Право

Кратко представяне на програмата:

Програмата е съобразена с държавните изисквания за придобиване на висше образование по специалност "Право" и съчетава теоретични и приложни курсове в областите на публичното и частното право. Обучението е петгодишно и включва задължителен шестмесечен стаж и държавен теоретико-практически изпит.

През първата и втората година на обучение успоредно с аудиторните лекционни курсове и извънаудиторните учебни форми програмата се покриват общообразователните изисквания за знания и за умения по български език, компютри, спорт и изкуства, чужд език.

Обучението обхваща задължителни аудиторни лекционни курсове по обща теория на правото, история на правото, конституционно право, администрация на правозащитните органи, Римско частно право, сравнително конституционно право, гражданско право, административно право и административен процес, административно правосъдие, правен режим на кадастъра, вещно право, финансово право, семейно право, наследствено право, облигационно право, данъчно право, международноправна закрила на интелектуалната собственост, търговско право, международно публично право, данъчно процесуално право, трудово право, наказателно право, осигурително право, гражданско процесуално право, право на Европейския съюз, криминалистика, както и упражнения по всеки един от курсовете.

Предлагат се и избираеми аудиторните лекционни курсове, сред които обща теория на държавата, правна социология, основи на философията на правото, нормотворчество, парламентарно право, полицейско право, авторско право, правен режим на маркетинга и рекламата, правно регулиране на електронните медии, правна защита на конкуренцията, медицинско право, бежанско право, международни договори, морско търговско право, съдебни експертизи.

Извънаудиторните учебни форми включват самостоятелни работи във всички основни отрасли на правото, стаж в община, съд и прокуратурата.

Програмната схема е изцяло съобразно с Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Право" и професионална квалификация "юрист".

прочети още
Право
 • проф. Екатерина Матеева-Стоянова, д.н. LAWN402 Вещно право LAWN600 Търговско право - І част LAWN702 Търговско право - II част LAWN715 Семинар по Търговско право LAWN908 Нотариално право
 • проф. Малина Новкиришка-Стоянова, д.н. LAWN204 Упражнения по Римско частно право LAWN218 Римско частно правo LAWN222 Семинар по Римско частно право LAWN315 Римско публично право
 • проф. Райна Николова, д.н. LAWN302 Административно право и административен процес LAWN307 Общинско право LAWN310 Държавна служба LAWN318 Семинар по Административно право и процес LAWN524 Медийно право LAWN613 Стаж в съд LAWN626 Индустриално административно право
 • проф. Тодор Коларов, д.н. LAWN804 Гражданско процесуално право LAWN915 Семинар по Гражданско процесуално право
 • проф. д-р Благой Видин LAWN206 Основни права на гражданите и тяхната защита LAWN604 Международно публично право LAWN608 Международни организации LAWN609 Бежанско право LAWN610 Международни договори LAWN625 Семинар по Международно публично право LAWN709 Дипломатическо право LAWN710 Международни отношения LAWN907 Федерации и федерализъм
 • проф. д-р Веселин Вучков LAWN006 Изпълнение на наказанията LAWN036 Семинар по Наказателно процесуално право LAWN900 Наказателно процесуално право
 • проф. д-р Веселин Методиев LAWN215 Развитие на българския конституционализъм
 • проф. д-р Веселина Манева LAWN309 Право на индустриалната собственост LAWN316 Стаж в администрацията на изпълнителната власт LAWN411 Авторско право LAWN511 Международноправна закрила на интелектуалната собственост
 • проф. д-р Екатерина Михайлова LAWN035 Практическо нормотворчество LAWN102 История на българската държава и право LAWN109 Нормотворчество LAWN114 Семинар по История на българската държава и право LAWN215 Развитие на българския конституционализъм LAWN216 Конституционно право LAWN317 Семинар по Конституционно право
 • проф. д-р Марио Бобатинов LAWN617 Сравнително гражданско и търговско право LAWN910 Банково право
 • проф. д-р Мартин Канушев LAWN107 Правна социология
 • проф. д-р Поля Голева-Панова LAWN504 Облигационно право LAWN624 Семинар по Облигационно право LAWN707 Застрахователно право
 • проф. д-р Румен Владимиров LAWN817 Семинар по Наказателно право
 • проф. д-р Христо Тодоров LAWN106 Обща теория на държавата
 • доц. Ивайло Стайков, д.н. LAWN700 Трудово право LAWN714 Семинар по Трудово право LAWN800 Осигурително право LAWN801 Упражнения по Осигурително право LAWN816 Семинар по Осигурително право
 • доц. д-р Венцислава Желязкова LAWN016 Международно частно търговско право LAWN807 Арбитраж LAWN902 Международно частно право LAWN909 Международен граждански процес LAWN914 Семинар по Международно частно право
 • доц. д-р Георги Гочев LAWN104 Латински език за юристи - I част LAWN205 Латински език за юристи - II част
 • доц. д-р Гинка Симеонова LAWN404 Финансово право LAWN405 Упражнения по Финансово право LAWN422 Митническо право LAWN423 Семинар по Финансово право LAWN506 Данъчно право LAWN507 Упражнения по Данъчно право LAWN521 Правен режим на държавните помощи LAWN526 Семинар по Данъчно право LAWN606 Данъчно процесуално право LAWN621 Упражнения по данъчен процес
 • доц. д-р Деница Топчийска LAWN034 Информационно право LAWN100 Обща теория на правото LAWN101 Упражнения по Обща теория на правото LAWN113 Семинар по Обща теория на правото LAWN209 Избирателни системи и избирателни процедури
 • доц. д-р Деяна Марчева LAWN214 Сравнително конституционно право LAWN217 Упражнения по конституционно право LAWN317 Семинар по Конституционно право LAWN513 Медицинско право LAWN618 Административно право на ЕС LAWN724 Обществени поръчки, концесии и публично-частно партньорство
 • доц. д-р Емилия Станкова LAWN409 Международно финансово право LAWN423 Семинар по Финансово право
 • доц. д-р Искра Владова-Недкова LAWN001 Криминалистика
 • доц. д-р Катерина Йочева LAWN003 Право на Европейския съюз LAWN015 Упражнения по Право на Европейския съюз LAWN037 Семинар по Право на Европейския съюз LAWN105 Външна политика на РБ LAWN605 Упражнения по Международно публично право LAWN625 Семинар по Международно публично право LAWN713 Международно търговско право
 • доц. д-р Петър Бончовски LAWN824 Правен режим на международното финансиране
 • доц. д-р Петя Неделева LAWN103 Упражнения по История на българската държава и право LAWN114 Семинар по История на българската държава и право LAWN220 Юристи, юридически професии, правна етика LAWN412 Всеобща история на държавата и правото LAWN417 Правен режим на вероизповеданията LAWN826 Медиация
 • доц. д-р Ралица Костадинова LAWN002 Наказателно право на Европейския съюз LAWN704 Наказателно право LAWN705 Упражнения по Наказателно право LAWN809 Международно наказателно право LAWN817 Семинар по Наказателно право
 • доц. д-р Силвия Цонева LAWN505 Упражнения по Облигационно право LAWN622 Потребителско право LAWN911 Борсово право
 • доц. д-р Снежана Ботушарова LAWN035 Практическо нормотворчество LAWN207 Парламентарно право LAWN208 Конституционно правосъдие LAWN523 Европейски съд по правата на човека – юрисдикция, процедура и практика
 • доц. д-р Цветалина Петкова LAWN500 Семейно право LAWN501 Упражнения по Семейно право LAWN502 Наследствено право LAWN503 Упражнения по Наследствено право LAWN522 Правна закрила на детето LAWN525 Семинар по Семейно и Наследствено право
 • доц. д-р Ясен Захариев LAWN108 Основи на философията на правото
 • гл. ас. д-р Александър Андреев LAWN007 Конкурентно право на Европейския съюз LAWN903 Упражнения по Международно частно право LAWN906 Право на чуждестранните инвестиции LAWN914 Семинар по Международно частно право
 • гл. ас. д-р Владимир Маринов LAWN205 Латински език за юристи - II част
 • гл. ас. д-р Елена Недялкова LAWN005 Упражнения по Наказателно процесуално право - II част LAWN036 Семинар по Наказателно процесуално право LAWN813 Стаж в прокуратурата LAWN901 Упражнения по Наказателно процесуално право - I част
 • гл. ас. д-р Елена Спасова LAWN219 Обща икономическа теория
 • гл. ас. д-р Емилия Димитрова LAWN032 Правен режим на вътрешния пазар на ЕС LAWN300 Гражданско право (обща част) LAWN301 Упражнения по Гражданско право (обща част) LAWN418 Семинар по Гражданско право (обща част) LAWN512 Правна защита на конкуренцията
 • гл. ас. д-р Иван Мангачев LAWN708 Морско търговско право
 • гл. ас. д-р Мария Чочова LAWN701 Упражнения по Трудово право
 • гл. ас. д-р Памела Бучкова LAWN221 Организация на съдебната система и правозащитните институции LAWN303 Упражнения по Административно право и административен процес LAWN305 Административно правосъдие LAWN306 Административно наказване LAWN316 Стаж в администрацията на изпълнителната власт LAWN416 Теория и практика на административното договаряне LAWN620 Практикум по административно право и административен процес LAWN810 Екологично право
 • ас. д-р Ивайло Малинов LAWN703 Упражнения по търговско право - II част
 • ас. д-р Четин Казак LAWN015 Упражнения по Право на Европейския съюз LAWN314 Френски език за юристи - I част LAWN421 Френски език за юристи - II част LAWN518 Френски език за юристи - III част LAWN616 Френски език за юристи - IV част
 • д-р Даниела Петрова LAWN313 Немски език за юристи - I част LAWN420 Немски език за юристи - II част LAWN517 Немски език за юристи - III част LAWN615 Немски език за юристи - IV част
 • д-р Ина Лозанова LAWN516 Английски език за юристи - III част
 • д-р Ирина Димитрова LAWN304 Английски език за юристи - I част LAWN406 Английски език за юристи - II част LAWN516 Английски език за юристи - III част LAWN614 Английски език за юристи - IV част
 • д-р Рада Смедовска-Тонева LAWN009 Съдебни експертизи LAWN806 Криминология
 • Андрей Георгиев LAWN403 Упражнения по Вещно право LAWN419 Семинар по Вещно право
 • Георги Бакалов LAWN826 Медиация
 • Ива Йорданова-Рупчева LAWN035 Практическо нормотворчество
 • Петя Велчева LAWN805 Упражнения по Гражданско процесуално право
 • Пламен Борисов LAWN907 Федерации и федерализъм