Електронен каталог

доц. д-р Петя Неделева

Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Право
Телефон:
02/8110432 - служ.
Приемно време:
Понеделник 9:30-12:00 410 I Корпус
Вторник 13:00-15:00 410 I Корпус

Професионална автобиография:


АВТОБИОГРАФИЯ

Лични данни

доц. д-р Петя Стефанова Неделева

e-mail: pnedeleva@nbu.bg

Образование:

Придобита степен „Доктор по право“ – Диплома № 34112/ 25. 05. 2010 г., Висша атестационна комисия.

Магистратура по „Право“ – Юридически факултет на СУ

22 гимназия, гр. София

Професионална реализация:

От 2018 г. – доцент в Нов български университет

От 2013 г – доцент в ПУ „Паисий Хилендарски“

От 2005 г. - редовен асистент, а от 2010 г. – главен асистент.

01.10.2002 – 28.02.2005 г. Нов български университет, Департамент „ПРАВО”; Хоноруван асистент в Програма „ПРАВО”

2006 г. до ликвидацията (юли 2008 г.) Изпълнителна агенция „Сертификация и изпитване”; Началник отдел „Административно-правен”

2002 – 2006 - Фондация “Партньори-България”, Медиация – извънсъдебно решаване на конфликти; етническа интеграция; Медиатор, консултант и ръководител на проекти; Изготвяне, кандидатстване и реализация на проекти; участие като медиатор по различни казуси

Участие в работната група, която изработва Закон за медиацията (Обн. ДВ., бр.110/ 17. 12. 2004г.)

Научни и професионални интереси:

История на държавата и правото, медиация, правна антропология, правна етика

Преподавателска дейност и работа със студенти:

LAWN220 Правна етика

LAWN417 Правен режим на вероизповеданията

LAWN826 Медиация

LAWN613 Стаж в съд (съвместно с проф. дюн Р. Николова)

LAWN102 Упражнения по История на българската държава и право;

LAWN114 Семинар по История на българската държава и право (съвместно с проф. Ек. Михайлова)

LAWN412 Всеобща история на държавата и правото;

GENB016B Основи на правото (съвместно с доц. Райна Николова);

LAWN112 Самостоятелна работа по ИБДП (съвместно с проф. Г. Петрова);

LAWN102 История на българската държава и право (съвместно с проф. Г. Петрова, 2012/13 учебна година);

LAWN201 Упражнения по Конституционно право (2011/12 и 2012/13 г.);

LAWN111 Самостоятелна работа по Обща теория на правото (2010/11 г.)

LAWN312 Стаж в община (2009/2010 г.).

Ръководство на докторанти:

От 2019 г. - ръководител на докторант по „История на държавата и правото“.

Организационна и обществена работа

Директор на Програма „Право“ в периода 2005 – 2012 г. – работа със студенти, изработване на индивидуални планове, консултации.

От 2005 г. консултант на студенти от Програма „Право“ на Нов български университет във връзка с подготвяните от тях самостоятелни работи, доклади за участие в студентски семинари и статии.

Активно участие във всички заседания на Департаментния съвет относно актуализация на курсове, конспекти, учебен процес, нови проекти и дейности на Департамент „Право“.

Участие в общоуниверситетски конференции и семинари, също в обучения, организирани и проведени от Центъра за обучения и обучителни ресурси, Библиотеката на НБУ и отдел „Информационни технологии“.

От 2019 г. съм член на Факултетния съвет на Магистърски факултет на НБУ

Участие в работна група в Министерство на правосъдието – за въвеждане на задължителна медиация - от 2019 г. до настоящия момент

Подготовка на 3 отбора и участие в състезание по медиация за студенти –1-2 ноември 2019 г.

Участие в Отворени врати на НБУ – презентация на тема „В обувките на средновековния законодател, съдия и подсъдим“ – 30. 11. 2019 г., 15.45 ч., 110, 2 корпус

Участие като рецензент в научно жури на докторант Десислава Стоянкова, докторска програма „История на държавата и правото“, ПУ, 2015 г.

Участие в научно жури на докторант Емануил Димитров, докторска програма „История на държавата и правото“, ПУ, 2016 г.

Участие от името на НБУ в научно жури за избор на главен асистент – УНСС, Нели Радева – окончателно заседание –2019 г., УНСС;

Участие като рецензент в научно жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ на Юлия Раданова – докторант УНСС, на тема „Медиацията в брачните отношения“ , 2020 г., УНСС.

Публикации:

3.1. Монографии:

1. Антиеврейското законодателство в България през Втората световна война. С., Авангард прима, 2013, с. 414.

2. Българските еснафски организации през Възраждането: устройство, управление и уредба. С., Авангард прима, 2012, с. 253.

В реализация на професионалните ми интереси, съм автор на редица публикации и доклади, част от които са:

1. Неделева, П. Българските жени и правото им на образование-Сб. Правата на гражданите и тяхната защита. Издателство на Нов български университет, 2019, с. 413 – 424.

2. Неделева, П. За религиозното образование в България – Годишник на департамент „Право“ на Нов български университет за 2018. Издателство на НБУ, 2019, с. 274-282.

3. По въпроса за извънредното данъчно облагане на имуществото на лица от еврейски произход – Норма, бр. 4/2013 г., с. 36-57.

4. По въпроса за Българската православна църква и еврейската общност през Втората световна война – В: Годишник 2012 в памет на В. Ангушева, Нов български университет, Департамент „Право”. С., 2013, с. 199-205.

5. Място и роля на еврейската общност в българските земи (VІІ – ХІV в.) – Law Journal of NBU 1/2013, с. 29-50.

6. Място и роля на еврейската общност в българските земи (от Османско владичество до 30-те години на XX век) – Law Journal of NBU 2/2013, с. 33-57.

7. Правна индивидуализация на лицата от еврейски произход според българското антиеврейско законодателство – В: Русенски университет „Ангел Кънчев“. Научни трудове. Том 51, серия 7. Правни науки. Русе, 2012, с. 149 – 156.

8. Идеите и прозренията на Васил Левски: стратегии към бъдеща правова държава - В: „Да бъдем равни с другите европейски народи…“ Четвърта национална правно-историческа научна сесия, София, 22 октомври 2010 г. С., Фенея, 2012, с. 84 – 101.

9. Някои факти от историята на нашето образование след Освобождението (Княжество България) – В: Бургаски свободен университет, Международна конференция „Взаимодействието теория – практика: ключови проблеми и решения“. Том 2. Бургас. 2011, с. 121 – 129.

10. Обичайноправни разпоредби, съд и правораздаване на българските еснафи – В: 100 години от рождението на проф. Михаил Андреев. Сборник статии. С., Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2011, с. 231 – 249.

11. Законодателна уредба на образованието в Източна Румелия – В: 20 години Нов български университет, Департамент „Право“, Юбилеен сборник. С., Издателство НБУ. 2011, с. 297 – 311.

12. Антиеврейското законодателство в България – В: Русенски университет „Ангел Кънчев“. Научни трудове. Том 50, серия 7. Правни науки. Русе, 2011, с. 85 – 89.

13. Правни аспекти на трудовокооперативните земеделски стопанства – В: Русенски университет „Ангел Кънчев“. Научни трудове. Том 49, серия 7. Правни науки. Русе. 2010, с. 87-92.

14. Създаване, правомощия и дейност на Комисарство за еврейските въпроси Сборник Програма „Право“ на НБУ 2013.

15. Възлагане на изключителни законодателни правомощия на изпълнителната власт - Закон за възлагане на Министерския съвет да взема всички мерки за уреждане на еврейския въпрос и свързаните с него въпроси – представена на международна научно-практическа конференция „Холокостът и българският случай в научните изследвания”, проведена на 19. 11. 2013 г.в хотел „Българя“, организирана от Център за еврейски изследвания, Институт за модерна политика и Българска фондация „ОРТ”

Членство в професионални и обществени организации

От 2018 – Център за спогодби и медиация към СРС и СГС

От 1993 г. – член на Съюза на юристите в България

От 2017 г. – Център за стопанско-исторически изследвания

Допълнителни умения

Езици: Английски език – писмено и говоримо:отлично ниво, Руски език – средно ниво. Гръцки език – начално ниво. Компютърна грамотност.


Публикации:


Публикации

1. Медиацията – още една възможност за решаване на спорове – година I Law Journal of NBU, 2005/ бр. 3.

2. Общественият защитник – организация и начин на употреба – Година II, Law Journal of NBU, 2006/ бр. 4.

3. Сп. “Занаяти” – 2003 – статия занаяти

4. Сп. “Счетоводство ХХІ”, 2003 – медиация

5. Сп. “Занаяти”, 2003 – медиация.

6. Правни аспекти на историята на нашето образованието след Освобождението – Сборник БСУ, 2011.

7. Българският абаджийски еснаф в Пловдив (1870 - 1877) – Сборник 15 г. ЮФ на ПУ, 2008.

8. Видове наказания в българските еснафски организации – Law Journal 1/2010.

9. Идеите и прозренията на В. Левски: стратегии към бъдеща правова държава (приета за печат – сборник на СЮБ, посветен на В. Левски, 2010)

10. Наказанията в българските възрожденски еснафи – Сборник Русенски университет, 2010.

11. Правни аспекти на трудовите кооперативни земеделски стопанства – Сборник Русенски университет 2011.

12. Обичайни разпоредби, съд и правораздаване на българските еснафски кооперации – Сборник СУ, 2011.

13. Законодателна уредба на образованието в Източна Румелия – Сборник НБУ, 2011.

14. . Някои факти от историята на нашето образование след Освобождението (Княжество България) – Сборник на Бургаски свободен университет, 2011.

15. . Образованието в Източна Румелия – 2011, Юбилеен сборник на Пр. “Право”, НБУ, 2011.

16. Антиеврейско законодателство в България – Сборник доклади на Русенския университет, Русе, 2011.

17. Правна индивидуализация на лицата от еврейски произход според българското антиеврейско законодателство - Сборник на Русенския университет, 2012.

18. Правна уредба на еснафските организации в българските земи през периода XVI – XVIII в., Юбилеен сборник НБУ, 2006.

19. Обичайноправни разпоредби, съд и правораздаване на българските еснафи – Сборник 100 години от рождението на проф. Михаил Андреев, С., 2011.

20. По въпроса за приемането на Закона за защита на нацията – 20 години ЮФ на ПУ „Паисий Хилендарски“, Пловдив, 2012 (под печат).

21. Видове престъпления според българското обичайно право през периода на османското владичество - Пета международна научно-практическа конференция "Модели за система на престъпления според наказателното право на Република България", 12 юни 2012 , Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Пловдив, България (под печат).

22. По въпроса за Българската православна църква и еврейската общност през Втората световна война – Сборник на НБУ, 2013, (под печат).

Монографии:

23. Българските еснафски организации през Възраждането: устройство, управление и уредба. С., 2012 (монография).

Конференции:

- Банкя, април 2002 г. – Обучение за алтернативно решаване на спорове: помирение, преговори, медиация;

- Банкя, юли 2002 г. – Международно обучение по семейна медиация;

• Румъния, Синая, юни 2003 г. – Обучение за треньори на тема “Отчетност и прозрачност в дейността на местните власти”;

• София, 2003 г. - Тренинг за треньори;

• Унгария, Будапеща, април 2003 г. Обучение “Добри практики сред малцинствата”;

• София, ноември 2003 г.– Обучение за треньори “Решаване на конфликти”;

• София, февруари 2004 г. – Обучение “Писане на проекти”;

• София, март 2004 г. – кръгла маса на тема “Трафик на деца”, организирана от Save the Children Italy;

• Унгария, Будапеща, 21. 04. – 25. 04. 2004 г. - Обучение “Гражданско образование и права на човека”

• Литва, Вилнюс, 09.05 – 15.05. 2004– Обучение за треньори на тема “Права на детето”.

• Пловдив, България, март 2006 г., Българо-немска среща на юристите, ПУ “Паисий Хилендарски”, занаятчийска камара Коблец, Немско посолство.

• Слънчев Бряг, България, 23-25.05.2006 г. – Синхронизиране на българското законодателство с европейските норми. НБУ, съвместно със сдружение Евроинтеграция.

Участие с доклад в Четвъртата национална правно-историческа сесия “Да бъдем равни с другите европейски народи”, 22.10.2010 г., СЮБ.

Участие с доклад в научна конференция с международно участие, организирана от Русенския университет и Съюз на учените, 30.10.2010 г.

. Участие с доклад в научна конференция, организирана от Бургаския свободен университет на тема “Взаимодействието теория-практика: ключови проблеми и решения”– 23 – 25. 06. 2011 г.

Международна научна конференция под надслов “Правото – изкуство за доброто и справедливото” по повод 20-годишния юбилей на Юридическия факултет – 29 -30 септември 2012 г.

Доклад представен на Пета международна научно-практическа конференция "Модели за система на престъпления според наказателното право на Република България", 12 юни 2012 , Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Пловдив, България (под печат).

Курсове от текущия семестър: