Programs Listing

Assoc. Prof. Petar Nikolov, PhD

Academic position:
доцент
Department:
Политически науки
Phone number:
e-mail:
Office hours:

Professional biography:Publications:


Основи и принципи на българското консервативно светоусещане през втората половина на XIX в. – В: сп. Разум, Г. III (2004), бр. 1 (07).

Българското православие – между консервативното начало и либералните експерименти. – В: сп. Християнство и култура, Г. III (2004), бр. 4 (12).

В търсене на българската идентичност. Възможно ли е едно ново „ойкумене”? – В: сп. Християнство и култура, Г. VII (2008), бр. 4 (27).

Още за произхода на последната средновековна българска царска династия. – В: Етноси, култури и политика в Югоизточна Европа. Юбилеен сборник в чест на проф. Цветана Георгиева. С., 2009.

Courses from the current semester: