Музикознание

Кратко представяне на програмата:

Магистърска програма "Музикознание" е насочена към музиканти, както и към студенти, които имат интереси в областта на хуманитаристиката и конкретно в музиката, но нямат специализирано музикално образование и биха искали да доразвият познанията си в областта на музикознанието, както и да работят в интердисциплинарни научни и научно-приложни разработки. Тя е преди всичко хуманитарно насочена, без профилиране на отделни дисциплини.

Систематизирано и надграждащо през трите семестъра на изучаващите тази програма ще бъдат предложени аудиторни курсове, чиято цел е да се предостави възможност за структуриране на основни знания за музиката като система на култура и изкуство, средство за комуникация, релакс и терапия, ситуиране в пазарни ниши, за връзката й с другите изкуства, нейното исторически и теоретично развитие. В процеса на обучение студентите ще бъдат разработени и включени и онлайн форми на консултации и обучение.

В извънаудиторните часове студентите ще бъдат насочени с определени задачи към курсове като "Научни семинари", "Музикология", "Музикални изкуства" и други практики, като ще бъдат създавани възможности за придобиване на опит и в реална работна среда (включване в научни събития, сътрудничество в медии и др.).

Студентите имат право и да изучават, по тяхно желание, подходящи дисциплини, преподавани в други специалности, съгласно предвидения хорариум, например инструмент.

В първи и втори семестър курсовете са с по-голяма теоретична насоченост, някои са и надграждащи.

В трети семестър са включени курсове, насочени към модели на функциониране в музикалната култура на ХХ-ХХI век, както и към практическата реализация на завършилите "Музикознание".

прочети още
Музикознание
 • проф. Елисавета Вълчинова-Чендова, д.н. MUSM029 Семинар: Музикология I част MUSM039 Семинар: Музикология II част MUSM420 Практика в реална ситуация I част MUSM421 Магистърски семинар I част MUSM422 Научни семинари, летни школи I част MUSM572 Музикологията като научна и приложна дисциплина MUSM573 Музика и възприятие I част MUSM574 Музика - изкуства - култура I част MUSM575 Музикални стилове I част MUSM576 Подходи в музикознанието I част (музикалнотеоретични и музикалноисторически) MUSM577 Музикална терминология MUSM579 Музика и възприятие II част MUSM580 Музика - изкуства - култура II част MUSM581 Музикални стилове II част MUSM583 Подходи в музикознанието II част (антропологични и етномузикологични) MUSM584 Информационни системи в музикалната култура MUSM585 Работа с научен текст MUSM586 Съвременна музикална култура MUSM587 Композиторски и изпълнителски практики в XX - XXI век MUSM588 Музика и медии MUSM589 Популярна музикална култура MUSM591 Музикална критика и публицистика MUSM592 Музиколожка практика в медиите MUSM593 Стаж - Музикознание
 • проф. Явор Конов, д.н. MUSM029 Семинар: Музикология I част MUSM039 Семинар: Музикология II част MUSM420 Практика в реална ситуация I част MUSM421 Магистърски семинар I част MUSM422 Научни семинари, летни школи I част MUSM572 Музикологията като научна и приложна дисциплина MUSM573 Музика и възприятие I част MUSM574 Музика - изкуства - култура I част MUSM575 Музикални стилове I част MUSM576 Подходи в музикознанието I част (музикалнотеоретични и музикалноисторически) MUSM577 Музикална терминология MUSM578 Музикално изпълнителство (история, теория, практика) MUSM579 Музика и възприятие II част MUSM580 Музика - изкуства - култура II част MUSM581 Музикални стилове II част MUSM582 Музикалнотеоретични системи MUSM584 Информационни системи в музикалната култура MUSM585 Работа с научен текст MUSM587 Композиторски и изпълнителски практики в XX - XXI век MUSM590 Музика и публики MUSM591 Музикална критика и публицистика MUSM593 Стаж - Музикознание
 • проф. д-р Георг Краев MUSM583 Подходи в музикознанието II част (антропологични и етномузикологични)
 • проф. д-р Георги Арнаудов MUSM032 Семинар: Музикални изкуства I част MUSM042 Семинар: Музикални изкуства II част MUSM419 Работно ателие - музикално майсторство II част MUSM421 Магистърски семинар I част MUSM422 Научни семинари, летни школи I част MUSM573 Музика и възприятие I част MUSM574 Музика - изкуства - култура I част MUSM575 Музикални стилове I част MUSM577 Музикална терминология MUSM579 Музика и възприятие II част MUSM580 Музика - изкуства - култура II част MUSM581 Музикални стилове II част MUSM582 Музикалнотеоретични системи MUSM586 Съвременна музикална култура MUSM587 Композиторски и изпълнителски практики в XX - XXI век MUSM593 Стаж - Музикознание
 • проф. д-р Марио Хосен MUSM032 Семинар: Музикални изкуства I част MUSM042 Семинар: Музикални изкуства II част
 • проф. д-р Милена Шушулова-Павлова MUSM420 Практика в реална ситуация I част MUSM578 Музикално изпълнителство (история, теория, практика) MUSM590 Музика и публики
 • проф. д-р Стефан Драгостинов MUSM410 Работно ателие - музикално майсторство I част MUSM419 Работно ателие - музикално майсторство II част
 • доц. Димитър Василев MUSM079 Практика: Реална ситуация II част
 • гл. ас. д-р Маргарита Кръстева-Стойчевска MUSM410 Работно ателие - музикално майсторство I част MUSM419 Работно ателие - музикално майсторство II част
 • д-р Ермила Швайцер MUSM410 Работно ателие - музикално майсторство I част
 • д-р Наталия Афеян MUSM032 Семинар: Музикални изкуства I част MUSM042 Семинар: Музикални изкуства II част
 • Кирил Янев MUSM079 Практика: Реална ситуация II част