROV, G. Gergova, P. Sapundjiev, R. Sabov, S. Slavkov, I. Mitov. Antibacterial susceptibility of anaerobic bacteria isolated from patients of the University Hospital of Maxillofacial Surgery, Sofia, Bulgaria, (Антимикробна чувствителност на анаеробната микрофлора изолирана от болни в Университетска болница по Лицево-челюстна хирургия, София, България), (poster) 9th Congress of the Balkan Stomatological Society, Ohrid, Macedonia, May 13-16, 2004.

91. Boyanova L., R. KOLAROV, G. Gergova, P. Sapundjiev, R. Sabov. Anaeribic bacteriology in 112 patients fom the University Hospital of Maxillofacial Surgery, Sofia, Bulgaria., (Анаеробна бактериология при 112 болни от Университетска болница по Лицево-челюстна хирургия, София, България), (poster) 9th Congress of the Balkan Stomatological Society, Ohrid, Macedonia, May 13-16, 2004.

92. Djorov, A., R. KOLAROV, Borikin Tc., Djorova I., Great facial defects and ektoprotesis, First Macedonian congress on maxillofacial and neck surgery, May 25-27, 2006

93. Boynova, L., R. KOLAROV, Deliverska E., Gergova G., Sapundjiev P., Madjarov J., Marinov M., Mitov I., Anaerobic bacterioloji in patietnts with cellulitis of the floor of the mouth, First Macedonian congress on maxillofacial and neck surgery, May 25-27, 2006

94. Boyanova L., R. KOLAROV, G. Gergova, P. Sapundjiev, I. Mitov., Inhibition of the growth of non-sporeforming anaerobes by Bulgarian propolis., (Подтискане на растежа на неспорообразуващи анаероби чрез български прополис), First Macedonian congress on Maxillofacial and Neck Surg. with international paricipation, Ohrid, Rep. оf Macedonia, May 25-27, 2006.

95. Djorov, A., R. KOLAROV, Stefanov L., Sports injures in cranio-facial region, XIV Balkan sports medicine congress, Seeptember 21-24, 2006, Albena resort, Bulgaria

96. Боянова, Л., Р. КОЛАРОВ, Г. Гергова, Л. Димитрова, Е. Алексиев, И. Митов- Участие на анаеробни бактерии в 79 случая с флегмон на пода на устната кухина от СБАЛ Лицево-челюстна хирургия, София (доклад) V националин конгрес по Клинична микробиология и инфектология на Българската асоциация на Микробиолозите с международно участие. Пловдив, 19-22 април 2007 г.

97. Krasteva, A., R. KOLAROV, A. Kisselova, Oral manifestations of cytomegalovirus and EBV, 23rd Annual Assembly of IMAB, 09–12 May 2013, ОР, Varna

98. Dimov, K., S. Slavkov1, D. Markov, R.Grozdanova –Uzunova, D.Yovchev, J. Galabov, A. Krasteva, R. KOLAROV. Diagnostic protocol for patients with salivary gland tumours. 24st Annual Assembly of IMAB, 15–18 May 2014, ОР, Varna

99. КОЛАРОВ, Р., Темпоромандибуларни дисфункции, IV Национална конференция по остеопороза и остеоартроза 11-13.12.2014, Пловдив

100. Антония Добрева, Светослав Славков, Даниел Марков, РОСЕН КОЛАРОВ, Ася Кръстева, Рискове при дентално имплантологично лечение – преглед на литературата Конгрес на Българската асоциация по орална имплантология, април 2016, София

101. Daniel Rachev, Desislav Dobrev, Vanesa Katunzi, Izabela Trifonova, Liliya Ilieva, ROSSEN KOLAROV, Relationship between lower molars and canalis mandibularis – risk of inferior alveolar nerve injuries after extraction, Varna medical forum, volume 5, 2016, supplement 1 Medical University of Varna, Bulgaria

102. Metodi Abadjiev, Radostina Vasileva, ROSSEN KOLAROV, Ivan Denkov, Dilqna Djikova, Cameras and smartphones for the needs of dental photography, Faculty of Dental Medicine, Medical University-Varna, Bulgaria, 26-th Annual Assembly, International Medical Association Bulgaria (IMAB) (Including the 3-rd Intl. Meeting of Alumni Club, Medical University of Varna, Bulgaria), 12-15 май 2016

103. Петрова, Зл., Р. КОЛАРОВ, Лекарска/медицинска грешка - ролята на Изпълнителна агенция за медицински одит. Развитие на нормативната уредба и съдебната практика, V Юбилейна Национална конференция по остеопороза и остеоартроза 12.2016, гр. Банско

104. КОЛАРОВ, Р., Петрова Зл., Бифосфонатна остеонекроза, V Юбилейна Национална конференция по остеопороза и остеоартроза 12.2016, гр. Банско

105. Rachev, D., Dobrev, D., Toncheva, B., R. KOLAROV, Bisphosphonate-related osteonecrosis of the jaw, Scripta Scientifica Vox StudentiumVolume 1, suppl. 1, 2017

106. Assya Krasteva, Atanas Iliev, Julian Rangachev, Daniel Markov, Jordan Galabov, Paola Lozanova, Svetoslav Slavkov, ROSSEN KOLAROV, HPV and oral cancerogenesis – original research, European Congress of Laser Dentistry, 30 March - 01 April 2017, Plovdiv, Bulgaria, 16:30-17:30 | 31.03.2017 | Hall 9

107. КОЛАРОВ Р., Лицева болка – диференциална диагноза, 17 Национален конгрес на БЗС, Бургас, 2017

Курсове от текущия семестър: