Електронен каталог

д-р Петър Арабаджийски

д-р Петър Арабаджийски
Академична длъжност:
Департамент:
Администрация и управление
Телефон:
Приемно време:

Професионална автобиография:


Д-р Петър Арабаджийски е защитил дисертация през 2018 г. на тема „Предприемачество и мениджмънт на малките и средните предпирятия в охранителния бизнес – в контекста на публичния мениджмънт“, с научен ръководител доц. д-р Валентин Василев и придобива ОНС „доктор“ в професионалното направление 3.7. Администрация и управление, научна споспециалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство(мениджмънт на публичната сфера)“. Обучението му като докторант е осъществено от катедра „Национална сигурност и публична администрация“ при Правно-исторически факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“ – гр. Благоевград.

През 2014 г. завършва с отличен успех магистърска програма „Регулиране и мениджмънт в телекомуникациите“ на НБУ и придобива ОКС "магистър" по регулиране и мениджмънт на телекомуникациите.

През 2012 г. завършва специалност „Електроенергетика и електрообзавеждане“ във ВТУ„Тодор Каблешков“ - гр.София и придобива ОКС "магистър – инженер" енергетик.

През 2008 г. завършва специалност "Топло и ядрена енергетика" в Колеж по енергетика и електроника към Технически унверситет - гр.София и придобива ОКС "професионален бакалавър" - енергетик.

През 2011 г. се обучавава в Linux Professional Institute на НБУ, като придобива сертификати Junior Level Linux Professional: Course 101 и Junior Level Linux Professional: Course 102.

В периода от 2011 г. до 2012 г. се обучава в Cisco Academy на НБУ, като придобива сертификати CCNA exploration: Routing Protocols and Concepts, CCNA exploration: Lan Switching and Wireless, CCNA exploration: Accessing the Wan и CCNA exploration: Network Fundamentals

Основните му научни интереси са в областта на мениджмънта (публичен и безнес), предприемачеството и корпоративната сигурност.

Притежава възможности за експертиза в областта на мениджмънта на телекомуникациите и енергетиката.

Избран е за хоноруван преподавател в НБУ през 2018 г.


Публикации:


Статии

1. Арабаджийски, П. Компетенции частных охранников в Республике Болгария. Вестник „Государственного и муниципального управления“. Научно-образовательное издание. № 3 (22) 2016 г., с. 106-113, ISSN 2225-8272

2. Арабаджийски, П. Полицейски контрол на малките и средните предприятия, осъществяващи охранителна дейност в Република България. Сп. „Право, Политика, Администрация“ – електронно издание. ЮЗУ „Неофит Рилски“. Бл., Том 4, бр.2/2017 г., с.28-39, ISSN 23-67-4601

3. Арабаджийски, П. (2019) Организационни аспекти за администриране на дронове. Годишник Телекомуникации 2019, том 6 (Yearbook 2019, vol. 6). София: Издателсто на Нов български университет, ISSN: 2534-854X

Научни доклади – изнесени на научни форуми и публикувани

1. Арабаджийски, П. Възможности за взаимодействие между частните и държавните служби за сигурност в контекста на националната и корпоративната сигурност. XXV Международна научна конференция за млади учени, 2-3 юни 2016 г., Благоевград, Сборник научни трудове, С., 2016 г., с.155 – 162, ISSN 978-619-160-680-1

2. Арабаджийски, П. Проблемни аспекти при лицензирането на частната охранителна дейност в Република България. XXVII Национална научно-практическа конференция „Качеството за по-добър живот“, 10-11 ноември 2016 г., София, Сборник научни доклади, С., 2016 г., с.135 – 144, ISSN 1314-9563

3. Арабаджийски, П. Контрол на трудовите ресурси, обществените поръчки и финансите на малките и средните предприятия, осъществяващи охранителна дейност в Република България. XXVI Международна научна конференция за млади учени, 22-23 юни 2017 г., Благоевглад, Сборник научни доклади, С., 2017 г., с.300 – 315, ISSN 1314-4669

4. Арабаджийски П.Н. (2019) Регулирование дронов: возможности и перспективы развития почтовой и курьерской инфраструктуры. Актуальные проблемы современных общественных наук и пути их решения в условиях информационного общества. Материалы VIII Международной заочной научно-практической конференции молодых учёных. Уфа 2019, Издательство: ГБОУ ВО «БАГСУ», г. Уфа, Республика Башкортостан, с.198-212, ISBN 978-5-4457-0111-8

Курсове от текущия семестър: