Електронен каталог

д-р Росица Йосифова

Академична длъжност:
Департамент:
Здравеопазване и социална работа
Телефон:
++359 41 93 47
Приемно време:

Професионална автобиография:


Доктор по социална психология; докторска теза в Програва Семиотика към ЮИЕЦСИ, НБУ. Тема на дисертационния труд: "Метакомуникативни представи и нагласи към невербалната комуникация при българи"

от 04.98

Управител и обучител в теоретико-практически курсове на специалисти в продължаващото професионално развитие по логопедия, педагогика и психология по темите “Корекция на нарушенията на писмените форми на комуникация ”; “Училище за родители”; “Техники на презентиране” и др. в България, Латвия и Гърция. Консултант по логопедичната работа и подготовка за училище на деца от селищата SOS –Детски селища в БългарияЛогопедичен център “Ромел”

01.97

Базов логопед на СУ “Св. Климент Охридски” и Нов български университет (ръководител на държавни практики)

03.97

Преподавател по модулите “Нарушения на писмените форми на комуникация” и “Техника на говора”– Нов Български Университет, София

10.92 до 06.94

Преподавател по техника на говора на студенти – актьори. Актьорска театрална формация (АТФ)

12.92 до 04.98

Логопед в Логопедично училище, гр. София

1987 – 1992 г.

СУ “Св. Климент Охридски”, ФНПП

Дефектология – Логопедия. Тема на дипломната работа – “Релативистична педагогика на езика – нови подходи за корекция на писмена реч”

Логопед - дефектолог - магистър

2000-2004г .

Обучение със сертификат от световната организация "Логопеди на света":

Диагностика и корекция на дисфазия на развитието - 24 часа

Диагностика на логопатни лица от 0-7 годишна възраст - 40 часа

Работа в екип с деца без родители - 40 часа

1997 г.

СУ “Св. Климент Охридски”, Централен институт за усъвършенстване на учители (ЦИУУ)

Теоретико – практическа разработка по проблемите на деца с обучителни трудности

Трета професионално-квалификационна степен по логопедия

1993 май-юли

Медико-психологически център за деца и юноши, Институт по Логопедия към Медицински университет Ница – София Антиполис, Франция

специализация на тема: Клиника, диагностика и терапия на ученици с обучителни трудности - 420 часа

Езици:

френски, руски, италиански, английски

Социални и организационни умения:

Секретар на Националното сдружение на Логопедите и Фониатрите в България от 1996 г.

Делегат на НСЛБ в Постоянния комитет за връзки между логопедите и ортофонистите в Европа от 2007 г.

Член на Общото събрание на SOS "Детски селища в България"

Автор на множество статии в областта на логопедията от 1992-2004 г. Автор на практическите ръководства:1. Нарушения на писмената реч – част І-ва, София, изд. ЛЦР, 2004 г.2. Нарушения на четенето – част ІІ-ра, София, изд. ЛЦР, 2004 г. Автор на мотографията "Мълчанието" - представи и нагласи към невербалната комуникация при българи, 2008.


Публикации:


БИОБИБЛИОГРАФСКА СПРАВКА

Росица Асенова йосифова

КНИГИ

1.Якимова, Р. (2004, 2009). Нарушения на писмената реч, част I: Нарушения на писането. Практическо ръководство за корекция, С., 2004, 2009.

2.Якимова, Р. (2004, 2009). Нарушения на писмената реч, част II: Нарушения на четенето. Практическо ръководство за корекция, С., 2004, 2009.

3. Йосифова, Р. (2008). Мълчанието: Представи и нагласи към невербалната комуникация при българи. София, 2008.

4. Стоянова, Ю., Р. Йосифова, М. Поппандова, Р. Нецова. (2010). Диагностика и превенция на езика 3-4. София, 2010.

СТАТИИ

2012

40. Йосифова, Р. (2012). Вербални и невербални аспекти в развитието на понятията за пространство и време при деца от предучилищна възраст. В: Логопедия, IX Национална конференция с международно участие на НСЛБ, 29 март -01 април, 2012. (под печат)

2011

39. Йосифова, Р. (2011). Графомоторно развитие в предучилищна възраст. Сп. Предучилищно възпитание, 2011, №10

38.Стоянова, Ю., Р. Йосифова, М. Поппандова, Р. Нецова (2011). С теста „Диагностика и превенция на езика 3-4”. Сп. Предучилищно възпитание, 2011, №1 (стр. 7-11)

37. Йосифова, Р. (2011). Класификации на жестове: Подходи и перспективи. В: Психология и лингвистика: Сборник статии в чест на проф. Енчо Герганов. Ю. Стоянова и Х. Кючуков (състав.), „Просвета”, София, 2011 (стр. 323-339)

2010

36.Йосифова, Р. (2010). Взаимодействие на вокалната и жестомимичната модалности при продуциране на съобщение в ситуация на диалог. В: Логопедия, VIII Национална конференция на НСЛБ, 05-06 март, 2010. София, 2010. (стр. 83-95)

35.Йосифова, Р. (2010). Превръщане на тялото в телце или за талията и корсета в три различни епохи. В: Дискурсите на бельото. Г. Краев (състав.). ЮИЦСИ, НБУ, 2010

34. Йосифова, Р. (2010). Подходи за корекция на писмената реч. В: Пътища към четенето (бюл.), София, 2010, №1. (стр.1-15)

2009

33.Йосифова, Р. (2009). Причини за мълчание, свързани с етнокултурни забрани за говорене по определени теми. В: Приятели на науката: Сборник в чест на проф. д.ф.н. Тодор Балкански по случай неговата 65-годишнина, Велико Търново, 2009. (стр. 154-161)

32.Йосифова, Р. (2009). Значение на зрително-моторните дефицити за овладяване на писмената реч. Сп. Практическа едиатрия, 2009, № 8.(стр. 5-7)

31.Iossifova, R. The abstract lexicology of children with visual - motor deficits. 7th CPLOL congress: Speech-language therapy in Europe: sharing good clinical practice, in Ljubljana, Slovenia, 14-16th of May, 2009, available at: http://www.cplol.eu/congress2009_proceed/proceed/04-03_Rositsa.pdf

30.Йосифова, Р., Ю. Стоянова. (2009). Между езика и жеста. В: Логопедия, Седма национална конференция на НСЛБ, София, 6-7 март, 2009. София, 2009. (стр. 135-142)

2008 г.

29.Живкова, А., Р. Йосифова. (2008). Функционална дислалия, дискретна дизартрия и диспраксия на развитието. В: Логопедия, III Национален конгрес на НСРБ, Балчик, 25-28 септември. София, 2008. (стр. 115-134)

28.Йосифова, Р. (2008). Личностови и фамилни предпоставки за обучителни трудности. В: Логопедия, III Национален конгрес на НСРБ, Балчик, 25-28 септември. София, 2008. (стр. 80-89)

27.Yakimova, R., A. Zyta (2008). Personality, family and social-cultural prerequisites for appearance of training difficulties. In: Special pedagogy within theoretical and practical dimensions. Special pedagogy – conceptions and reality III. Stettin, 2008. available at:

http://www.monografie.pl/monografie_2007/artykuly/azyta.pdf; http://www.monografie.pl/monografie_2007/rozdzial5.html

26.Yakimova R. (2008). Stuttering Children: Deficits in Nonverbal Sphere, Verbal Communication Disorders (prevention, detection, treatment. Patra – Belgrade, 2008.

2007

25.Тодорова, К., Р. Якимова. (2007). Поява и функции на предвербалните средства за общуване. В: V Национална конференция, Балчик, 21-24 май,2006. София, 2007. (стр. 100-115)

24.??????? ?????, ?. ????????. (2007). ?????????? ??? ????????????? ??? ?????? ??? ??????? ????? ??????? ? ??? ? ????? ??? ????????? ???????? ??? ???????, Athens, 2007. (стр. 292-296)

23.Stoyanova, J., R. Yakimova. Adult-Child Interaction and the Acquisition of the Bulgarian Verbal Aspect by Children with SLI. В: Psycholinguistic studies. Papers in honour of Prof. Dr. Tatiana Slama-Cazaku. Collected and edited by: P. Ilieva-Baltova, Kr. Petrova. Sofia, 2007.

2006

22.Якимова, Р., К. Тодорова. (2006). Дислексия: Терминологичен речник. В: Пътища към четенето, (бюл.), София, 2006, №2 (стр. 7-30)

21.Якимова, Р. (2006). Мотивационна схема на мълчанието при българи, сп.Психология журнал, 2006, №23 (стр. 9-14)

20.Якимова, Р. (2006). Функции на мълчанието в говорното поведение на добри комуниканти и на лица със заекване, сп. Специална педагогика, 2006, №1 (стр. 45-56)

2005

19.Савваки, М., Р. Якимова. (2005). Правописни трудности при български и гръцки ученици от трети клас в масовото училище, в: Пътища към четенето (бюл.), 2005, №4 (стр. 1-24)

18.Stoyanova, J., R. Yakimova. (2005). Adult-Child Interaction and the Acquisition of the Bulgarian Verbal Aspect by Children with SLI. Poster presented at the Xth International Congress for the Study of Child Language. Berlin, July 25-29, 2005.

17.Якимова, Р. (2005). Особености на невербалната комуникация при заекващи лица, в: Логопедия и Фониатрия, IV Национална конференция, Албена, 26-28 май,2005. София, 2005. (стр. 67-74)

16.Якимова, Р. (2005). Смисълът на мълчанието според българиге, в: Семиотика и жанр, Том XI, EFSS’ 2005. София, 2005. (стр. 72-82)

15.Yakimova, R. (2005). The meaning of Silence as Viewed by the Bulgarians, in: Semiotics and Genre, Volume XI, EFSS’ 2005. Sofia, 2005. (стр. 49-57)

2004

14.Цокович, Д., Р. Якимова. (2004). Релаксация и логопедия, Пътища към четенето (бюл), София, 2004, №1 (стр. 1-10)

13.Якимова, Р. (2004). Преходът от устна към писмена реч, Пътища към четенето, (бюл.), София, 2004, №6 (стр. 1-34)

12.Якимова, Р., Х. Мелениос, Т. Кошинска. (2004). Емоционални проблеми при ученици с дислексия, Пътища към четенето, (бюл.), София., 2004, №8 (стр. 1-8)

2003

11.Якимова, Р. (2003). Овладяване на правописа - когнитивен или социален проблем, в: Равен шанс за образование и социална интеграция: Деца със специални образователни потребности (сб.), Пловдив, 2003. стр.

1999

10.Живкова, А., Р. Якимова. (1999). Използване на някои граматични правила и категории за диференциране на звуковете при парасигматизъм, в: Съвременни тенденции в развитието на логопедичната теория и практика на прага на ХХI век (сб.), Варна, 1999. (стр. 43-47)

9.Стоянов, С., А. Живкова, Р. Якимова и др. (1999). Компютризирано работно място за логопеди, в: Логопедия и фониатрия (сб. под ред. В. Боянова, В. Матанова, Д. Досков). София, 1999. (стр. 72-81)

8.Якимова, Р. (1999). Личният фото-албум на пациента - ефективно средство в логопедичната работа, в: Логопедия и фониатрия (сб. под ред. В. Боянова, В. Матанова, Д. Досков). София, 1999. (стр. 104-106)

7.Якимова, Р., Т. Кошинска. (1999). Изследване на способността за третиране на постъпващата фонологична информация при нормолексици и ученици с дислексия в начална възраст, в: Логопедия и фониатрия (сб. под ред. В. Боянова, В. Матанова, Д. Досков). София, 1999. (стр. 243-245)

1998

6.Мелениос, Х., Р. Якимова. (1998). “Различно ориентирани знаци” - изследване на зрително пространствените способности на ученици от трети и четвърти клас на масовото училище, сп.Специална педагогика,1998, № 1 (стр. 92-94)

5.Якимова, Р. (1998). Лексикални, морфологични и синтактични замени и модификации при диктуване на текст на 7-9 годишни ученици от масовото училище, сп. Специална педагогика, 1998, № 3 (стр.72-78)

1997

4.Мелениос, Х., Р. Якимова. (1997). Контрол на способностите за четене и писане. Зрително-пространствени възприятия при ученици от трети и четвърти клас на масовото училище, в: Neurologia Balkanica,1997, vol. 1, №3-4 (стр. 100)

1996

3.Якимова, Р. (1996). “Диктовка на възрастен” или още едно средство да приобщим детето към света на писането и четенето, сп. Специална педагогика, 1996, № 1 (стр. 67-69)

2.Якимова, Р., А. Алексиева. (1996). Приложение на езиковата игра в логопедичната практика, сп. Специална педагогика, 1996, № 1 (стр. 61-66)

1993

1.Якимова, Р. (1993). Нов метод за корекция на писмената патология, сп.Образование, 1993, № 4 (стр. 56-59)

Курсове от текущия семестър: