Клинична психология - психоаналитична перспектива

Кратко представяне на програмата:

Клиничната психология е една от основните области за професионалното развитие на психолозите, осигуряваща знания и умения, необходими за разбиране на психичното функциониране на индивида в норма и патология. Програмата има допълнителен четвърти семестър, който набавя аудиторни и извънаудиторни курсове за допълнителна квалификация на завършващите. Обучението в програмата преминава през курсове по психоаналитична психология и психопатология, клинична невропсихология, психиатрия, психологическо изследване на възрастния, детето и юношата, психотерапия. Приетите студенти се допитват до програмните консултанти относно записването на курсове. Извънаудиторните учебни форми включват самостоятелни работи, семинари, емпирични изследвания и стажове, които се провеждат през целия курс на обучението.

прочети още
Клинична психология - психоаналитична перспектива
 • проф. Ивайло Търнев, д.н. PSYM121 Клинична невропсихология – диагностика и терапия в клиничната практика
 • проф. д-р Виолета Боянова PSYM125 Детска психиатрия
 • проф. д-р Орлин Тодоров PSYM199 Практика: Супервизия на стаж III част PSYM269 Съвременна психологична практика, основана на психоанализата
 • доц. д-р Емилия Алексиева PSYM104 Психоаналитична психопатология ІІ част PSYM113 Клиничен стаж 1 PSYM114 Психологическо изследване на детето и юношата ІІ част PSYM115 Психологическо изследване на възрастния I част PSYM143 Психоаналитична психопатология ІІІ част PSYM148 Проект: Психоаналитична психология PSYM172 Практика: Психологическо изследване на възрастния PSYM173 Практика: Психологическо изследване на детето PSYM176 Клиничен стаж 3 PSYM203 Клиничен стаж 2 PSYM213 Психологическо изследване на детето и юношата I част PSYM216 Психологическо изследване на възрастния ІІ част PSYM259 Практика: Емпирично изследване PSYM263 Клиничен стаж 4
 • доц. д-р Маргарита Райчева PSYM121 Клинична невропсихология – диагностика и терапия в клиничната практика
 • доц. д-р Маргарита Станкова PSYM106 Психиатрия I част PSYM125 Детска психиатрия PSYM193 Психопатология на развитието PSYM207 Психиатрия ІІ част PSYM213 Психологическо изследване на детето и юношата I част
 • доц. д-р Никола Атанасов PSYM103 Психоаналитична психопатология I част PSYM105 Психоаналитична психология I част PSYM111 Психоаналитична теория на развитието PSYM113 Клиничен стаж 1 PSYM148 Проект: Психоаналитична психология PSYM176 Клиничен стаж 3 PSYM186 Клинично интервю I част PSYM187 Психоаналитичният подход към работата с групи и организации PSYM188 Невропсихоанализа PSYM192 Клинично интервю II част PSYM196 Психотерапия I част PSYM203 Клиничен стаж 2 PSYM205 Психоаналитична психология ІI част PSYM259 Практика: Емпирично изследване PSYM260 Проект: Социална травма PSYM263 Клиничен стаж 4 PSYM266 Организация и практика на клиничното консултиране в болнична среда PSYM267 Психотерапия II част
 • доц. д-р Тони Дончев PSYM106 Психиатрия I част PSYM207 Психиатрия ІІ част
 • гл. ас. д-р Камелия Ханчева PSYM175 Практика: Супервизия на стаж I част PSYM190 Психоаналитични изследвания PSYM193 Психопатология на развитието PSYM194 Практика: Супервизия на стаж II част PSYM197 Психодинамична диагностика PSYM199 Практика: Супервизия на стаж III част
 • гл. ас. д-р Румянка Величкова-Грънчарова PSYM114 Психологическо изследване на детето и юношата ІІ част
 • гл. ас. д-р Светослав Савов PSYM110 Проект: Клинична консултация в психоаналитична перспектива PSYM113 Клиничен стаж 1 PSYM132 Семинар: Консултативна практика І част PSYM146 Критичен анализ на литературна тема PSYM149 Проект: Дизайн на емпирично изследване PSYM158 Проект: Клиничен и метапсихологичен коментар на проведена консултация PSYM176 Клиничен стаж 3 PSYM186 Клинично интервю I част PSYM190 Психоаналитични изследвания PSYM192 Клинично интервю II част PSYM198 Семинар: Консултативна практика IIІ част PSYM203 Клиничен стаж 2 PSYM234 Семинар: Консултативна практика ІІ част PSYM263 Клиничен стаж 4
 • д-р Димо Станчев PSYM103 Психоаналитична психопатология I част PSYM104 Психоаналитична психопатология ІІ част PSYM143 Психоаналитична психопатология ІІІ част PSYM226 Среща с психоаналитичната практика на Зигмунд Фройд (петте публикувани случая)
 • д-р Траянка Григорова PSYM186 Клинично интервю I част PSYM192 Клинично интервю II част
 • Велислава Донкина PSYM266 Организация и практика на клиничното консултиране в болнична среда
 • Елена Пседерска   PSYM188 Невропсихоанализа
 • Емилиян Крумов PSYM114 Психологическо изследване на детето и юношата ІІ част PSYM213 Психологическо изследване на детето и юношата I част
 • Мален Маленов PSYM185 Клинична практика в психоаналитична перспектива I част PSYM187 Психоаналитичният подход към работата с групи и организации PSYM191 Клинична практика в психоаналитична перспектива ІІ част PSYM193 Психопатология на развитието
 • Траянка Григорова   PSYM185 Клинична практика в психоаналитична перспектива I част PSYM191 Клинична практика в психоаналитична перспектива ІІ част