Електронен каталог

гл. ас. д-р Тодор Панайотов

гл. ас. д-р Тодор Панайотов
Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Масови комуникации
Телефон:
8110689
Приемно време:
Сряда 12:30-13:00 709 II Корпус
Четвъртък 14:30-18:00 709 II Корпус

Професионална автобиография:


Гл. ас. д-р Тодор Георгиев Панайотов е историк на журналистиката в България и е щатен преподавател в Департамент „Масови комуникации“ на НБУ. Защитил е докторска дисертация и е магистър по журналистика, история и руска филология. Има изследователски и преподавателски интереси в областта на: журналистика, история, медии, ПР. Експерт е по печатни медии и история на България. Член е на Факултетен съвет и има административен опит като програмен директор и програмен консултант в НБУ. Член е на Съюза на българските журналисти и е секретар на журналистическо дружество. Автор е на една монография, десетки научни студии, статии, доклади и стотици журналистически публикации. Като отговорен редактор, координатор и академичен наставник участва в следните проекти:

2018 г. "Разширяване влиянието на научната периодика публикувана от НБУ", финансиран от Централен фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ

2015 г. и сега "Годишник на департамент "Масови комуникации"

2013-2017 г. "Есенна и пролетна научна конференция"

2013-2015 г. BG051РО001-3.3.07-0002 ”Студентски практики”

Лекционни курсове:

Пресата като СМК

Новини и новинарство

Медийно моделиране на информацията

Информация и моделиране на общественото мнение

Телевизионна и радио журналистика I част

Информация и новини

Медии и обществено мнение

Професионална журналистика 3.0

Медийна и комуникационна политика

Медийни жанрове

Периодичен печат

Власт и медии

Телевизионни познания

Телевизия и видио

История на журналистиката

Журналистика за ПР


Публикации:


По-важни публикации:

Монографии

1.Български издатели и журналисти. София: ПАН, 2013 (304 страници) ISBN 9789546602619

Студии и статии

1.Първото сдружение в разпространението на пресата в България. – Год. НБУ, Департамент Масови комуникации. Т. 22, 2017, 15 с. (електронен носител), ISSN 1310-8670, достъпно на

http://ebox.nbu.bg/mascom18/view_lesson.php?id=8

2.Българската тема в журналистическото творчество на американеца Макгахан. – В: Глад за съдържание. XVIII Лятна школа по ПР. София: НБУ, 2017, 8 с. (електронен носител), ISBN 978-619-233-001-9, достъпно на http://ebox.nbu.bg/ssc17/view_lesson.php?id=56

3.Журналистическата дейност на писателя Христо Димитров Бръзицов. – В: Автори – Течения – Взаимодействия. Изкуствоведски четения. София: БАН - Институт за изследване на изкуствата, 2017, с. 313-322, ISBN 978-954-8594-67-7; ISSN 1313-2342

4. Публичният образ на България пред Европа и националните катастрофи. – В: Да не се боим от разнообразието в ПР и комуникациите. XVII Лятна школа по ПР. София: НБУ, 2017, 9 с. (електронен носител), ISBN 978-954-535-956-9

5. Начало, развитие и край на акционерните дружества „Български печат“ и „Преса“. – Год. НБУ, Департамент Масови комуникации. Т. 21, 2016, 25 с. (електронен носител), ISSN 1310-8670, достъпно на http://ebox.nbu.bg/mascom17/view_lesson.php?id=11

6. Метаморфозите на акционерно дружество „Стопанско развитие“. – Год. НБУ, Департамент Масови комуникации. Т. 20, 2015, 27 с. (електронен носител), ISSN 1310-8670, достъпно на

http://ebox.nbu.bg/mascom16/view_lesson.php?id=10

7. Културният елит на България и централните всекидневници през първата половина на XX век. – Изкуствоведски четения. София: БАН - Институт за изследване на изкуствата, 2015, с. 103-109, ISSN 1313-2342

8. Белите петна в историята на българската печатна журналистика. – В: Град и памет. Сборник с доклади от Втора национална научна конференция. Пазарджик: Беллопринт, 2015, с. 90-93, ISBN 978-619-90021-4-8

9. Културните рубрики и сътрудници на половинвековния „Мир“ (българския „Таймс“). – В: Комуникация и култура. XVI Лятна школа по ПР. София: НБУ, 2015, 10 с. (електронен носител), ISBN 978-954-535-899-9

10.Борис Вазов в развитието на българската журналистика през първата половина на XX век. – Год. НБУ, Департамент Масови комуникации. Т. 19, 2014, 18 с. (електронен носител) ISSN 1310-8670

11. Предизборна кампания и парламентарни избори без партии. Българският опит. - В: Изборите в ПР и ПР при избори. София: НБУ, 2014, 7 с. (електронен носител), ISBN 978-954-535-851-7.

12. Парламентаристът Велчо Тодоров Велчев като журналист, публицист и издател. – Минало, 2014, № 3, с. 79 – 88.

13. Вестникарските предприятия на медийния магнат Атанас Дамянов. – Год. НБУ, Департамент Масови комуникации. Т. 18, 2013, 14 с. (електронен носител) ISSN 1310-8670

14. Професор Стефан Савов Бобчев - журналист, публицист, издател и изследовател на пресата. – Минало, 2013, № 4, с. 38 – 45.

15. Гражданската позиция и журналистическите разследвания на Стоян Власаков. – В: Граждани и медии. София: Университетско издателство Св. Климент Охридски, 2013, с. 111 – 120.

16. Журналистическата дейност на политика и юриста Петко Стоянов Стайнов. – Архивен преглед, 2013, № 1, с. 148 – 156.

17. Политикът и банкерът Атанас Буров като издател и публицист. – Минало, 2013, № 2, с. 77 – 85.

18. Държавникът Константин Стоилов и развитието на българския периодичен печат. – Год. НБУ, Департамент Масови комуникации. Т. 17, 2012, 14 с. (електронен носител) ISSN 1310-8670

19. Правна рамка и регулация на вестникарската дейност в България (1879-1947) . – Год. НБУ, Департамент Масови комуникации. Т. 16, 2011, 20 с. (електронен носител) ISSN 1310-8670

20. Разпространението на пресата в Третото българско царство. – Balkanistic forum, Issue 3/ 2011, 182 – 190.(списанието е достъпно на www.ceeol.com)

21. Всекидневният вестник „Мир“ за политиката на Великите сили, балканските страни и други държави през периода 1923 – 1944 г. – Год. НБУ, Департамент Масови комуникации. Т. 15, 2010, 42 с. (електронен носител)

22. Всекидневният вестник „Мир“ за управлението, партиите и политиката на България през периода 1923 – 1939 г. – В : България – 100 години юридически суверенна държава. Икономически, политически и културни постижения. Т. 2. София: Университетско издателство Стопанство, 2010, с. 182 – 200.

23. Държавникът Иван Евстратиев Гешов като публицист, журналист и издател. – Год. НБУ, Департамент Масови комуникации. Т. 14, 2009, 7 с. (електронен носител) ISSN 1310-8670

24. Акционерните дружества “Мир” и “Издателство вестник “Мир” (1899 – 1947 г.) – Архивен преглед, 2005, № 3 – 4, с. 117 – 133.

25. Темите на всекидневния вестник “Мир” (“Българският “Таймс”) в годините на Втората световна война. – Минало, 2005, № 2, с. 49 – 60.

26. Пътят на “Мир” от “класика на буржоазен партиен вестник” до “Българският “Таймс” (1924 – 1939) – Год. СУ, Факултет по журналистика и масова комуникация. Т. 9, 2003, с. 267 – 282.

27. Софийският всекидневен вестник “Мир” (“Българският “Таймс”) през периода на Втората световна война – Год. СУ, Факултет по журналистика и масова комуникация. Т. 7, 2000, с. 337 – 352.

Курсове от текущия семестър: