Електронен каталог

доц. д-р Петя Неделева

Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Право
Телефон:
02/8110432 - служ.
Приемно време:
Вторник 11:00-13:00 412 I Корпус
Сряда 11:00-13:00 412 I Корпус

Професионална автобиография:


Висше образование:

2010 г. доктор по право, ВАК.

1999 г. – СУ”Св. Климент Охридски”, Юридически факултет,

Специалност “Право”, специализация ПРАВОРАЗДАВАНЕ,придобита правоспособност /Удостоверение №976/28.V.2001г./

Средно образование:1991 г. – 22-ра гимназия гр.София, хуманитарен профил с изучаване на английски език.

Допълнителна квалификация:

- Банкя, април 2002 г. – Обучение за алтернативно решаване на спорове: помирение, преговори, медиация;

- Банкя, юли 2002 г. – Международно обучение по семейна медиация;

- Румъния, Синая, юни 2003 г. – Обучение за треньори на тема “Отчетност и прозрачност в дейността на местните власти”;

- София, 2003 г. - Тренинг за треньори;

- Унгария, Будапеща, април 2003 г. Обучение “Добри практики сред малцинствата”;

- София, ноември 2003 г.– Обучение за треньори “Решаване на конфликти”;

- София, февруари 2004 г. – Обучение “Писане на проекти”;

- София, март 2004 г. – кръгла маса на тема “Трафик на деца”, организирана от Save the Children Italy;

- Унгария, Будапеща, 21. 04. – 25. 04. 2004 г. - Обучение “Гражданско образование и права на човека”

- Литва, Вилнюс, 09.05 – 15.05. 2004– Обучение за треньори на тема “Права на детето”.

Трудов стаж От м.октомври 2002 г. – хоноруван асистент по дисциплината “История на българската държава и право” в Департамент “Право” на Нов български университет.

От 2002 г. сътрудник в Центъра по медиация при Фондация “Партньори-България”.

05.2000 г. – 05.2001 г. – съдебен кандидат в СГС.

Допълнителни умения

Езици: Английски език – писмено и говоримо:отлично ниво, Руски език – средно ниво. Гръцки език – начално ниво. Компютърна грамотност.


Публикации:


Публикации

1. Медиацията – още една възможност за решаване на спорове – година I Law Journal of NBU, 2005/ бр. 3.

2. Общественият защитник – организация и начин на употреба – Година II, Law Journal of NBU, 2006/ бр. 4.

3. Сп. “Занаяти” – 2003 – статия занаяти

4. Сп. “Счетоводство ХХІ”, 2003 – медиация

5. Сп. “Занаяти”, 2003 – медиация.

6. Правни аспекти на историята на нашето образованието след Освобождението – Сборник БСУ, 2011.

7. Българският абаджийски еснаф в Пловдив (1870 - 1877) – Сборник 15 г. ЮФ на ПУ, 2008.

8. Видове наказания в българските еснафски организации – Law Journal 1/2010.

9. Идеите и прозренията на В. Левски: стратегии към бъдеща правова държава (приета за печат – сборник на СЮБ, посветен на В. Левски, 2010)

10. Наказанията в българските възрожденски еснафи – Сборник Русенски университет, 2010.

11. Правни аспекти на трудовите кооперативни земеделски стопанства – Сборник Русенски университет 2011.

12. Обичайни разпоредби, съд и правораздаване на българските еснафски кооперации – Сборник СУ, 2011.

13. Законодателна уредба на образованието в Източна Румелия – Сборник НБУ, 2011.

14. . Някои факти от историята на нашето образование след Освобождението (Княжество България) – Сборник на Бургаски свободен университет, 2011.

15. . Образованието в Източна Румелия – 2011, Юбилеен сборник на Пр. “Право”, НБУ, 2011.

16. Антиеврейско законодателство в България – Сборник доклади на Русенския университет, Русе, 2011.

17. Правна индивидуализация на лицата от еврейски произход според българското антиеврейско законодателство - Сборник на Русенския университет, 2012.

18. Правна уредба на еснафските организации в българските земи през периода XVI – XVIII в., Юбилеен сборник НБУ, 2006.

19. Обичайноправни разпоредби, съд и правораздаване на българските еснафи – Сборник 100 години от рождението на проф. Михаил Андреев, С., 2011.

20. По въпроса за приемането на Закона за защита на нацията – 20 години ЮФ на ПУ „Паисий Хилендарски“, Пловдив, 2012 (под печат).

21. Видове престъпления според българското обичайно право през периода на османското владичество - Пета международна научно-практическа конференция "Модели за система на престъпления според наказателното право на Република България", 12 юни 2012 , Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Пловдив, България (под печат).

22. По въпроса за Българската православна църква и еврейската общност през Втората световна война – Сборник на НБУ, 2013, (под печат).

Монографии:

23. Българските еснафски организации през Възраждането: устройство, управление и уредба. С., 2012 (монография).

Конференции:

- Банкя, април 2002 г. – Обучение за алтернативно решаване на спорове: помирение, преговори, медиация;

- Банкя, юли 2002 г. – Международно обучение по семейна медиация;

• Румъния, Синая, юни 2003 г. – Обучение за треньори на тема “Отчетност и прозрачност в дейността на местните власти”;

• София, 2003 г. - Тренинг за треньори;

• Унгария, Будапеща, април 2003 г. Обучение “Добри практики сред малцинствата”;

• София, ноември 2003 г.– Обучение за треньори “Решаване на конфликти”;

• София, февруари 2004 г. – Обучение “Писане на проекти”;

• София, март 2004 г. – кръгла маса на тема “Трафик на деца”, организирана от Save the Children Italy;

• Унгария, Будапеща, 21. 04. – 25. 04. 2004 г. - Обучение “Гражданско образование и права на човека”

• Литва, Вилнюс, 09.05 – 15.05. 2004– Обучение за треньори на тема “Права на детето”.

• Пловдив, България, март 2006 г., Българо-немска среща на юристите, ПУ “Паисий Хилендарски”, занаятчийска камара Коблец, Немско посолство.

• Слънчев Бряг, България, 23-25.05.2006 г. – Синхронизиране на българското законодателство с европейските норми. НБУ, съвместно със сдружение Евроинтеграция.

Участие с доклад в Четвъртата национална правно-историческа сесия “Да бъдем равни с другите европейски народи”, 22.10.2010 г., СЮБ.

Участие с доклад в научна конференция с международно участие, организирана от Русенския университет и Съюз на учените, 30.10.2010 г.

. Участие с доклад в научна конференция, организирана от Бургаския свободен университет на тема “Взаимодействието теория-практика: ключови проблеми и решения”– 23 – 25. 06. 2011 г.

Международна научна конференция под надслов “Правото – изкуство за доброто и справедливото” по повод 20-годишния юбилей на Юридическия факултет – 29 -30 септември 2012 г.

Доклад представен на Пета международна научно-практическа конференция "Модели за система на престъпления според наказателното право на Република България", 12 юни 2012 , Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Пловдив, България (под печат).

Курсове от текущия семестър: