Електронен каталог

проф. д-р Васил Гарнизов

Академична длъжност:
професор
Департамент:
Антропология
Телефон:
Приемно време:

Професионална автобиография:


Васил Гарнизов е един от авторите на манифеста "За нов български университет" (редом с Димитър Дочев и Петко Стайнов), и един от основателите на Нов български университет в качеството му на Секретар на Дружеството за нов български университет. Основател на Департамента по антропология в НБУ.

Професионално развитие

- - - - - - - - - - - -- - -

2001 - 2015 доц. д-р, щатен преподавател, член на Настоятелството на НБУ, член на Председателския съвет на НБУ, Председател на Комисията за управление на проекти за стратегическо развитие

Нов български университет, България, София, бул. Монтевидео 21, корпус 1, стая 228, www.nbu.bg

? Преподавателска работа: Регионално развитие, местно самоуправление, местно развитие, градско развитие, социология, антропология

? Изследователска работа: трансгранично сътрудничество, местно развитие, културно наследство

Вид на дейността или сферата на работа Обучение, разработване на учебни програми, научни изследвания

1998 - 2001 Заместник министър

Министерство на регионалното развитие и благоустройството, ул. Св. Св. Кирил и Методой, №15, София 1000, www.mrrb.government.bg

? Регионално развитие, местно самоуправление, областни управители, Трансгранични програми, ФАР-ТГС България-Гърция, ФАР-ИСС, ИСПА

? Предприсъединителни преговори по глава 21 – регионално развитие, структурни инструменти, кохезионна политика

? Ръководител на Централно координационно звено по специалната подготвителна програма на ЕС за България

? Националния план за икономическо развитие 2000-2007 и Националния план за регионално развитие 2000-2007

Вид на дейността или сферата на работа Администрация, държавно управление, координация, преговори

1997 - 1998 Генерален директор

Национален център за териториално развитие и жилищна политика, България, София, ул. Алабин №19

? Ръководство на научно-изследователска и приложна работа по Националния план за икономическо развитие и Националния план за регионално развитие

Вид на дейността или сферата на работа Администрация, ръководство на научно-изследователски и приложни проекти

1997 - 1997 Главен секретар

Министерство на регионалното развитие и благоустройството, ул. Св. Св. Кирил и Методой, №15, София 1

? Администрация, преструктуриране на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, подготовка на проекто бюджет на МРРБ и второстепенните му разпоредители с бюджетни кредити

Вид на дейността или сферата на работа Държавна администрация

1984 - 1997 Научен сътрудник

Институт за фолклор – Българска академия на науките

? Планиране, координация и провеждане на изследвания на терен на територията на цяла България, научен секретар на научно-изследователския колектив за Северозападна-българия

Вид на дейността или сферата на работа Научно-изследователска работа

1983 - 1984 Учител

ЕСПУ “Васил Левски”, гр. Ябланица

? Преподавател по български език и литература

Вид на дейността или сферата на работа Образование

Образование и обучение

- - - - - - - - - - - - - - -

1996 - 1996 Сертификат

C.N.R.S. Париж, Франция, 1996 г.

? “Новите информационни технологии в социалните науки”

1995 - 1995 Доктор (кандидат на науките)

Българска академия на науките - Институт за фолклор, Специализиран научен съвет по литературознание при ВАК, 1995 г.,

? Филология, фолклористика

1994 - 1994 Сертификат

Институт по социология, БАН, 1994 г.

? “Социално-антропологически методи в соцалните науки”

1993 - 1993 Сертификат

E.H.E.S.S. Париж, Франция, 1993 г.

? “Социална антропология”

1978 - 1983 Диплом за више образование - магистър

СУ „Св. Климент Охридски“

? Магистър по българска филология и специалист по български език и литература, 1983;

1972 - 1976 Диплом за средно образование

? 7 ЕСПУ, София, 1976 г.

Проектен опит / Project experience

- - - - - - - - - -- - - - - - - - - -

2015 Assessment of the challenges in the implementation and coordination of projects related to deinstitutionalization (UNICEF)

2014-2015 Support for the development of PhD and post-graduate students and young researchers: PhD and post-graduate School, co-financed by the European Social Fund; (Bulgaria, NBU, Key expert) Project reference: BG051PO001-3.3.06

2013-2014 Assessment of the capacity of NGOs in the South-West region in Bulgaria to participate in policy-making in the area of Urban and Regional Development (EEA Grants, Centre for Social Practices – Sofia, Key expert)

2013 Risk assessment of specific policies and policy proposal – e.g. Impact assessment on abandoned children whose parents work abroad (RiskMonitor, UNICEF, Key expert)

2012-2013 Cultural Heritage and Local Development along the Southern Bulgarian Border (National Science Fund, Ministry for Education and Science, Bulgaria-Greece-Turkey, Key expert)

2011-2012 Assessment of the tourist capacity of the City of Sofia (Sofia Municipality, Key expert)

2011 Revision of Assessment Methodology for Municipal Absorption Capacities (Bulgaria, Turkey, Western Balkans, Key expert)

2011 Identification of Potential UDFs’ Project Portfolio for JESSICA and Promotional Activities (European Investment Bank, Deloitte, Key expert)

2010 Development of Model Terms of Reference and Methodological Guidelines for Conducting a Midterm Evaluation of the District Development Strategies to Support MRDPW in Integration of Global Environmental Issues in Strategic Planning Documents (UNDP, Team Leader)

2010 Midterm Evaluation of the District Development Strategy – Burgas (Regional touristic association – Burgas, Team Leader)

2009 Strengthening capacity of the Managing Authority of the Operational Program Regional Development 2007-2013 (Ministry of Regional Development and Public Works, Key expert)

2009 Elaboration of OPRD 2007-2013 Evaluation Plan (Ministry of Regional Development and Public Works, Key expert)

2008 Capacity building and evaluation activities of the Child Protection State Agency to participate in EU Funding activities (UNICEF)

2008 Revision of Assessment Methodology for Municipal Absorption Capacities (UNDP Europe and CIS, Bratislava, Bulgaria, Turkey, Western Balkans, Key expert)

2008 Technical Assistance to preparation of the Midterm Framework Investment Programme and related Project Fiches to be financed under operation 3.1 of OPRD 2007-2013 (State Tourism Agency, Key expert

2008 Creating project pipeline for SF applications - Project Generation Facility – Elaboration of ERDF project proposals – short-term expert for elaboration of the Midterm Action Plan for Strengthening the Capacity of OPRD Beneficiaries, Phase 2 (Niras A/S, Denmark, Ministry of Regional Development and Public Works)

2007-2010 Accommodating Creative Knowledge – Competitiveness of European Metropolitan Regions within the Enlarged Union (Bulgaria, Amsterdam, Barcelona, Budapest, Dublin, Riga, Etc;) Project reference: 028270. The project is funded under the priority 7 ‘Citizens and Governance in a knowledge-based society’ within the Sixth Framework Programme of the EU. Key expert - analysis of local and regional implications of the Knowledge economy)

2007-2008 Technical Assistance to design and preparation of project pipeline under the Bulgaria - Turkey 2007-2013 CBC programme (BGR Consultants/ PPPI, Ministry of Regional Development and Public Works, Bulgaria

Turkey, Key expert)

2006-2007 Support for preparing good quality strategic documents, promotion of partnership and cooperation and assistance for project development capacity, Phase 1 (Project Management Ltd. [IR] , Ministry of Regional Development and Public Works, Bulgaria, Local expert)

2005-2006 Preparation of indicators for monitoring and evaluation of the Operational Programme Regional Development (Ministry of Regional Development and Public Works, co-financed by the EU Funds, Team Leader)

2005 Preliminary priorities and measures of the National Operational Program Regional Development 2007-2013 (Ministry of Regional Development and Public Works, co-financed by the EU Funds, Team Leader)

2004 Assessment of capacity of municipalities and districts to participate in SFs absorption (UNDP, Key expert)

2004 Project “Strategy for the socio-economic development of Bulgaria 2005-2010” (OFS-Sofia, Team leader)


Публикации:


2016

1. Васил Гарнизов. Бележки по българските протести. В: Протестиращия човек. Факт и фикция. София, Издателство на НБУ, 2016.

2015

2. Васил Гарнизов. Сурва в Чепино: визуална антропология. Сборник с научни публикации, т. 1, НБУ, 2015 г., с. 44-88.

3. Васил Гарнизов, И. Бокова. Препоръки за устойчивост на гражданската активност. Сдружение “ЦСП”, София, 2015, 19 стр

2014

4. Васил Гарнизов, И. Начев, Л. Стефанов. Гражданското общество между протест и политики. Сдружение “ЦСП”, София, 2014, 55 стр. http://csp-sofia.org/sac/wp-content/uploads/2014/09/Doklad-Deinost1.pdf

2013

5. Vassil Garnizov. La revolte des etudiants et l’occupation de l’Universite de Sofia: La topographie – lieux et acteurs. – Divinatio, Studia culturologica series, v. 37, spring – summer 2013, MSHS, Sofia, p. 158-168.

6. Vassil Garnizov. Le printemps bulgare en images. – Divinatio, Studia culturologica series, v. 37, spring – summer 2013, MSHS, Sofia, p. 169-176.

7. Васил Гарнизов. Местна власт и местен празник. В: Културни наследства – политически залози и реконструиране на територии. Електронен Годишник на департамент “Антропология” 2013 г. http://ebox.nbu.bg/ant14/view_lesson.php?id=10

8. Васил Гарнизов. Йордановден в Калофер, 2012. В: Културни наследства – политически залози и реконструиране на територии. Електронен Годишник на департамент “Антропология” 2013 г., 40 стр http://ebox.nbu.bg/ant14/view_lesson.php?id=23

9. Васил Гарнизов. Великден в с. Лесичово, Пазарджишко. В: Културни наследства – политически залози и реконструиране на територии. Електронен Годишник на департамент “Антропология” 2013 г., 30 стр. http://ebox.nbu.bg/ant14/view_lesson.php?id=24

2011

10. Васил Гарнизов. Антропологът, теренът, развитието - Ловци на умове, т. 4, НБУ, М. Елчинова, И. Бокова (съст.), 2011, с. 21-35.

2010

11. Bastian Lange, Marc Pradel Miquel and Vassil Garnizov. New Governance, New Geographic Scales, New Institutional Settings. In: Making Competitive Cities. Sako Musterd and Alan Murie (eds.); Oxford: Wiley-Blackwell; 2010. ISBN 978-1-4051-9415-0; 360 p.

12. Daynov E., V. Garnizov and I. Nachev. Policies and strategies in Sofia. How to enhance the city’s competitiveness. ACRE report WP10.10. Amsterdam: AISSR. 2010.

13. Васил Гарнизов. Празник в кв. “Лъджа” В: И. Бокова (съст. и ред.) Градът – социални трансформации и културни практики. НБУ. Електронен Годишник на департамент “Антропология”, т. 4, 2010 г., 52 стр. http://ebox.nbu.bg/apl2010/index.php?p=19

14. Васил Гарнизов. Градът – моментна снимка. Три дена от живота на един български град и близкото до него село. В: И. Бокова (съст. и ред.) Градът – социални трансформации и културни практики. НБУ. Електронен Годишник на департамент “Антропология” 2010 г., 46 стр.

http://ebox.nbu.bg/apl2010/index.php?p=8

2008

15. The Debate between Folklorists and Ethnographers in Bulgaria (1975 - 1985) – In: Studying people in the people’s democracies, Studying Peoples in the People's Democracies II. Socialist Era Anthropology in South-East Europe. Vintila Mihailescu, Ilia Iliev and Slobodan Naumovic (eds.), Berlin: LIT-Verlag, 2008, pp. 171-188.

16. V. Garnizov. Status and trends in the capacity of OPRD beneficiaries. - V. Garnizov (Ed.). Midterm Action Plan for Strengthening the Capacity of OPRD Beneficiaries. Operational Manual. Ministry of Regional Development and Public Works, Sofia, 2008 (Supported by EU - EuropeAid/122660/D/SER/BG), p.13-58.

17. Васил Гарнизов. От екологичен детерминизъм към нови екологии - В. Гарнизов, Цв. Лазова (Съст.) Ловци на умове. Лекции по антропология, т. 3, София, НБУ, 2008, с. 11-45.

18. Васил Гарнизов. Консенсус, фрустрация и политически радикалъзим - Състояние на обществото. Т. 3. Институт «Отворено общество», София, 2008, с. 112-143

19. Васил Гарнизов, Цвете Лазова. Предговор. В: В. Гарнизов, Цв. Лазова (Съст.) Ловци на умове. Лекции по антропология, т. 3, София, НБУ, 2008, с. 6-11.

20. Васил Гарнизов. Радикалното малцинство. В: Състояние на обществото, т. 3, Институт отворено общество, София, 2008, с. 140-155

2007

21. E. Daynov, V. Garnizov and M. Pancheva. The Sofa model: creating out of chaos- Pathways to creative and knowledge-based regions. The Sofa model: creating out of chaos. AMIDS, University of Amsterdam, Amsterdam, 2007, 98 pages (ACRE report 2.10).

2006

22. Vassil Garnizov. Preparedness of Municipalities and Districts for EU SF - UNDP, Sofia, 2006 (in collab. with V. Marinov)

23. Vassil Garnizov. Is Bulgaria prepared for EU Structural Funds – UNDP, Sofia, 2006 (in collab. with V. Marinov)

24. Vassil Garnizov. The Minority of Intolerance and the Radical Change – Politiki 12/6, OSI, Sofia, 2006 (http://politiki.bg/?cy=60&lang=2&a0i=222832&a0m=readInternal&a0p_id=167)

2005

25. Regional Operative Program for EU Structural Funds 2007-2013 – Ministry of Regional Development and Public Works, Sofia, 2005.

26. Vasil Garnizov. Preparedness of NGO and Business for EU SF - UNDP, Sofia, 2005 (in collab. with V. Marinov)

27. Васил Гарнизов. Здравна култура и медицински услуги - Антропологични изследвания, т. 6, НБУ, С., 2005)

28. Васил Гарнизов. Българският национален проект и българската фолклористика през 21 в. – Проблеми на българския фолклор. Т. 10, София, БАН, 2005, с. 50-59)

29. Васил Гарнизов. Корупцията като практика и представа – Антикорупция, антиобразование. С. Асоциация за социални изследвания, 2005, с. 86-100)

30. Independent Monitoring of Trakia Highway Construction – Transparency International, Sofia, 2005

2004

31. Васил Гарнизов. Икономически растеж и социален оптимизъм: относно методиката на изследване - Антропологични изследвания, т. 5, НБУ, С., 2004, с. 191-219)

32. Vasil Garnizov. National Strategy for Decentralization, Regional Development and Infrastructure 2005-2010 – Open Society Institute, Sofia, 2004.

2003

33. Васил Гарнизов. Група на терен, терен в групата – Антропологични изследвания, т. 4, НБУ, С., 2003, с. 171-192.

34. NGO-State Partnership for Bulgaria’s preparation for EU Structural Funds – Global Bulgaria, Sofia, 2003.

35. Economic Development and Social Pessimisms – Global Bulgaria, Sofia, 2003.

2001

36. Methods for evaluation of Local and District Development Plans - Ministry of Regional Development and Public Works, Sofia, 2001.

1998

37. The violence, nostalgy and guilt. In: Government and people. Sofia, CSP, 1998, pp. 76-101.

1996

38. В. Гарнизов, съставител. Коалиционно поведение на местни избори ‘ 95. Transition papers. 2. София, ЦСП, 1996, 80 стр.)

39. The transition of the mind. In: Bulgaria in transition: three viewpoints. Transition papers. 3. Sofia, CSP, 1996, p. 48-64.

40. Citizen, Value, Institutions – Citizen and Institution. 1996, pp. 76-99, Fr. Ebert Schtiftung (Гражданин, ценности и институции на властта. В: Гражданинът и институцията. С., Фондация Фр. Еберт и Фондация Я. Сакъзов, 1996, с. 76-99, съвместно с Е. Дайнов).

1995

41. Left and Right as Cultural and Political Categories - Left and Right in Bulgarian Political Live, 1995, pp.17-31, ACSESS (“Дясно” и “ляво” като културни и политически категории. В: Махалото на Дарендорф. Дясно и ляво в българския политически живот. София, АКСЕС, с. 17-31)

42. Government, Local Authorities and Local Conflicts – The Beginning of Left Rule, 1995, pp.75-80, Capital Ed. (Правителство, местна власт, местни конфликти. В: Началото на лявото управление. С., Изд. Капитал, 1995, с. 75-80)

43. The Body in the Mirror of Creation of the World Stories – Bulgarian Folklore, 3, 1995, pp. 4-17 (Тялото в огледалото на разказите за сътворението на света – Български фолклор, кн. 3, 1995, с. 4-17)

44. Politics, Reform and Everyday life. In: Politics, Reform & Daily Life. Transition papers. 1. Sofia, CSP, NBU, CLS, 1995, p. 6-23.

1994

45. Васил Гарнизов. Мъртвият и живите – Български фолклор, кн. 2, 1994, с. 12-24.

46. Васил Гарнизов. Дискурс и самоличност - Български фолклор, бр. 3, 1993, с. 80-85)

47. Васил Гарнизов. Културни съдържания на политическото действие. В: Аспекти на етнокултурната ситуация. С., АКСЕС, 1994, с. 334-391, (съвместно с Е.Дайнов).

48. Васил Гарнизов. Недозабравеният език - пътни бележки из Румъния – Български фолклор, кн. 1, 1994, с. 84-90.

49. Васил Гарнизов. Избори и изборно поведение: В. Търново, юни-юли 1994. – Демократически преглед, бр. 7, 1994, с. 229-264, (съвместно с Ив. Кръстев, Е. Дайнов, Д. Кюранов, Д. Димитров и Р. Коларова)

50. Anthropology and Folklore (ed.) – Bulgarian Folklore, 2, 1994 (Антропология на фолклора – Български фолклор, кн. 2, 1994, 128 стр., съвместно с Т. Ив. Живков)

1992

51. Васил Гарнизов. Оня свят. Произходът на смъртта – версията на българите – Архитектура, кн. 3-4, 1992, с. 6-11.

52. Васил Гарнизов. Етнология на идентитета, идентитет на етнологията – сп. Български фолклор, кн. 4, с. 86-88, София, 1992.

53. These for an Ethnopragmatics. In: Current advances in semantic theory. Ed. M. Stamenov, John Benjamins Publ. Co., Amsterdam-Philadelphia, 1992, pp. 433-439.

54. Identite et rites de funerailles a l’epoque du totalitarisme – Etudes et documents balkaniques et mediterraneens. Paris, E.H.E.S.S, 16, 1992, p. 68-71.

1991

55. Васил Гарнизов. Смърт-Сватба. В: Проблеми на българския фолклор. Т.8. Българският фолклор в славянската и балканската културна традиция. С., 1991, с. 247-253.

1989

56. Васил Гарнизов. Езикът на времето в погребалните и поменалните обреди в Михайловградско. В: Регионални проучвания на българския фолклор. Т. 1. От Тимок до Искър. С., БАН, 1989, с. 125-142.

57. Васил Гарнизов. Специализация или професионализъм, Портрет на една оплаквачка – Музикални хоризонти, кн. 11-12, 1989, с. 68-78 (в съавторство с А.Георгиева).

1988

58. Васил Гарнизов. Език на пространството в погребалните и поменални обреди от Михайловградско (2). В: МИФ. Митология, изкуство, фолклор. Т. 3. С., Институт по проблеми на изкуствознанието, 1988, с. 38-76.

59. Васил Гарнизов. Социален статус и словесен образ. Вдовец – вдовица – вдовство. В: Втори конгрес по българистика. Доклади. Т. 15. Фолклор. С., БАН, 1988, с. 99-109)

1987

60. Васил Гарнизов. Cl. Levi-Straus. La potiere jalouse Български фолклор, кн. 4, 1987, с. 95-98.)

1985

61. Objects and Space in The Funeral Rituals from Michailovgrad’s Region - Bulgarian Folklore, 3, 1986, pp. 16-29 (Вещи и пространство в погребалните и поминалните обреди от Михайловградско – Български фолклор, кн. 3, 1986, с.16-29.)

62. Mythology, Art, Folklore - Bulgarian Folklore, 4, 1986, pp. 59-62 (МИФ. Митология – изкуство – фолклор – Български фолклор, кн. 4, 1986, с. 59-62).

63. L’HommeXXV, janvier-mars 1985 – Bulgarian Folklore, 1, 1986, pp. 116-120 (L’HommeXXV, janvier-mars 1985 - Български фолклор, кн. 1, 1986, с. 116-120.)

1983

64. Васил Гарнизов. Нови студентски проучвания на фолклора в Михайловградско – Български фолклор, кн. 1, 1983, с. 79-82, съвместно с А. Кисьова)

- - - - - --

Publications:

More than 50 publications and reports in the field of urban and regional development, economic development, local authorities, sociology, anthropology, regional policy and planning, sustainable development, programming and project development, capacity building etc. Below only most relevant are listed.

Selected textbooks, books, manuals

1. 2008 User Guide. Methodology for the Assessment of Capacity of Municipalities in Turkey & the Western Balkans to absorb EU IPA funding (including Annex 1. Municipal IPA Absorption Capacity Assessment Questions)

2. Garnizov V., V. Marinov, G. Georgiev. Assessment of the Capacity of Non-Governmental Organizations and Businesses to Participate in the Absorption of the EU Structural and Cohesion Funds. Sofia, UNDP, April 2006. (Bulg. With summary in Engl) (www.undp.bg)

3. Assessment of Municipal and District Capacities for Participation in EU Structural and Cohesion Funds Absorption. Sofia, UNDP, July 2006. (in Bulgarian with summary in English) (http://www.undp.bg/publications.php?id=1670 )

4. Stanev, I., Y. Burer-Tavanie, V. Marinov, V. Garnizov, D. Malhasian. Bulgaria National Human Development Report 2006. Are we prepared for European Union funds? Challenges and opportunities for local development actors. Sofia, December 2006. http://www.undp.bg/uploads/documents/1867_816_en.pdf

Selected reports (applied research, consultancy, etc.)

1. Tourist sector capacity in Sofia: assessments, perceptions and expectations, Sofia Municipality, Sofia 2012 (in collaboration with V.Marinov and E. Dogramadjieva).

2. Policies and strategies in Sofia. How to enhance the city’s competitiveness. ACRE report WP10.10. Amsterdam: AISSR. 2010 (in collab. with E. Daynov and I. Nachev.)

3. Status and trends in the capacity of OPRD beheficiaries. - V. Garnizov (Ed.). Midterm Action Plan for Strengthening the Capacity of OPRD Beneficiaries. Operational Manual. Ministry of Regional Development and Public Works, Sofia, 2008 (Supported by EU - EuropeAid/122660/D/SER/BG), p.13-58.

4. Preparedness of Municipalities and Districts for EU SF - UNDP, Sofia, 2006 (in collab. with V. Marinov)

5. Is Bulgaria prepared for EU Structural Funds – UNDP, Sofia, 2006 (in collab. with V. Marinov)

6. Regional Operative Program for EU Structural Funds 2007-2013 – Ministry of Regional Development and Public Works, Sofia, 2005.

7. Preparedness of NGO and Business for EU SF - UNDP, Sofia, 2005 (in collab. with V. Marinov)

8. National Strategy for Decentralization, Regional Development and Infrastructure 2005-2010 – Open Society Institute, Sofia, 2004.

9. Independent Monitoring of Trakia Highway Construction – Transparency International, Sofia, 2005

10. NGO-State Partnership for Bulgaria’s preparation for EU Structural Funds – Global Bulgaria, Sofia, 2003.

11. Economic Development and Social Pessimisms – Global Bulgaria, Sofia, 2003.

12. Methods for evaluation of Local and District Development Plans - Ministry of Regional Development and Public Works, Sofia, 2001.

Selected Articles

1. Garnizov V. Politics, Reform and Everyday life. In: Politics, Reform & Daily Life. Transition papers. 1. Sofia, CSP, NBU, CLS, 1995, p. 6-23.

2. Garnizov V. The transition of the mind. In: Bulgaria in transition: three viewpoints. Transition papers. 3. Sofia, CSP, 1996, p. 48-64.

3. Garnizov V. The violence, nostalgy and guilt. In: Government and people. Sofia, CSP, 1998, pp. 76-101.

4. Garnizov V (Ed.) Coalition’s attitude and local elections (ed.) Sofia, CSP, 1996 (Bulg. With summary in Engl В. Гарнизов, съставител. Коалиционно поведение на местни избори ‘ 95. Transition papers. 2. София, ЦСП, 1996, 80 стр.)

5. Group at Fieldwork, Fieldwork in the group – Anthropological Studies, v. IV, 2003, pp. 171-192 (Група на терен, терен в групата – Антропологични изследвания, т. 4, НБУ, С., 2003, с. 171-192)

6. Economic Growth and Social Optimism: notes on research methodologies - Anthropological Studies, v. V, 2004, pp. 191-219 (Икономически растеж и социален оптимизъм: относно методиката на изследване - Антропологични изследвания, т. 5, НБУ, С., 2004, с. 191-219)

7. Medical Services and Health Culture - Anthropological Studies, v. VI, New Bulgarian University, 2005 (Здравна култура и медицински услуги - Антропологични изследвания, т. 6, НБУ, С., 2005)

8. Bulgarian National Project and Bulgarian Folklore Studies in 21st Century – Problems of Bulgarian Folklore, v. 10, Bulgarian Academy of Sciences, 2005, pp. 50-59 (Българският национален проект и българската фолклористика през 21 в. – Проблеми на българския фолклор. Т. 10, София, БАН, 2005, с. 50-59)

9. Corruption in Hyer Education as Practice and Representation – Anti-Corruption, Anti-Education, Sofia, Ass. For Social Studies, 2005, pp. 86-100 (Корупцията като практика и представа – Антикорупция, антиобразование. С. Асоциация за социални изследвания, 2005, с. 86-100)

10. The Minority of Intolerance and the Radical Change – Politiki 12/6, OSI, Sofia, 2006 (http://politiki.bg/?cy=60&lang=2&a0i=222832&a0m=readInternal&a0p_id=167)

11. Bastian Lange, Marc Pradel Miquel and Vassil Garnizov. New Governance, New Geographic Scales, New Institutional Settings. In: Making Competitive Cities. Sako Musterd and Alan Murie (eds.); Oxford: Wiley-Blackwell; 2010. ISBN 978-1-4051-9415-0; 360 p.

Photo-exhibitions

Vassil Garnizov

2013 First independent photo-exhibition titled “In-between Anthropology and Photojournalism. Breaking News from Orlov Most”, Sofia

2013 Joint photo-exhibition: “The World Seen through the Lens of Scientists” during the European Night of Scientists, Sofia

2013 Joint photo-exhibition: “NBU Expedition to Crete and Santorin”, Sofia

2014 Joint photo-exhibition: “Canon Photo of the year - Bulgaria 2013” with photo-essay of twelve pictures from Ukraine

2014 Independent photo-exhibition together with Lyudmil Christov: “Across Borders” – Sofia, Edirne, Thessaloniki

2015 Independent photo-exhibition together with Lyudmil Christov: “Diversity without Borders” – European parlament, Bruxelles, 2015

Фото изложби

Васил Гарнизов

2013 Самостоятелна фотоизложба “Между антропологията и фото-журналистиката. Репортажи от Орлов мост” – София

2013 Участие в колективна фотоизложба “Светът видян през обектива на учените” – Европейска нощ на учените, София

2013 Участие в колективна фотоизложба “Експедиция на НБУ до Крит и Санторини”, София

2014 Участие в колективна фотоизложба “Канон – снимка на годината, България 2013” – с фотоесе от 12 снимки от Украйна

2014 Самостоятелна фотоизложба с Людмил Христов “През граници” – София, Одрин и солун i

2015 Самостоятелна фотоизложба “Разнообразие без граници” – Европейски парламент, Брюксел

2015 Участие в колективна фотоизложба “Светът видян през обектива на учените” – Европейска нощ на учените, София – с фотоесе на тема “Молитвата – езикът на Йерусалим”

Курсове от текущия семестър: