Информационни технологии

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Математика, Основи на информатиката, Статистика, Електроника, Увод в алгоритмите и програмирането, Основи на правото; практически курсове като - Програмиране на С++, Език за програмиране Java, Компютърни мрежи, Архитектури на компютърни системи, Операционни системи и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми. От третата година програмата предлага два модула, които водят до професионална квалификация.

прочети още
Информационни технологии
 • проф. Здравко Каракехайов, д.н. CITB552 Системи за реално време
 • проф. Иван Ланджев, д.н. CITB820 Криптография CITB833 Бакалавърски семинар – част II CSCB036 Дискретна математика CSCB038 Линейна алгебра CSCB315 Аналитична геометрия CSCB707 Шумозащитно кодиране
 • проф. Стефан Куцаров, д.н. GENB004B Електроника
 • проф. д-р Борис Туджаров CITB608 Програмиране на уеб-базирани игри CITB701 Проектиране на игри CITB812 Механика на движението за компютърни игри
 • проф. д-р Красимир Манев CSCB023 Автомати и изчислимост CSCB033 Парадигми на програмирането CSCB039 Алгоритми и програмиране
 • проф. д-р Марин Маринов CITB550 Проект: Математически модели със система за символно смятане CSCB030 Линейна алгебра и геометрия със система за символно смятане CSCB038 Линейна алгебра CSCB315 Аналитична геометрия CSCB642 Математически модели със система за символно смятане GENB045 Математически анализ
 • проф. д-р Нели Манева CSCB708 Кариери в IT
 • проф. д-р Симо Лазаров CSTB105 Въведение в създаването на звукови картини
 • проф. д-р Стоян Малешков CITB501 Основи на компютърни игри CITB504 Компютърна графика CITB511 Практически занятия по основи на компютърните игри CITB533 Проект по компютърна графика CITB601 Графично програмиране CITB818 Тримерни игри
 • доц. д-р Бойко Банчев CITB703 Сценариино програмиране
 • доц. д-р Велина Славова CITB614 Проект: Моделиране и реализация на базите от данни CSCB214 Увод в алгоритмите и програмирането CSCB536 Моделиране и реализация на релационни бази данни CSCB803 Системи за подпомагане на вземането на решения
 • доц. д-р Венцислав Джамбазов CITB558 Web-програмиране с HTML и JavaScript CITB739 Бакалавърски семинар – част I CSCB520 JavaScript и NodeJS
 • доц. д-р Георги Тупаров CITB517 Клиент-сървър технологии CITB657 Администриране на БД CITB740 Проект: Бази от данни и SQL CITB758 Проектиране на бизнес информационни системи CSCB011 Моделиране с UML CSCB610 Бази от данни и SQL CSCB734 Информационни системи "клиент - сървър"
 • доц. д-р Деница Топчийска CITB503 Правни и етични аспекти в ИТ
 • доц. д-р Димитър Атанасов CITB548 Практика по програмиране и интернет технологии CITB557 Извличането на знания от данни CITB613 Практика по бизнес информационни системи CITB655 Data warehouse CITB737 Проект: Data warehouse CSCB645 Вероятности и статистика - изчислителни и приложни аспекти GENB002B Статистика
 • доц. д-р Емил Стоилов CITB650 Конфигуриране на мрежовата инфраструктура CSCB013 Компютърни мрежи
 • доц. д-р Мартин Иванов CITB401 Увод в изкуствения интелект CITB408 Програмиране на Java CITB631 Симулационно моделиране в компютърните игри CITB635 Проект: Програмиране за мобилни устройства CITB714 Програмиране на мобилни устройства CITB801 Игри с елементи на изкуствен интелект CITB813 Реализация на софтуерни проекти за компютърни игри
 • доц. д-р Николай Киров CITB107 Програмиране CITB205 Обектно ориентирано програмиране (С++) CITB308 Структури от данни CITB735 Стаж по бизнес информатика CITB829 Стаж по бизнес информатиката CSCB324 Състезателно програмиране - I част CSCB325 Състезателно програмиране - II част
 • доц. д-р Нинел Нешева-Кьосева CITB855 Управление на риска
 • доц. д-р Петя Асенова CITB830 Бакалавърски семинар – част II CITB833 Бакалавърски семинар – част II CSCB651 Основи на мултимедийното представяне GENB005 Основи на информатиката
 • доц. д-р Ренета Димитрова CITB851 Системи за електронни разплащания
 • доц. д-р Светла Бойчева CITB401 Увод в изкуствения интелект CSCB725 Изкуствен интелект и логическо програмиране
 • доц. д-р Юлиана Пенева CITB506 Принципи на базите от данни CITB709 Информационни системи CITB740 Проект: Бази от данни и SQL CITB766 Софтуерни технологии CSCB800 Практическо въведение в софтуерното тестване
 • доц. д-р Ясен Горбунов CITB302 Операционни системи CITB653 Unix операционни системи CSCB008 Компютърни архитектури
 • гл. ас. д-р Валентина Иванова CITB106 Лабораторни упражнения по програмиране и дискретна математика CITB531 Практика по компютърни игри CITB634 Практика по разработване на уеб базирани игри CITB738 Стаж по проектиране на игри CITB813 Реализация на софтуерни проекти за компютърни игри CITB832 Стаж по компютърни игри CITB834 Проект: Реализация на софтуерни проекти за компютърни игри GENB005 Основи на информатиката
 • гл. ас. д-р Десислава Георгиева CITB533 Проект по компютърна графика CITB718 Моделиране за тримерни компютърни игри (Unreal Engine)
 • гл. ас. д-р Йоана Минкова CSCB651 Основи на мултимедийното представяне
 • гл. ас. д-р Лъчезар Томов CITB517 Клиент-сървър технологии CITB532 Проект: Клиент-сървър технологии CITB549 Проект: Клиент-сървър технологии CITB613 Практика по бизнес информационни системи CITB813 Реализация на софтуерни проекти за компютърни игри CITB834 Проект: Реализация на софтуерни проекти за компютърни игри CSCB579 Програмиране на приложения с Microsoft Visual C# .NET
 • гл. ас. д-р Мария Георгиева CSCB579 Програмиране на приложения с Microsoft Visual C# .NET
 • гл. ас. д-р Марияна Райкова CITB548 Практика по програмиране и интернет технологии CITB613 Практика по бизнес информационни системи CITB657 Администриране на БД CITB735 Стаж по бизнес информатика CITB736 Бакалавърски семинар – част I CITB738 Стаж по проектиране на игри CITB829 Стаж по бизнес информатиката CITB832 Стаж по компютърни игри
 • гл. ас. д-р Методи Трайков CITB308 Структури от данни
 • гл. ас. д-р Росица Голева CITB302 Операционни системи CITB653 Unix операционни системи CSCB684 Системно администриране на UNIX и компютърни мрежи
 • гл. ас. д-р Слав Ангелов CITB739 Бакалавърски семинар – част I CITB855 Управление на риска CSCB645 Вероятности и статистика - изчислителни и приложни аспекти GENB002B Статистика
 • гл. ас. д-р Стела Атанасова CITB612 Озвучаване на компютърни игри
 • гл. ас. д-р Стоян Боев CITB106 Лабораторни упражнения по програмиране и дискретна математика CITB550 Проект: Математически модели със система за символно смятане CSCB023 Автомати и изчислимост CSCB315 Аналитична геометрия
 • гл. ас. д-р Стоян Мишев CITB107 Програмиране CITB205 Обектно ориентирано програмиране (С++) CSCB442 Квантови компютри
 • гл. ас. д-р Тереза Стефанова GENB004B Електроника
 • гл. ас. д-р Филип Андонов CITB331 Програмиране с Python CITB548 Практика по програмиране и интернет технологии CITB613 Практика по бизнес информационни системи CITB614 Проект: Моделиране и реализация на базите от данни CITB703 Сценариино програмиране CSCB214 Увод в алгоритмите и програмирането CSCB536 Моделиране и реализация на релационни бази данни CSCB803 Системи за подпомагане на вземането на решения
 • гл. ас. д-р Христина Костадинова CITB408 Програмиране на Java CITB548 Практика по програмиране и интернет технологии CITB615 Проект: Моделиране с UML
 • гл. ас. Димо Чотров CITB501 Основи на компютърни игри CITB511 Практически занятия по основи на компютърните игри CITB601 Графично програмиране
 • ас. д-р Йоана Иванова CSTB845 Технологии за 3D печат и дигитализация
 • ас. Златка Узунова CITB636 Проект: Генератори на компютърни игри CITB818 Тримерни игри CSCB608 Генератори на компютърни игри
 • д-р Веселин Георгиев CITB716 Интерактивни елементи с Unreal Engine CSCB033 Парадигми на програмирането
 • д-р Тодор Цонков CSCB725 Изкуствен интелект и логическо програмиране
 • Васил Тодоров CITB753 Бизнес услуги в Интернет
 • Делян Керемедчиев CITB558 Web-програмиране с HTML и JavaScript CITB613 Практика по бизнес информационни системи
 • Деница Събева CITB831 Проект: практическо въведение в софтуерното тестване CSCB800 Практическо въведение в софтуерното тестване
 • Деян Енчев CSCB520 JavaScript и NodeJS
 • Димитър Петров CITB704 Операционни системи за мобилни устройства
 • Изабел Анкова CITB107 Програмиране
 • Кирил Вучков CITB107 Програмиране CITB205 Обектно ориентирано програмиране (С++)
 • Николай Душков CITB553 Управление на ИТ бизнес процеси
 • Пано Панов CSCB742 Облачни технологии
 • Ралица Добрева CITB831 Проект: практическо въведение в софтуерното тестване CSCB800 Практическо въведение в софтуерното тестване
 • Светослав Торбов CSCB845 Компютърна сигурност
 • Тодор Брънзов CSCB708 Кариери в IT
 • Цонка Атанасова CITB851 Системи за електронни разплащания