Стратегическо лидерство (на английски език)

Кратко представяне на програмата:

Стратегическото лидерство е мултидисциплинарна научна област, която включва елементи от политическите науки, публичната администрация, макроикономиката и мениджмънта. Нуждата от лидерство и воденето на екипи в различните области става все по-важно в съвременния динамичен и глобализиран свят. Съвременната публична администрация и динамичната пазарна среда изискват кадри, които са подготвени за вземане на решения в реална обстановка, притежаващи практически знания и умения при планирането, генерирането и изпълнението на проекти. Именно поради тези причини ставаме свидетели на динамична тенденция на развитие на мултидисциплинарния подход при обучение на студенти, с достъп до теоретичен и практически набор от знания и умения в различни сходни направления в социалните науки (публична администрация, макроикономика, мениджмънт, макроикономика и политически науки), обединени под "шапката" на програми от типа на "стратегическо лидерство".

Атрактивността на подобен подход се състои в практичността и връзката на обучителния процес с реалната публична среда и необходимостта от формиране на практически умения, основани на доказани теоретични постановки от съответните научни области.

Тенденциите за развитие на подобни програми с наименование "лидерство" са възходящи и се прилагат в широк спектър от научни центрове и университети в световен мащаб, поради продиктуваната нужда и дефицит на подготвени лидери в публичния и частния сектор. В България, към момента, не съществува бакалавърска или магистърска програма, в която да се преподават подобен род знания и умения.

Обучението, което се предлага в програмата е на най-съвременно равнище и ще снабдява студентите както с теоретически, така и с практически познания в съответните научни области.

прочети още
Стратегическо лидерство (на английски език)
 • проф. Стефан Попов, д.н. CSPM313 Управление на конфликти CSPM315 Власти, влияние и манипулация
 • проф. д-р Васил Гарнизов CSPM303 Изследователски методи в социалните науки - качествени изследвания CSPM309 Семинар: Лидери и институции CSPM313 Управление на конфликти
 • проф. д-р Евгений Дайнов CSPM004 Политиката: Фундаментални идеи CSPM009 Семинар: Политиката: Фундаментални идеи CSPM301 Лидерско поведение CSPM307 Семинар: Лидери и обществено мнение CSPM315 Власти, влияние и манипулация CSPM323 Проект: Власт, политика и управление CSPM400 Свобода, личност и лидерство CSPM407 Стаж
 • доц. д-р Александър Маринов CSPM300 История на лидерството
 • доц. д-р Евелина Христова CSPM406 Политическа комуникация
 • доц. д-р Момчил Баджаков CSPM405 Лидери и реформи в новите демокрации
 • доц. д-р Румен Петров CSPM320 Семинар: Ефективни политики
 • доц. д-р Светлозар Василев CSPM317 Управление на групи и екипи CSPM322 Проект: Управление на организационната промяна
 • доц. д-р Татяна Томова CSPM401 Управление на проекти за публични лидери
 • гл. ас. д-р Вероника Азарова CSPM306 Изкуството на убеждението CSPM327 Интеркултурна комуникация - как да общуваме с различните от нас и защо
 • гл. ас. д-р Иван Начев CSPM402 Идеи, култура и институции
 • гл. ас. д-р Кирил Аврамов CSPM305 Елити и институции CSPM308 Семинар: Лидерство в новите демокрации CSPM316 Разбиране на глобалната икономика CSPM319 Семинар: Глобалната икономика през погледа на съвременния лидер CSPM403 Кризи в пост-индустриални и развиващи се държави
 • гл. ас. д-р Любомир Стефанов CSPM002 Институциите: Какво правят и защо са ни нужни CSPM007 Семинар: Институциите: Какво правят и защо са ни нужни CSPM321 Семинар: Механизми за вземане на решения CSPM326 Стратегическо планиране и постигане на резултати CSPM402 Идеи, култура и институции
 • гл. ас. д-р Методи Методиев CSPM003 Модерната държава: Ползи, рискове, теории CSPM008 Семинар: Модерната държава: Ползи, рискове, теории CSPM404 Политически елити и политически лидери
 • ас. Христо Панчугов CSPM001 Модерната демокрация: Концепции и теории CSPM006 Семинар: Модерната демокрация: Концепции и теории CSPM208 Политическа група по интереси.Лобиране и кампании CSPM310 Проект: Лобиране и застъпничество CSPM311 Проект: Изграждане на коалиции
 • преп. Росица Иванова CSPM005 Академичен английски за международни студенти CSPM010 Семинар: Академичен английски за международни студенти
 • Милена Минкова CSPM401 Управление на проекти за публични лидери
 • Христиан Досев CSPM325 Бизнес и лидерство