Електронен каталог

ас. д-р Илдико Отова

ас. д-р Илдико  Отова
Академична длъжност:
асистент
Департамент:
Политически науки
Телефон:
+359887385559
e-mail:
Приемно време:
Вторник 16:00-18:00 601 II Корпус
Сряда 14:00-16:00 601 II Корпус
Четвъртък 9:00-11:00 601 II Корпус

Професионална автобиография:


Доктор по политически науки и носител на стипендията "Чарлз Мозер" за високи постижения в областта на политическите науки и гражданска доблест, Илдико Отова понастоящем е преподавател и програмен координатор на департамент "Политически науки" в своята Алма Матер, Нов български университет.

Илдико Отова работи и като изследовател в CERMES (Център за бежански, миграционни и етнически изследвания, Нов български университет).

Преподавателските и изследователските й интереси включват въпроси, свързани с миграцията и бежанците,малцинствата, интеграцията, градските политики и (е)гражданството, популизма, крайната десница и екстремизма, както и съвременните форми на антисемитизъм.

Илдико Отова има опит като изследивател и координатор в различни изследователски проекти на национално и международно ниво, включително няколко проекта по програма Хоризонт 2020. Тя е външен експерт, оценяващ проектни предложения за Европейската комисия.

Илдико Отова е и хоноруван преподавател в Софийския университет "Свети Климент Охридски".

Тя има редица публикации на английски, френски, руски и български език. Последната й книга е "Миграция и популизъм в България". Routledge, 2021 г. (в съавторство).

Илдико Отова има доказан опит в неправителствения сектор като експерт по проекти и като консултант по фондонабиране и застъпничество за водещи хуманитарни организации. Тя има опит в разработването, координирането и изпълнението на проекти на терен за организации като Международния спасителен комитет (IRC).

ОБРАЗОВАНИЕ

2009 – 2014 Доктор по политически науки, Нов български университет, стипендия "Чарлз Мозер"

2005 – 2007 Магистър по дипломация и международни отношения, Нов български университет

2001 – 2005 Бакалавър по политически науки на френски език, Нов български университет, стипнедия за отличен успех

1995 – 2000 Национална гимназия за древни езици и култури

СЕРТИФИКАТИ

2021 Съвременни форми на антисемитизъм, ТУ Берлин, Център за изследване на антисемитизма

2021 Разбиране и противодействие на езика на омразата, Съвет на Европа

2016 Проблеми на пола на пазара на труда, Национален институт по труда "В.В. Гири", стипендия на индийското правителство, НюДелхи, Индия

2016 Европейска инициатива за обучение по управление на кризи, Национално училище по администрация, Париж, Франция, стипендия на френското правителство

2015 Международен цикъл по публична администрация, специализация "Защита на човешките права", Национално училище по администрация, Париж, Франция, стипендия на френското правителствo

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ВИЗИТИ

2017 Изследователски престой в Университет Авиньон, Франция, стипендия на Университетската агенция по франкофония

2014 Постдокторантски изследователски престой, Дом на науките за човека, Париж - Север, Париж, Франция, стипендия нафренското правителство

2012 Изследователски престой, Дом на науките за човека и обществото, Поатие, Франция, стипендия на Университетската агенция по франкофония

2011 Изследователски престой, Дом на науките за човека и обществото, Поатие, Франция, стипендия на Университетската агенция по франкофония

2009 Докторантски обмен, Университет на Нотингам, Нотингам, Великобритания, стипендия на "Отворено общество"

2007 Интензивна програма по социална политика, Университет Антверпен, Белгия

Holding a PhD in Political science and a laureate of the Mozer Scholarship for excellence in Political science studies and civil courage, Ildiko Otova currently serves as an assistant professor and academic program consultant at the Department of Political Science in her Alma Mater, New Bulgarian University. Ildiko Otova also works as a researcher at CERMES (Centre for Refugees, Migration and Ethnic Studies, New Bulgarian University). Her teaching and research interests include migration and refugee issues, integration, urban policies and (e)citizenship, populism, far-right and extremism, and current forms of antisemitism. Ildiko Otova is experienced in coordinating and participating in various research projects nationally and internationally, including several Horizon 2020. She is an external expert evaluating project proposals for the European Commission.

Ildiko Otova also teaches at Sofia University “St. Kliment Ohridski”. She has many publications in English, French, Russian and Bulgarian languages. Her last book is Migration and Populism in Bulgaria. Routledge, 2021 (co-author).

Ildiko Otova has a proven experience in the non-governmental sector as a project expert and as a fundraising and advocacy consultant for leading humanitarian organizations. She is experienced in the design, coordination, and implementation of field projects for organizations such as IRC.

Ildiko Otova also has a background in the public sector as a political analyst and speechwriter for the Bulgarian President under three administrations.


Публикации:


ПУБЛИКАЦИИ:

КНИГИ

Otova, I and E.Stykova (2022). Migration and Populism in Bulgaria. Routledge

СТАТИИ И ГЛАВИ ОТ КНИГИ НА АНГИЙСКИ ЕЗИК

What is new in the new EU Pact on Migration and Asylum [2021] In The Call for more Europe. Ambitions and realities. Sofia University “St. Kliment Ohridski”, “Hanns Seidel” Foundation, Wilfried Martens Center for European Studies

State and policy failure concerning refugees in Bulgaria: Dynamics, trends and paradoxes [2020] In: SEER Journal for Labour and Social Affairs in Eastern Europe, Volume 23 (2020), Issue 2

National report on the governance of the asylum reception system in Bulgaria [2019] CEASEVAL. Research on the Common European Asylum System. Chemnitz. Co-author Evelina Staykova

(Urban) Civic Activity and Corruption Scandals. Sofia as a Case Study [2018] In: Iancu, A.&A. Todorov (eds) Reforms, Democratization and Anti-Corruption in Romania and Bulgaria: Ten Years of EU Membership. Bucuresti: Editura Universitatii din Bucuresti Co-author Evelina Staykova

Being a Citizen in Times of Mainstreaming of Populism: Building Post-communist Contestatory and Solidary Citizenship [2018] In: Siim B.&Krasteva A.&Saarinen A. (eds) Citizens' Activism and Solidarity Movements. Contending with Populism. Springer Co-authors Anna Krasteva, Evelina Staykova

From anti-Europeanism to welfare nationalism: populist strategies on the web [2017] In: Pajnik M.& Sauer B. (eds) Populism and the Web: Communicative Practices of Parties and Movements in Europe. Routledge Co-author Heini Puurunen

Anti-elitism as populist strategy of defending 'the people' [2015] In: Ranieri, M. (ed.) Populism, Media and Education. Challenging discrimination in contemporary digital societies. Routledge Co-authors Evelina Staykova, Vanya Ivanova

Satisfying Labor Demand Through Migration in Bulgaria 2004 – 2009 [2011] European Migration Network Co-authors Anna Krasteva, Evelina Staykova, Vanya Ivanova

Temporary and Circular Migration in Bulgaria: empirical evidence, current policy practice and future option 2004 – 2009 [2011] European Migration Network Co-authors Anna Krasteva, Evelina Staykova, Vanya Ivanova A Bulgarian migration profile 2011 [2011] Migration citizenship Education

СТАТИИ И ГЛАВИ ОТ КНИГИ НА ФРЕНСКИ ЕЗИК

Mobilité et citoyenneté européenne: Histoires de Sofia [2020] In: Krastanova R.&Hadjitchoneva J. (sous la dir.) Changing Cities: Challenges, Predictions, Perspectives/ Villes еn transformation: défis, (pré)visions, perspectivesI. Sofia : NBU Press

Antielitisme: la reponse populiste aux crises [2017] Guerigieva P&A. Todorov (sous la dir.) A la recherche de la représentation perdue: Nouvelles voies à l'ouest, à l'est et au sud. Paris:

L’Harmattan Co-author Evelina Staykova

Mobilité des médecins bulgares : facteurs, tendances et enjeux [2014] In Krasteva A. et D. Vasilcu (sous la dir.) Migrations en blanc: médecins de l ‘Est en Ouest. Paris : L'Harmattan Coauthor Denitza Kamenova

Le mouvement écologiste en Bulgarie: off et online [2013] In: Krasteva A. (sous la dir. de) Ecitoyenneté. Paris : L'Harmattan

СТАТИИ НА РУСКИ ЕЗИК

Миграция и популизм. Кризис беженцев в Болгарии (2021) В: Интеграция. Эволюция. Устойчивость: пути раз- вития социально-экономических систем: материалы I Международной научно-практической конференции (Улан-Удэ, 15-16 сентября 2021 г.) / науч. Ред. А. Е. Янтранов; отв. Ред. Д. Ц. Будаева. — Улан-Удэ: Издательство Бурятского госуниверситета, 2021. — 272 с.

СТАТИИ И ГЛАВИ ОТ КНИГИ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Градското многообразие [2020] В: Стайкова Е.& Хаджичонева Ю. (съст) Устойчиво градско развитие – поуки за София. София: НБУ

И всички заговориха за миграция. Политизация на тема миграция в периода между европейски избори 2014 и 2019 г. в Бългaрия В: Политически изследвания, брой 1-2/2019, София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски"

Миграцията като лакмус: Общата европейска система за убежище и бъдещето на ЕС [2018] В: Съединението прави силата. София: СУ и Ханс Зайдел

Мобилност и европейска гражданственост: истории от София [2017] В: Да преосмислим ЕС. София: СУ и Ханс Зайдел

Европа под въпрос! Антиелитизмът: популисткият отговор В: Политически изследвания, брой 1-2/2017, София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски" в съавторство с Евелина Стайкова

Европа между радикализацията и миграцията [2016] В: Има ли дoстатъчно Европа и съюз в ЕС. София: СУ и Ханс Зайдел

Правата на човека в България - традиции, институции, дебати В: Политически изследвания. 3-4/2015. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски" в съавторство с Евелина Стайкова

Българската политология и качеството на демокрацията: някои изследователски резултати [2014] В: Канев, Д.&А. Тодоров. Качество на демокрацията в България. София: Изток-Запад

Екологичните мобилизации в България: оф и онлайн [2013] В: Кръстева А. (съст.) Дигиталният гражданин. София: НБУ

Миграция, интеграция, градове: европейски контекст [2012] В: Социологически проблеми 1-2, стр. 222-237 Отговорите на градовете [2011] В: София – град на многообразието. София: Асоциация за развитие на София

Изследване на политиките за интеграция в пет държави-членки на ЕС, Франция [2009] В: Методически указания за наблюдение и оценка на политиктие и мерките за интеграция

Курсове от текущия семестър: