Лингводидактика

Кратко представяне на програмата:

МП "Лингводидактика" подготвя специалисти-филолози, които преподават чужди езици. В нея се разглеждат съвременни приложно-лингвистични и лингводидактични теории и практическото им приложение в учебния процес, свързан с изучаването и преподаването на чужди езици. Изграждат се специалисти, които отговарят на изискванията за професионални и междукултурни компетенции и имат необходимите знания и умения за професионално усъвършенстване, за критично отношение към собствената си работа, както и за бърза адаптация към пазара на труда. Те притежават изследователски умения, които им дават възможност да разработват и участват в изпълнението на научни проекти и да прилагат резултатите от тях в професионалната си практика.

В програмата могат да се обучават студенти с филологическа бакалавърска степен по съответния език, както и други студенти, за които е предвиден задължителен подготвителен модул с филологически дисциплини на избрания чужд език.

Условие за прием в програмата и за пълноценно изпълнение на практически и изследователски задачи в учебния процес е удостоверяването на владеене на избрания чужд език с диплом за бакалавърска степен в съответната филологическа специалност или с международно признат сертификат на ниво С1. При невъзможност да удостоверят по този начин необходимите езикови умения, кандидатите полагат тест по време на приемното интервю, а в хода на учебния процес полагат изпит на ниво С1 в НБУ. На желаещите се предоставя възможност да опресняват и развиват езиковите си умения в курсове на НБУ.

прочети още
Лингводидактика
 • проф. Албена Бакрачева, д.н. MALM011 Тенденции в обучението по англоезична литература
 • проф. Мария Грозева, д.н. GERB611 Морфология на немски език GERB711 Лексикология и фразеология на немския език GERB813 Синтаксис на немския език
 • проф. Мария Китова-Василева, д.н. MALM024 Тенденции в обучението по испаноезична култура и развиване на междукултурна компетентност
 • проф. Мони Алмалех, д.н. MALM071 Проект: Съвременни езиковедски теории MALM201 Съвременни езиковедски теории
 • проф. Павлинка Стефанова, д.н. MALM012 Тенденции в обучението по немскоезична литература MALM022 Тенденции в обучението по немскоезична култура и развиване на междукултурна компетентност MALM028 Тенденции в обучението по чуждоезична култура и развиване на междукултурна компетентност (на български език) MALM032 Педагогическа комуникация на немски език MALM146 Педагогика MALM150 Методика на преподаване на чужд език в начална и предучилищна възраст MALM160 Стратегии на преподаване и на учене в чуждоезиковото обучение на възрастни MALM161 Методика на обучението по чужд език на възрастни
 • проф. д-р Виолета Боянова MALM152 Здравно възпитание
 • проф. д-р Дияна Янкова ENGB611 Морфология на английския език ENGB711 Семантика и лексикология на английския език MALM170 Методика на специализираното обучение по чужд език MALM171 Разработване на чуждоезикови курсове за специалисти. Анализ на нуждите MALM172 Развитие на умения за четене на специализирани текстове
 • проф. д-р Стойна Пороманска MALM017 Тенденции в обучението по гръцкоезична литература MALM027 Тенденции в обучението по гръцкоезична култура и развиване на междукултурна компетентност MALM037 Педагогическа комуникация на гръцки език MGRB786 Лексикология на новогръцкия език MGRB886 Морфосинтаксис на новогръцкия език
 • доц. д-р Анелия Бръмбарова FRAB611 Морфология на френския език FRAB811 Синтаксис на френския език MALM013 Тенденции в обучението по френскоезична литература MALM023 Тенденции в обучението по френскоезична култура и развиване на междукултурна компетентност MALM033 Педагогическа комуникация на френски език MALM338 Стажантска практика по френски език
 • доц. д-р Елена Савова MALM012 Тенденции в обучението по немскоезична литература MALM018 Тенденции в обучението по чуждоезичната литература (на български език) MALM022 Тенденции в обучението по немскоезична култура и развиване на междукултурна компетентност MALM032 Педагогическа комуникация на немски език MALM041 Образователни теории и обучението по чужд език MALM064 Проект: История на педагогиката и българското образование MALM066 Cеминар: Учене и преподаване на чужд език MALM068 Проект: Рецензиране на учебен комплект по чужд език MALM101 Стратегии на ученето и умствения труд MALM102 Разработване и оценяване на учебни материали MALM147 Дидактика, планиране, оценяване MALM160 Стратегии на преподаване и на учене в чуждоезиковото обучение на възрастни MALM192 Практика: Хоспитиране по немски език MALM206 Концепции за учене и преподаване на чужд език MALM218 Проект: Учебна програма по чужд език MALM330 Практика: Текуща педагогическа практика (немски език) MALM337 Стажантска практика по немски език
 • доц. д-р Елена Тарашева ENGB511 Фонетика и фонология на английския език
 • доц. д-р Ирина Георгиева MALM026 Тенденции в обучението по рускоезична култура и развиване на междукултурна компетентност MALM036 Педагогическа комуникация на руски език MALM334 Практика: Текуща педагогическа практика (руски език) MALM341 Стажантска практика по руски език RUSB511 Фонетика и фонология RUSB711 Морфология на руски език RUSB786 Лексикология на руския език
 • доц. д-р Лидия Василева MALM105 Педагогическа психология
 • доц. д-р Мария Нейкова MALM064 Проект: История на педагогиката и българското образование MALM162 Работа с автентични текстове в обучението по чужд език на възрастни MALM172 Развитие на умения за четене на специализирани текстове MALM199 Разработване на ефективна среда за електронно обучение (с Мудъл)
 • доц. д-р Нели Раданова ITLB611 Морфология на италианския език ITLB814 Синтаксис на италианския език MALM015 Тенденции в обучението по италианоезична литература MALM025 Тенденции в обучението по италианоезична култура и развиване на междукултурна компетентност
 • доц. д-р Петя Асенова MALM198 Приложение на теориите за учене в преподаването с ИКТ MALM199 Разработване на ефективна среда за електронно обучение (с Мудъл) MALM200 Разработване на мултимедийни материали за ЧЕО
 • доц. д-р Светлана Димитрова-Гюзелева ENGB811 Синтаксис на английския език MALM018 Тенденции в обучението по чуждоезичната литература (на български език) MALM031 Педагогическа комуникация на английски език MALM065 Семинар: Приобщаващо образование. MALM067 Проект: педагогически изследователски проект MALM100 Методика на развиване на езикови умения MALM107 Научноизследователска работа в процеса на преподаване MALM112 Методи на подготовка на учители по чужд език MALM161 Методика на обучението по чужд език на възрастни MALM180 Развиване на практически умения за наставничество MALM181 Теория и практика на наставничеството (менторинг) в образованието MALM182 Методическо наблюдение и педагогическа практика (оценка на подготовката на учители по чужд език) MALM191 Практика: Хоспитиране по английски език MALM196 Практика: Хоспитиране по руски език MALM329 Практика: Текуща педагогическа практика (английски език) MALM336 Стажантска практика по английски език MALM342 Стажантска практика по гръцки език RUSB811 Синтаксис на руски език
 • доц. д-р Татяна Фед MALM016 Тенденции в обучението по рускоезична литература MALM026 Тенденции в обучението по рускоезична култура и развиване на междукултурна компетентност MALM341 Стажантска практика по руски език
 • ст. н. с. ІІ ст. д-р Маргарита Карамихова MALM024 Тенденции в обучението по испаноезична култура и развиване на междукултурна компетентност
 • гл. ас. д-р Венета Сиракова MALM014 Тенденции в обучението по испаноезична литература MALM034 Педагогическа комуникация на испански език
 • гл. ас. д-р Даниела Александрова ESPB711 Лексикология на испанския език
 • гл. ас. д-р Екатерина Григорова MALM017 Тенденции в обучението по гръцкоезична литература MALM197 Практика: Хоспитиране по гръцки език MALM335 Практика: Текуща педагогическа практика (гръцки език) MGRB889 Новогръцка литература
 • гл. ас. д-р Магдалена Караджункова MALM028 Тенденции в обучението по чуждоезична култура и развиване на междукултурна компетентност (на български език) MALM038 Педагогическа комуникация на чужд език (на български език) MALM194 Практика: Хоспитиране по испански език MALM332 Практика: Текуща педагогическа практика (испански език) MALM339 Стажантска практика по испански език
 • гл. ас. д-р Мария Спасова ESPB611 Морфология на испанския език ESPB811 Синтаксис на испанския език MALM339 Стажантска практика по испански език
 • гл. ас. д-р Милен Шипчанов FRAB511 Произношение и интонация във френския език MALM023 Тенденции в обучението по френскоезична култура и развиване на междукултурна компетентност MALM033 Педагогическа комуникация на френски език MALM039 Информационни и комуникационни технологии в обучението по чужд език и работа в дигитална среда MALM040 Проект: ИКТ в обучението по чужд език и работа в дигитална среда MALM170 Методика на специализираното обучение по чужд език MALM171 Разработване на чуждоезикови курсове за специалисти. Анализ на нуждите MALM193 Практика: Хоспитиране по френски език MALM331 Практика: Текуща педагогическа практика (френски език) MALM338 Стажантска практика по френски език
 • гл. ас. д-р Милка Хаджикотева MALM031 Педагогическа комуникация на английски език MALM038 Педагогическа комуникация на чужд език (на български език) MALM162 Работа с автентични текстове в обучението по чужд език на възрастни
 • гл. ас. д-р Надя Колчева MALM030 Психология на развитието MALM070 Проект: Педагогическа психология MALM105 Педагогическа психология
 • гл. ас. д-р Станислав Богданов ENGB611 Морфология на английския език ENGB811 Синтаксис на английския език MALM039 Информационни и комуникационни технологии в обучението по чужд език и работа в дигитална среда MALM040 Проект: ИКТ в обучението по чужд език и работа в дигитална среда MALM198 Приложение на теориите за учене в преподаването с ИКТ MALM199 Разработване на ефективна среда за електронно обучение (с Мудъл) MALM200 Разработване на мултимедийни материали за ЧЕО RUSB811 Синтаксис на руски език
 • гл. ас. Амелия Марева ENGB711 Семантика и лексикология на английския език
 • гл. ас. Анелия Ламбова GERB511 Фонетика и фонология на немския език
 • гл. ас. Станимир Мичев ESPB511 Фонетика и фонология на испанския език MALM034 Педагогическа комуникация на испански език MALM194 Практика: Хоспитиране по испански език
 • ас. Мария Ладовинска ITLB511 Фонетика и фонология на италианския език MALM340 Стажантска практика по италиански език
 • ас. Петя Петкова - Сталева ITLB711 Лексикология и словообразуване в италианския език MALM015 Тенденции в обучението по италианоезична литература MALM025 Тенденции в обучението по италианоезична култура и развиване на междукултурна компетентност MALM035 Педагогическа комуникация на италиански език MALM195 Практика: Хоспитиране по италиански език MALM333 Практика: Текуща педагогическа практика (италиански език) MALM340 Стажантска практика по италиански език
 • ас. Сияна Харизанова MALM150 Методика на преподаване на чужд език в начална и предучилищна възраст MALM191 Практика: Хоспитиране по английски език MALM336 Стажантска практика по английски език
 • д-р Славина Лозанова MALM029 Приобщаващо образование
 • преп. Андрей Андреев MALM011 Тенденции в обучението по англоезична литература
 • преп. Благовеста Троева MALM065 Семинар: Приобщаващо образование.
 • преп. Валентина Славова MALM339 Стажантска практика по испански език
 • преп. Десислава Дуриданова MALM021 Тенденции в обучението по англоезична култура и развиване на междукултурна компетентност
 • преп. Дешка Маргаритова MALM151 Технология на играта
 • преп. Любка Славова MALM339 Стажантска практика по испански език
 • преп. Светлана Ташевска MALM031 Педагогическа комуникация на английски език MALM038 Педагогическа комуникация на чужд език (на български език) MALM100 Методика на развиване на езикови умения MALM101 Стратегии на ученето и умствения труд MALM180 Развиване на практически умения за наставничество MALM181 Теория и практика на наставничеството (менторинг) в образованието MALM182 Методическо наблюдение и педагогическа практика (оценка на подготовката на учители по чужд език) MALM196 Практика: Хоспитиране по руски език MALM204 Проверка и оценка на постиженията MALM219 Проект: Тест за постижения по чужд език
 • преп. Свилена Джурковска MALM332 Практика: Текуща педагогическа практика (испански език) MALM339 Стажантска практика по испански език
 • преп. Христина Янисова MALM037 Педагогическа комуникация на гръцки език MALM342 Стажантска практика по гръцки език MGRB887 Фонетика и фонология на новогръцки език
 • преп. Цветилена Кръстева FRAB711 Лексикология и словообразуване на френски език
 • ..... ..... MALM055 Изпит по английски език на ниво С1 MALM056 Изпит по испански език на ниво С1 MALM057 Изпит по френски език на ниво С1 MALM058 Изпит по немски език на ниво С1 MALM059 Изпит по италиански език на ниво С1 MALM060 Изпит по гръцки език на ниво С1 MALM061 Изпит по руски език на ниво С1