Микробиология

Кратко представяне на програмата:

Магистърската програма по Микробиология предлага два модула: Микробиология на храните и Mикробиология на човека.

Целта на програмата е да подготви квалифицирани микробиолози, които са теоретично и практически подготвени и да бъдат конкурентноспособни за реализация както в България, така и в чужбина.

Програмата предоставя подготовка по ключови микробиологични дисциплини през първия семестър, а през втория и третия семестър – тясно специализирана подготовка в двата модула. През четвъртия семестър студентите подготвят дипломна теза или полагат държавен изпит. Студентите избират един от двата модула след първия семестър.

Програмата е подходяща за както за студенти с вече придобита бакалавърска степен в областта на биологичните науки, така и за студенти, които се интересуват от микробиология но са завършили бакалавърска степен в друга област. За студенти, които нямат придобита бакалавърска степен по биологични науки е предложен подготвителен семестър.

прочети още
Микробиология
 • акад. Ангел Гълъбов, д. м. н. MICR028 Антимикробни и антивирусни вещества и контрол на инфекциите MICR030 Mикробиология на човека. Част 3 - Вирусология на човека
 • чл. кор. Христо Найденски, д. м. н. MICR013 Бактериални патогени в храните MICR016 Микробиология на млечни и месни продукти
 • проф. Ивайло Търнев, д.н. MICR005 Анатомия и физиология на човека
 • проф. Мария Ангелова, д.н. MICR014 Микология. Ефект на микотоксините върху здравето на човека MICR021 Практика „Патогенни гъби в храните“
 • проф. Райна Николова, д.н. MICR015 Стандарти за микробиологичен контрол на храните
 • проф. Стефан Панайотов, д.н. MICR007 Генетика на бактериите MICR012 Проект „Анализ генома на бактериите“ MICR058 Микробиомът на човека MICR063 Проект „Човешки микробиом“
 • проф. Христо Найденски, д.н. MICR019 Молекулярна диагностика на патогенните бактерии MICR022 Практика „Микробиологичен анализ на млечни и месни продукти“ MICR023 Практика „Молекулярни методи за диагностика на патогенни бактерии“ MICR041 Микробиологичен контрол на храни и напитки MICR047 Молекулярна лабораторна диагностика на патогенните микроорганизми
 • проф. Енчо Савов, д. м. н. MICR026 Mикробиология на човека. Част 1- Бактериология I MICR027 Механизми на бактериалната патогенеза MICR032 Практика „Микробиология на човека“ –Част 1 и 2; Бактериология I и II MICR045 Mикробиология на човека– Част 4 - Бактериология II MICR046 Особено опасни инфекции при имунокомпрометирани пациенти. Имунен отговор MICR048 Резистентност на микроорганизмите и вътреболнични инфекции MICR049 Добри практики при създаване на частна микробиологична лаборатория. Мениджмънт
 • проф. д-р Венета Грудева MICR001 Обща микробиология MICR002 Общи принципи на класификацията на бактериите. Определител на Бърджи. Молекулярна таксономия. Таксономия на бактериите - I MICR040 Таксономия на бактериите – II MICR053 Морфология и физиология на микроорганизмите MICR054 Микророрганизми в екстремни местообитания MICR056 Микрорганизмите в околната среда
 • доц. д-р Ботьо Захаринов MICR043 Обработка на отпадъци от хранителната индустрия
 • доц. д-р Галина Сачанска MICR002 Общи принципи на класификацията на бактериите. Определител на Бърджи. Молекулярна таксономия. Таксономия на бактериите - I MICR008 Практика „Основни микробиологични техники“ MICR011 Практика „Таксономично определяне на бактериите“ MICR018 Бактериални токсини в храните. Ефект върху здравето на човека MICR019 Молекулярна диагностика на патогенните бактерии MICR020 Практика „Класически методи за доказване на патогенни бактерии в храните“ MICR023 Практика „Молекулярни методи за диагностика на патогенни бактерии“ MICR025 Глобално здраве и епидемиология MICR035 Проект „Екзо- и ендотоксини при бактериите“ MICR036 Семинар „Национални, европейски и световни структури за епидемиологичен контрол“ MICR037 Добавки и Е-та в храните, потискащи бактериалния растеж MICR040 Таксономия на бактериите – II MICR042 Пробиотици и пребиотици MICR047 Молекулярна лабораторна диагностика на патогенните микроорганизми MICR061 Практика „Анализ на микроорганизмите в околната среда“
 • доц. д-р Мария Стоянова MICR017 Микробиология на плодове, зеленчуци, тестени изделия и яйца MICR024 Практика „Микробиология на плодове, зеленчуци, тестени изделия и яйца
 • доц. д-р Михаил Илиев MICR057 Култивиране на бактериите MICR062 Практика „Техники за култивиране на микроорганизмите“ MICR064 Проект „Физиология и морфология на микроорганизмите“
 • доц. д-р Николай Петров MICR003 Състав и биологична стойност на храните и напитките MICR004 Геномика, Проетеомика и Метаболомика MICR009 Практика „Mетоди за анализ състава на храните“ MICR031 ГМО MICR034 Семинар “Вирусни инфекции при човека“ MICR038 Вируси в хранителните суровини MICR055 Обща биохимия MICR059 Клетъчна биология MICR060 Практика „Обща биохимия“
 • доц. д-р Петя Асенова MICR023 Практика „Молекулярни методи за диагностика на патогенни бактерии“
 • доц. д-р Петя Орозова MICR039 Микробиология на риба и рибни продукти
 • доц. д-р Росица Добревска MICR028 Антимикробни и антивирусни вещества и контрол на инфекциите MICR029 Mикробиология на човека. Част 2 - Микози при човека MICR033 Практика „Микози при човека“ MICR050 Карбапенем-резистентни Еnterobacteriaceae и МР-стафилококи MICR051 Клинични изпитвания на антибиотици
 • доц. д-р Ясен Захариев MICR003 Състав и биологична стойност на храните и напитките MICR009 Практика „Mетоди за анализ състава на храните“
 • д-р Александър Илиев MICR005 Анатомия и физиология на човека
 • д-р Галин Каменов MICR025 Глобално здраве и епидемиология MICR036 Семинар „Национални, европейски и световни структури за епидемиологичен контрол“
 • д-р Мими Ремичкова MICR051 Клинични изпитвания на антибиотици
 • Евгения Карова MICR049 Добри практики при създаване на частна микробиологична лаборатория. Мениджмънт
 • Йована Тодорова MICR006 Микробна биохимия MICR010 Практика “Микробна биохимия“