Cognitive science

Кратко представяне на програмата:

Програмата подготвя специалисти в интердисциплинната област на когнитивната наука. Обучението в програмата преминава през курсове по когнитивна психология и когнитивно моделиране, конструктивна памет, психофизиологични изследвания и когнитивни процеси, преработка на информацията в зрителната система, висши зрителни функции, преработка на информацията в човешкия мозък, психофизика, психоливгвистика. Извънаудиторните учебни форми включват Лятна школа по когнитивна наука, семинари по памет и аналогии, психолингвистика, практикуми по психофизиологични изследвания, индивидуални и групови насочени изследвания, експериментална работа. Всички курсове в програмата се водят на английски език. Курсовете COGM101 "Основни на когнитивната наука", COGM001 "Експериментални методи", както и Летните школи по когнитивна наука са задължителни.

прочети още
Cognitive science
 • проф. Ивайло Търнев, д.н. COGM007 Преработка на информацията в човешкия мозък
 • проф. Стефан Матеев, д.н. COGM001 Експериментални методи COGM306 Висши зрителни функции COGM904 Внимание, възприятие, действие
 • проф. д-р Енчо Герганов COGM903 Действие, възприятие и език: ролята на тялото в човешкото познание
 • проф. д-р Красимир Калинов COGM008 Статистика
 • доц. д-р Георги Петков COGM008 Статистика COGM109 Аналогия COGM111 Конструктивна памет COGM120 Семинар: Памет и аналогии
 • доц. д-р Елена Андонова COGM016 Език, мислене, култура COGM019 Проект: Език, мислене, култура COGM025 Семинар: Съвременни подходи в изследване на човешките познавателни процеси COGM233 Семинар: Лятна школа по когнитивна наука COGM911 Пространствено познание и комуникация
 • доц. д-р Елена Паспаланова COGM305 Социално познание
 • доц. д-р Лилия Гурова COGM021 Семинар: Философия на когнитивната наука COGM101 Основи на когнитивната наука COGM313 Понятия и категоризация
 • доц. д-р Мария Трифонова COGM204 Когнитивно развитие
 • доц. д-р Милена Мутафчиева COGM109 Аналогия
 • доц. д-р Морис Гринберг COGM004 Когнитивно моделиране COGM013 Практика: Симулационно моделиране COGM015 Социални дилеми и теория на игрите COGM022 Семинар: Когнитивни модели и експерименти в областта на теория на игрите COGM025 Семинар: Съвременни подходи в изследване на човешките познавателни процеси COGM100 Стаж COGM113 Психофизиологични изследвания и когнитивни процеси COGM207 Вземане на решения и преценка COGM331 Съзнание
 • доц. д-р Пенка Христова COGM001 Експериментални методи COGM002 Когнитивна психология COGM009 Практика: Дизайн на експеримент COGM100 Стаж COGM109 Аналогия COGM111 Конструктивна памет COGM120 Семинар: Памет и аналогии COGM207 Вземане на решения и преценка COGM305 Социално познание
 • гл. ас. д-р Армине Джанян COGM007 Преработка на информацията в човешкия мозък COGM016 Език, мислене, култура COGM019 Проект: Език, мислене, култура COGM023 Проект: Проследяване на погледа и когнитивни процеси COGM024 Проект: Самостоятелен експеримент с E-prine COGM025 Семинар: Съвременни подходи в изследване на човешките познавателни процеси COGM100 Стаж COGM112 Експерименти с измерване на време на реакция (работа с E-prime) COGM113 Психофизиологични изследвания и когнитивни процеси COGM903 Действие, възприятие и език: ролята на тялото в човешкото познание
 • гл. ас. д-р Евгения Христова COGM009 Практика: Дизайн на експеримент COGM015 Социални дилеми и теория на игрите COGM022 Семинар: Когнитивни модели и експерименти в областта на теория на игрите COGM023 Проект: Проследяване на погледа и когнитивни процеси COGM100 Стаж COGM113 Психофизиологични изследвания и когнитивни процеси COGM207 Вземане на решения и преценка
 • гл. ас. д-р Иван Ванков COGM008 Статистика COGM109 Аналогия COGM215 Практика: Зрително възприятие COGM306 Висши зрителни функции
 • гл. ас. д-р Иво Попиванов COGM007 Преработка на информацията в човешкия мозък COGM113 Психофизиологични изследвания и когнитивни процеси
 • гл. ас. д-р Кирил Костов COGM002 Когнитивна психология COGM020 Семинар: Когнитивна психология COGM024 Проект: Самостоятелен експеримент с E-prine
 • Йолина Петрова COGM313 Понятия и категоризация