Психо-социални интервенции с деца и семейства

Кратко представяне на програмата:

Програмата има за цел да подготви бъдещи специалисти и да повиши уменията на настоящи специалисти в работа с деца и семейства. Студентите ще имат възможността в рамките на програмата да придобият широк спектър от съвременни знания, да усвоят умения и да изучат иновативни методи/интервенции за работа със специфични групи деца, които са се наложили в практиката в Европа и България през последните 15 години.

Специфичните групи деца (и семейства), обект на програмата, са:

• деца, които живеят в риск от насилие и неглижиране,

• деца от домове,

• деца в конфликт със закона,

• деца, жертва на трафик, физическо и сексуално насилие,

• деца, въвлечени в платени сексуални услуги,

• деца с и семейства на деца с увреждания (физически, интелектуални, ментални),

• деца, представители на различни етнически групи и култури (ромски деца, бежанци и др.),

• деца и семейства, живеещи в бедност,

• деца на родители, които работят в чужбина,

• деца с хронични заболявания (напр. ХИВ-позитивни деца).

Програмата е предназначена както за хора с опит от работа с деца и семейства в социални услуги и в системата на училищното и предучилищно образование, така и за специалисти от други области, мотивирани да усвоят умения за работа с деца в риск и управление на услуги за деца в риск.

Цел на програмата е студентите да придобият знания и умения за прилагане на метода „Работа по случай“. Затова фокус на обучението е осигуряване на стаж с деца и семейства в риск под професионална супервизия. В стажа студентите ще интегрират преподадени теории и ще придобият умения за оценка, планиране и прилагане на интервенции, насочени към осигуряване на сигурна среда на децата в живота на семейството и общността. Обучението ще даде на студентите възможност да:

• работят в мултидисциплинарни екипи,

• разбират динамиката на отношенията с клиента,

• разбират и управляват отношенията в мултидисциплинарния екип,

• вникнат във философията и етичните стандарти на съвременната практика за работа с деца, както и да придобият умения да ги прилагат в ежедневната практика,

• използват съвременни методи на обучение – интерактивни методи, он-лайн дискусии с преподаватели и студенти от други европейски университети, участие в международни уебинари, използване на он-лайн обучителни ресурси в областта на закрилата на детето и работата с деца в риск.

• използват това знание за гарантиране на качество на работата си с клиента и подобряване на професионалната среда.

Студентите ще развият умения за управление на екипни процеси, интервенции и менторство в социалната работа.

прочети още
Психо-социални интервенции с деца и семейства
 • проф. д-р Орлин Тодоров PIDM006 Детето в риск. Емоционални теми и проблеми в детска възраст
 • доц. д-р Екатерина Тодорова PIDM018 Детето в риск. Обучителни трудности
 • доц. д-р Златка Михова PIDM029 Социална работа със семейства. Психо-социални интервенции PIDM214 Магистърски стаж
 • доц. д-р Маргарита Станкова PIDM002 Невробиологични основи на нарушенията в развитието PIDM031 Детето в риск. Неврологични и психични нарушения
 • доц. д-р Полина Михова PIDM019 Процедури за прилагане, управление и контрол на социалните услуги
 • доц. д-р Румен Петров PIDM004 Работа по случай - метод за индивидуализиране на грижата в социалната работа PIDM005 Детето в риск. Насилие, неглижиране, ефекти върху развитие на индивида, семейството и общността PIDM015 Правни и етични аспекти на социалната работа - Втора част PIDM034 Международна социална работа с деца. Култура, стандарти и етика PIDM035 Общности, услуги в общността – развитие и управление PIDM208 Семинар Политиката на деинституционализация PIDM213 Семинар: Социална работа с деца с множество потребности
 • доц. д-р Светлозар Василев PIDM030 Детето в риск. Умствена изостаналост и разстройства от аутистичния спектър
 • доц. д-р Стоян Ставру PIDM003 Правни и етични аспекти на социалната работа - Първа част PIDM015 Правни и етични аспекти на социалната работа - Втора част PIDM017 Социална работа със семейства. Правни аспекти и добри практики
 • доц. д-р Харалан Александров PIDM016 Детето в риск. Изключване от живота в общността. Работа в общността и с общността PIDM021 Социална политика, общности и култура PIDM212 Семинар: Социална политика
 • ас. Антоанета Матеева PIDM001 Човешката връзка като инструмент за развитие на индивида PIDM004 Работа по случай - метод за индивидуализиране на грижата в социалната работа PIDM020 Детето в риск. Сензорни нарушения PIDM037 Мониторинг на реформите и оценка на въздействие
 • ас. Цвета Каменски PIDM018 Детето в риск. Обучителни трудности
 • д-р Галина Маркова-Дерелиева PIDM001 Човешката връзка като инструмент за развитие на индивида PIDM007 Детето в риск. Уязвими деца в ранна възраст - деца в институции и резидентна грижа PIDM033 Интервизия, супервизия и менторство в социалната работа PIDM207 Практика: Създаване на формулировка на случай, оценка и план за интервенция PIDM209 Стаж: Психо-социални програми за семейства в риск – интегриран подход: правни, психо-социални, здравни процедури PIDM210 Практика: Създаване на формулировка на случай PIDM211 Практика: Водене на случай на деца мигранти, непридружени деца. Включване на семейството PIDM214 Магистърски стаж
 • д-р Славина Лозанова PIDM020 Детето в риск. Сензорни нарушения
 • д-р Яна Кацарова PIDM005 Детето в риск. Насилие, неглижиране, ефекти върху развитие на индивида, семейството и общността
 • Диана Видева   PIDM003 Правни и етични аспекти на социалната работа - Първа част PIDM016 Детето в риск. Изключване от живота в общността. Работа в общността и с общността PIDM017 Социална работа със семейства. Правни аспекти и добри практики PIDM035 Общности, услуги в общността – развитие и управление
 • Евгения Тонева   PIDM007 Детето в риск. Уязвими деца в ранна възраст - деца в институции и резидентна грижа
 • Радостина Антонова   PIDM016 Детето в риск. Изключване от живота в общността. Работа в общността и с общността PIDM017 Социална работа със семейства. Правни аспекти и добри практики PIDM033 Интервизия, супервизия и менторство в социалната работа PIDM034 Международна социална работа с деца. Култура, стандарти и етика PIDM035 Общности, услуги в общността – развитие и управление