Клетъчна биология и вирусология

Кратко представяне на програмата:

БП „Клетъчна биология и вирусология“ РО включва две взаимно допълващи се области: Клетъчна биология и Вирусология. Те обхващат широк спектър от взаимодействия между клетъчни структури и вътреклетъчни патогени (вируси, вироиди, микоплазми, рикетсии, хламидии). Обучението се провежда в специализирани лаборатории по клетъчна биология и вирусология, микробиология и биохимия на територията на НБУ, а също и в други научни и медицински структури за задълбочено изучаване на еукариотни и прокариотни патогени, клетките на гостоприемника и туморните клетки.

Избралите програмата студенти ще изучават биологичните процеси и явления на организмово, тъканно, клетъчно, субклетъчно и молекулно равнище, използвайки съвременни физикохимични, биохимични, биофизични, генетични, микробиологични, вирусологични и физиологични методи, чрез което се формира интердисциплинарно съвременно молекулярно-биологично образование.

Студентите получават задълбочени знания по клетъчна биология, биохимия, генетика, молекулярна генетика, микробиология, вирусология, молекулярна вирусология, молекулярна имунология, биофизика, физиология на растенията, физиология на животните и човека, които са необходими и решаващи за разрешаването на актуални проблеми, като контрола и лечението на опасни вирусни инфекции и ракови заболявания.

прочети още
Клетъчна биология и вирусология
 • акад. Ангел Гълъбов, д. м. н. VIRB501 Вирусология I VIRB601 Вирусология II VIRB603 Антивирусни вещества и терапия на вирусните инфекции VIRB605 Вирусна еволюция VIRB701 Вирусна репликация
 • чл. кор. Христо Найденски, д. м. н. VIRB201 Анатомия и таксономия на животните VIRB202 Физиология и развитие на животните
 • проф. Ивайло Търнев, д.н. GENB008 Човешкият мозък VIRB404 Психотропни вещества и въздействие върху мозъчната дейност
 • проф. Мария Ангелова, д.н. VIRB504 Свободни радикали и антиоксиданти
 • проф. д-р Венета Грудева CELB011 Основи на микробиологията
 • проф. д-р Венета Капчина-Тотева CELB153 Растителни биотехнологии
 • проф. д-р Виолета Боянова GENB008 Човешкият мозък
 • проф. д-р Красимир Калинов CELB055 Компютърна биостатистика
 • проф. д-р Магдалена Елчинова GENB011 Антропология
 • проф. д-р Христо Тодоров BIOB008 Биоетика
 • проф. Антоанета Попова   VIRB302 Биологични мембрани
 • доц. д-р Андрей Чорбанов CELB030 Инфекциозни причинители и имунен отговор VIRB704 Клетъчни регулаторни механизми VIRB804 Ембрионални стволови клетки
 • доц. д-р Ботьо Захаринов VIRB303 Човек и околна среда
 • доц. д-р Галина Сачанска CELB011 Основи на микробиологията CELB014 Биохимия CELB261 Хранене и диететика GENB007 Основи на биологията VIRB613 Семинар по микробиология VIRB707 Микробиологични и вирусологични изследвания при in-vitro оплождане
 • доц. д-р Ирена Бокова GENB011 Антропология
 • доц. д-р Лидия Мишева CELB262 Радиобиология
 • доц. д-р Николай Петров CELB009 Физиология на растенията CELB028 Клетъчни и тъканни култури CELB065 Генно инженерство и ГМО CELB083 Екология CELB084 Биоземеделие CELB108 Химия за биолози CELB148 Анатомия и морфология на растенията CELB500 Ботаника CELB811 Стареене и удължаване на живота VIRB101 Медицински растения с антивирусно действие VIRB301 Клетъчна биология I VIRB401 Клетъчна биология II VIRB404 Психотропни вещества и въздействие върху мозъчната дейност VIRB502 Молекулярна биология I VIRB505 Молекулярни методи в криминалистиката VIRB512 Проект: Биохимия VIRB513 Семинар: Хистология VIRB603 Антивирусни вещества и терапия на вирусните инфекции VIRB604 Фитовируси VIRB605 Вирусна еволюция VIRB606 Молекулярна биология II VIRB611 Практика: Вирусология I VIRB612 Проект: Клетъчна биология VIRB701 Вирусна репликация VIRB705 Молекулярна и приложна вирусология VIRB707 Микробиологични и вирусологични изследвания при in-vitro оплождане VIRB711 Стаж по вирусология II VIRB712 Проект: Антивирусни вещества VIRB713 Семинар: Методи в светлинната и електронна микроскопия VIRB803 Генна експресия и епигенетика VIRB811 VIRB811 Стаж: Молекулярно-биологични методи и ГМО VIRB812 Семинар: Молекулярни методи във вирусологията VIRB813 Проект: Генетика на човека
 • доц. д-р Петя Асенова CELB301 Информатика
 • доц. д-р Таня Димова VIRB304 Ембриология
 • гл. ас. д-р Пламен Георгиев CELB010 Хистология
 • гл. ас. д-р Росица Гичева VIRB404 Психотропни вещества и въздействие върху мозъчната дейност
 • д-р Александър Илиев CELB300 Анатомия на човека VIRB513 Семинар: Хистология
 • д-р Галя Петрова CELB083 Екология CELB084 Биоземеделие CELB148 Анатомия и морфология на растенията CELB500 Ботаника VIRB503 Молекулярна генетика VIRB511 Практика: Обща генетика VIRB612 Проект: Клетъчна биология VIRB803 Генна експресия и епигенетика
 • д-р Иванка Николова VIRB501 Вирусология I
 • д-р Стоян Мишев GENB053 Физика и астрономия
 • Николай Янев   VIRB703 Ветеринарна вирусология
 • ..... ..... VIRB402 Обща Генетика VIRB403 Инфекциозни болести VIRB405 Клетъчна патология VIRB602 Ензимология VIRB607 Лабораторни изпитвания на лекарства VIRB702 Клинична вирусология VIRB703 Ветеринарна вирусология VIRB706 Регулация и контрол на имунния отговор към вирусни инфекции VIRB801 Ваксини VIRB802 Фармакология
 • Николай Тюфекчиев VIRB505 Молекулярни методи в криминалистиката