Programs Listing

Pano Panov

Academic position:
Department:
Информатика
Phone number:
0887 424 654
Office hours:

Professional biography:


Дати 2005– 2011:

--------------------

Заемана длъжност: Ръководител сектор „Тестване и развитие на оперативни системи”.

ДП „Ръководство на Въздушното Движение” София 1540, бул. Брюксел №1

Дати 2002 – 2005:

--------------------

Заемана длъжност: Ръководител сектор „Проектиране и развитие на системи за управление на въздушното движение”

ДП „Ръководство на Въздушното Движение” София 1540, бул. Брюксел №1

Дати 1995 – 2002:

--------------------

Заемана длъжност: Ръководител сектор „Информационни системи”

ДП „Ръководство на Въздушното Движение” София 1540, бул. Брюксел №1

Дати 1993 – 1995:

--------------------

Заемана длъжност: Програмист

ДП „Ръководство на Въздушното Движение” София 1540, бул. Брюксел №1

Дати 1991 – 1993 :

---------------------

Заемана длъжност: Научен сътрудник първа степен.

Основни дейности и отговорности Географски бази данни. Разработване и внедряване на информационни системи. Поддръжка на националната база данни за ТСУ. Програмно-техническо осигуряване на „Проект за водите” на Световната Банка. Разработване и внедряване на информационна система „Пазар на земята”.

Име и адрес на работодателя: Национален център по Териториално развитие и жилищна политика София ул Алабин №16-20

Вид на дейността или сферата на работа Научно изследователска и проектантска. Програмиране. Мрежи.

Дати 1984 – 1991:

--------------------

Заемана длъжност: Научен сътрудник, Главен специалист, Експерт.

Основни дейности и отговорности Разработване и внедряване на чертожно-графични системи „Микро Графика” и „ГРАФКАД”. Златен медал от ММП Пловдив за система „ГРАФКАД” през 1988 год.

Име и адрес на работодателя БСНИПИ „Интерпрограма”. София. Бул. Александър Стамболийски №62-64.

Вид на дейността или сферата на работа Научно изследователска и проектантска. Разработване и внедряване на програмни продукти. Работа с крайни клиенти – интегриране на система „Графкад” в големи машиностроителни предприятия в България и СССР.

Дати 1980 – 1984:

--------------------

Заемана длъжност: Асистент, Главен асистент.

Основни дейности и отговорности Преподавателска работа в новосъздадената катедра по Информатика.

Име и адрес на работодателя ВИММЕСС гр. Русе.ул. Студентска №8.

Вид на дейността или сферата на работа Преподавателска работа. Ръководител на дипломанти. Участие в колективи по НИС за програмиране и внедряване на програмни продукти – крайни елементи, управление на металорежещи машини с цифрово-програмно управление, оптимизация на машинно - тракторния парк в селското стопанство.

Дати 1976 – 1980:

--------------------

Заемана длъжност: Организатор проектант,Рък. Група, Началник отдел програмиране в УЕИЦ.

Основни дейности и отговорности Програмно-техническо осигуряване на Учебния електронно-изчислителен център. Разработване и внедряване на програмни продукти за учебния процес. Преподавател по дисциплини „Програмиране и използване на изчислителни системи” и „Системно програмиране” за специалност ИТ..

Име и адрес на работодателя: ВИММЕСС гр. Русе.ул. Студентска №8.

Вид на дейността или сферата на работа Преподаване. Системно програмиране и администриране. Програмиране и внедряване на програмни продукти.

Дати 1971 – 1976:

--------------------

Заемана длъжност: Програмист, Организатор - проектант.

Основни дейности и отговорности Разработване и внедряване на програмни продукти за химията и металургията. Водене на курсове по програмиране и операционни системи в ДСО-тата на министерството. Разработване на пакет научни подпрограми на FORTRAN в последствие откупени от НППФ и разпространявани като стандартно програмно осигуряване за ЕИМ ЗИТ 151.

Име и адрес на работодателя Министерство на химията и металургията. Електронно-изчислителен център. Бул. Асен Йорданов №14 ПК 1572 гр. София

Вид на дейността или сферата на работа Системно програмиране и администриране на японска ЕИМ FACOM 220. Програмиране и внедряване на информационни системи и програмни продукти. Използване на пакети стандартни програми – линейно програмиране, оптимизационни методи и др. Хонорован асистент по ОИТП във ВХТИ, към катедра „Планиране на експеримента”с рък. проф. Иван Вучков и членове проф. Иван Божов, проф. Гео Гатев, проф. Камен Велев, проф.Петър Байров и др. колоси на българската наука.

Висше Образование:

------------------

Дати 1965 - 1970:

Наименование на придобитата квалификация Математик, специализация изчислителна математика. Втори випуск – „Математика производствен профил”.

Основни предмети/застъпени професионални умения Математика, механика, основи на ЕИМ, езици за програмиране, операционни системи, пакети приложни програми. Дипломна работа: Интерпретатор на диалогов алгоритмичен език POP 2 (рък. проф. Петър Бърнев)

Име и вид на обучаващата или образователната организация Софийски университет „Климент Охридски”, Математически факултет.

Ниво по националната класификация Магистър

Средно образование:

-------------------

Дати 1961- 1965

Име и вид на обучаващата или образователната организация Първа гимназия „Христо Ботев” град Русе.

Математическа паралелка.

Активно участие в школи по математика, математически олимпиади на всички нива. Приет за студент в Софийски университет „Климент Охридски” , Математически факултет без полагане на приемен изпит – на базата на постигнати отлични резултати в международни олимпиади по математика.

Технически умения и компетенции По-важни проекти:

1.Библиотека научни подпрограми на FORTRAN. 1971 - 1972 год.

2.Якостни и деформационни изчисления по метод на крайните елементи – система ВИМКЕ 1977 -1984 год.

3.Програмно-технически комплекс за автоматизирано програмиране на машини с ЦПУ – МНЕМО 1980 -1984 год.

4.Автоматизирана система за оптимизация на машино-тракторния парк в селското стопанство 1980 – 1987 год.

5.Прототипна система за компютърна графика за микрокомпютри – МИКРОГРАФИКА 1984 – 1985 год.

6.CAD/CAM система ГРАФКАД 1985 – 1991 год.

7.Автоматизирана система „Пазар на земята” 1991 – 1993 год.

8.Система за летателна инспекция на радиолокационни средства 1990 – 1996 год.

9.Система за планиране на полети и обработка на полетна информация 1993 – 2004 год.

10.Система за гъвкаво планиране и управление на работното време на Ръководител полети 1997 - 2004 год.

11.Участие в проект LAMPS - Long-term Air Traffic Controllers Manpower Planning на Eurocontrol (EUROPEAN ORGANISATION FOR THE SAFETY OF AIR NAVIGATION)

1999 - 2001 год.

12.Участие във всички фази на проект ON-LINE DATA INTERCHANGE (OLDI) на Eurocontrol DPS.ET1.ST06-STD-01-01 1993 – 2003 год. (Автоматизиран обмен на полетна информация в реално време със съседните държави. Разработване на спецификации и специализиран софтуер за осъществяване на връзка и обмен на полетна инфорнация със съседните държави при спазване на специално създадения стандарт. В течение на годините непрекъснато променян, модернизиран. Постепенно са обхванати всички съседни страни.

13.Участие в разработването на изискванията, проектирането, инсталирането, фабричното приемане, приемането на място и въвеждане в редовна експолатация на система за управление на въздушното движение във въздушното пространство на РБ - The CNATCC Sofia Project for ATSA (Project Number E229) – изпълнен от италианската фирма SELEX.

14.Участие в проект OATA (Overall ATM/CNS Target Architecture) на Eurocontrol.

Европейската система за управление на въздушното движение е построена без съблюдаване на обща оперативна концепция и единна архитектура, проектирана на високо ниво. Това води до ограничена оперативна съвместимост на съществуващите системи. Целите на Европейската Комисията за Единно Европейско Небе могат да бъдат постигнати само с оперативно съвместими системи, базирани на обща оперативна концепция. В отговор на това изискване, проектът OATA създава логически дизайн от високо ниво за интегрирана ATM(Air Traffic Management) „система от системи” за всички държави от Европейската Общност. Проектът OATA работи в тясно сътрудничество с органите по стандартизация и координира връзките между индустриалните партньори, за да се гарантира спазването на стандартизирано развитие на системите в отделните държави – членки. Един от етапите на проект OATA е сравняването на възможностите на съществуващите ATM системи с архитектурата, предложена от OATA. ДП „Ръководство на Въздушното движение” се включи в проекта като stakeholder и аз участвах в създадената работната група от трима души. Приносът на ДП РВД за успешното завършване на проекта беше високо оценен от Eurocontrol.

15. Дизайн на тримерен модел на въздушното пространство на РБ. Създаване и поддържане в актуално състояние на географска база данни (навигационни точки, трасета, схеми за излитане/долитане, сектори и др.), която се използва от с-мата за управление.

16.Участие в проектирането, инсталирането, фабричното приемане, приемането на място и въвеждане в редовна експолатация на Радио Локационен Тренажор за обучение на Ръководител полети.

17.Участие в националния проект "Електронно правителство" като ключов експерт "Реализация и Тестване".

Компютърни умения и компетенции:

--------------------------------

Операционни системи:

MCP III (Facom 220/30); DOS, OS IBM 360/370; RSX 11 PDP11; VMS VAX; CPM; MS DOS; MS Windows; Tru 64 UNIX – Alpha Digital; Red Hat Linux.

Алгоритмични езици: ALGOL 60; COBOL; FORTRAN; ASSEMBLER 360/370; Pascal; C; C++; SQL; Visual Basic; Visual Basic for Applications (Excel, Access, Autocad); Java; Python.

Системи за управление на бази данни: ORACLE, My SQL – без администриране, MONGO DB.

Работа с офис приложения – да.

Придобити сертификати:

1. Сертификат за правоспособност за техническа поддъръжка на система IDS (Information Display System). OS: Tru 64 UNIX, Comp: Digital Alpha. Правоспособност за работа с екранен редактор на прозорци в които се презентират реални данни (напр. температура, видимост, атм. налягане, посока и сила на вятъра, валидни в момента забрани и ограничения и т.н.). Системата IDS е компютърен справочник на Ръководител полети във всеки един момент. Информацията е два вида – статична и динамична.Динамичната се получава автоматично от най-различни източници и се презентира по подходящ начин.

2. Сертификат за правоспособност за работа със програмните инструменти за генериране, конфигуриране, подмяна на софтуерните версии на система за управление на въздушното движение. OS: Tru 64 UNIX за Digital Alpha Computers; C++, Shell Scripts, make.

3. Сертификат за правоспособност за практическа поддръжка в условията на непрекъсната експлоатация на система за управление на въздушното движение. OS: Tru 64 UNIX за Digital Alpha Computers;

4. Сертификат за правоспособност за инсталиране, конфигуриране и поддръжка на софтуера и версиите.. OS: Tru 64 UNIX за Digital Alpha Computers;

5. Сертификат за правоспособност за техническа поддъръжка на система за мониторинг на шума в района на летище „Враждебна”. Системата интегрира информацията за шума, получена от 12 датчика, разположени на територията на град София с радарна и полетна информация. При превишаване на нормите на шум, системата открива полетите, които са го причинили(Airport Flight Database), внася траекториите на полетите (Airport Radar Information) в географска база данни и отчита кой е причинителя на нарушението, колко души за били засегнати от него. Директно подготвя документи необходими за налагане на глоби на авиокомпаниите.Участвал съм в проекта от подготовката на тръжна документация до въвеждането в редовна експлоатация, както и в последващата техническа поддръжка. Участвал съм пряко в групата по разработването и съгласуването на ICD (Interface control document) за доставянето на полетна и радарна информация в реално време. На базата на ICD беше разработен съответния софтуер за връзка. Лично съм програмирал драйвера за доставяне на полетна информация.

6. Сертификат за програмиране на PL/SQL – специализиран алгоритмичен език за разработване на клиент-сървър приложения с използване на СУБД ORACLE. 7. Сертификат за ползване на SQL.

8. Сертификат за работа с географска информационна система ARC/INFO на фирма ESRI.

9. Сертификат за Системен Администратор на Microsoft Windows NT 4.0.

10.Сертификат за системнo програмиране в ядрото на Microsoft Windows NT 4.0

11. Сертификат за разработване на приложения с използване на Visual C++ 6 и Microsoft Foundation Classes (MFC).

12. Сертификат за разработване на класове на базата на Microsoft Foundation Classes (MFC) с използване на Visual C++ 6.

13. Сертификат за правоспособност за техническа поддъръжка на система IDS (Information Display System). OS: Tru 64 UNIX, Comp: Digital Alpha. Конфигуриране на нови информационни източници, Архивиране на данни. Инсталиране и настройка на системата.

14. Сертификат за „Software safety assessment” (Оценка на надеждността на програмните продукти).


Publications:


Courses from the current semester: