Политически науки

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Политология, Обща социология, Увод в общата психология и др.; практически курсове в областта на политическите науки, международните отношения и европейската интеграция.

През третата и четвъртата година обучението се организира в три модула: Европейски политики, Международни отношения и Политическо управление, в които се предлагат специализирани курсове и извънаудиторни учебни форми за придобиване на знание и умения, необходими за работа в държавни и правителствени институции и международни организации.

прочети още
Политически науки
 • проф. Антоний Тодоров, д.н. GENB014 Политология PMCB203 Модерните идеологии PMCB205 Демокрация – модели и практики POLB109 Семинар: Избори и изборни практики POLB136 Семинар: Дипоматическа практика POLB175 Семинар: Съвременни теории на международните отношения POLB176 Семинар: Сравнителни политики в Централна и Източна Европа POLB220 Съвременни теории на международните отношения POLB250 Политически култури в ЕС POLB267 Дипломатическа практика POLB273 Сравнителни политики в Централна и Източна Европа POLB291 Практика POLB535 Практика POLB608 Практика POLB707 Проект: Международни отношения POLB708 Практика POLB807 Стаж POLB844 Практика: Международни отношения POLB845 Проект: Международни отношения
 • проф. Петя Александрова, д.н. PMCB101 Медийна грамотност PMCB104 Обществото в кадър PMCB402 Изкуства и съвременност PRNB001 Медии и ПР практики
 • проф. Руси Маринов, д.н. COMB841 Комуникация и смарт технологии PMCB302 Информация и знание
 • проф. д-р Анна Кръстева GENB014 Политология PMCB102 Политическите идеи PMCB204 Права на човека POLB122 Политическо поведение POLB125 Дигитална политика POLB130 Семинар: Политическо поведение POLB133 Семинар: Дигитална политика POLB231 Семинар: Европейска миграционна политика POLB269 Европейска миграционна политика POLB277 Политики към малцинствата на Балканите POLB283 Политики на граници и управление на различията POLB608 Практика POLB707 Проект: Международни отношения POLB708 Практика POLB716 Етническа политика POLB807 Стаж
 • проф. д-р Десислава Бошнакова GENB069 Публична реч и презентации
 • проф. д-р Евгений Дайнов PMCB102 Политическите идеи POLB153 Свобода и подчинение в 21-ви век. POLB846 Практика: Политическо управление
 • проф. д-р Людмил Георгиев POLB141 Държавно и местно самоуправление
 • проф. д-р Мартин Канушев GENB010B Обща социология
 • проф. д-р Михаил Мелтев PMCB206 Въведение в електронните медии
 • проф. д-р Росен Стоянов GENB068 Комуникация и съвременно общество PMCB201 Бизнес етикет и протокол
 • проф. д-р Христо Георгиев POLB254 Национална сигурност
 • доц. д-р Антоний Гълъбов GENB010B Обща социология PMCB407 Съвременният политически процес в България POLB142 Планиране, оценка и анализ на публични политики POLB225 Администрация на публичните политики на ЕС POLB233 Семинар: Администрация на публичните политики на ЕС POLB234 Регионално партньорство и трансгранично сътрудничество POLB244 Регионално партньорство и трасгранично сътрудничество POLB290 Практика POLB292 Проект: Европейски политики POLB293 Практика POLB294 Стаж
 • доц. д-р Евелина Стайкова PMCB204 Права на човека POLB122 Политическо поведение POLB125 Дигитална политика POLB130 Семинар: Политическо поведение POLB133 Семинар: Дигитална политика POLB231 Семинар: Европейска миграционна политика POLB242 Политики на равнопоставеност POLB250 Политически култури в ЕС POLB252 Европейско гражданство POLB269 Европейска миграционна политика POLB283 Политики на граници и управление на различията POLB295 Практика POLB296 Практика POLB297 Проект: Политическо управление POLB298 Практика POLB299 Стаж POLB716 Етническа политика POLB847 Проект: Политическо управление POLB848 Практика: Европейска политика POLB849 Проект: Европейско управление
 • доц. д-р Евелина Христова PMCB401 Вътрешноорганизационни отношения
 • доц. д-р Маргарита Шивергева PMCB304 Глобална икономика POLB135 Семинар: Управление на глобалната икономическа система POLB143 Принципи на икономическите политики POLB144 Бюджетна политика и финансово управление POLB158 Единен европейски пазар POLB171 Семинар: Единен европейски пазар POLB173 Семинар: Управление на глобалната икономическа система POLB221 Общи политики на ЕС POLB229 Семинар: Общи политики на ЕС POLB243 Принципи на икономическите политики POLB245 Политика на съседство на ЕС POLB247 Фондове и проекти на ЕС POLB266 Управление на глобалната икономическа система POLB286 Икономическа и финансова политика на ЕС POLB290 Практика POLB291 Практика POLB292 Проект: Европейски политики POLB293 Практика POLB294 Стаж POLB297 Проект: Политическо управление POLB298 Практика POLB650 Европейски икономически и валутен съюз POLB707 Проект: Международни отношения POLB708 Практика POLB807 Стаж
 • доц. д-р Момчил Баджаков PMCB102 Политическите идеи POLB105 Политически анализ POLB118 Семинар: Политически анализ POLB121 Политика и медии в 21-ви век POLB129 Семинар: Политика и медии в 21-ви век POLB137 Семинар: Геополитически анализ POLB147 Семинар: Съвременни международни конфликти POLB264 Геополитически анализ POLB271 Съвременни международни конфликти POLB295 Практика POLB296 Практика POLB297 Проект: Политическо управление POLB298 Практика POLB299 Стаж POLB535 Практика POLB608 Практика
 • доц. д-р Наталия Христова POLB265 Комунистически режими в ЦЕИ
 • доц. д-р Петър Николов PMCB404 Българското общество POLB102 Политическите партии POLB108 Семинар: Българският конституционализъм POLB116 Семинар: Политическите партии POLB138 Семинар: Авторитарни и тоталитарни режими в постбиполярения свят POLB149 Организация на политическата партия POLB151 Религия и политика POLB174 Семинар: Балканите в преход към демокрация POLB255 Авторитарни и тоталитарни режими в постбиполярния свят POLB274 Балканите в преход към демокрация POLB295 Практика POLB296 Практика POLB297 Проект: Политическо управление POLB298 Практика POLB299 Стаж
 • доц. д-р Соня Хинкова PMCB406 Международни отношения POLB134 Семинар: Външнополитически анализ POLB167 Семинар: Външна политика на България POLB253 Външнополитически анализ POLB272 Външна политика на България POLB276 Геополитика на Балканите POLB284 Политика на разширяване на ЕС POLB608 Практика POLB707 Проект: Международни отношения POLB708 Практика POLB807 Стаж
 • доц. д-р Стойко Петков PMCB202 Дигитално съдържание
 • гл. ас. д-р Боряна Гигова PMCB201 Бизнес етикет и протокол
 • гл. ас. д-р Вероника Азарова PMCB305 Политика и религия POLB846 Практика: Политическо управление
 • гл. ас. д-р Георги Проданов PMCB103 Модерният свят POLB120 Стратегии в публичното управление POLB123 Политически елити POLB128 Семинар: Стратегии в публичното управление POLB131 Семинар: Политически елити POLB139 Семинар: Външна политика на Русия POLB146 Семинар: Международен тероризъм POLB150 Политическо лобиране POLB175 Семинар: Съвременни теории на международните отношения POLB220 Съвременни теории на международните отношения POLB268 Външна политика на Русия POLB270 Международен тероризъм POLB275 Международни отношения в постсъветското пространство POLB278 Геополитика на Близкия изток POLB288 Сравнителни политики в Близкия изток POLB296 Практика POLB535 Практика POLB608 Практика POLB707 Проект: Международни отношения POLB708 Практика POLB767 Власт и лидерство POLB807 Стаж POLB845 Проект: Международни отношения POLB847 Проект: Политическо управление
 • гл. ас. д-р Десислава Данкова PMCB301 Онлайн комуникации PRNB001 Медии и ПР практики
 • гл. ас. д-р Живко Минков PMCB203 Модерните идеологии PMCB406 Международни отношения POLB145 Социална политика POLB152 Социална интеграция POLB171 Семинар: Единен европейски пазар POLB222 Социални политики на ЕС POLB230 Семинар: Социални политики на ЕС POLB285 ЕС в глобалната политика POLB290 Практика POLB291 Практика POLB292 Проект: Европейски политики POLB293 Практика POLB294 Стаж POLB844 Практика: Международни отношения POLB845 Проект: Международни отношения
 • гл. ас. д-р Иван Начев GENB014 Политология PMCB205 Демокрация – модели и практики PMCB305 Политика и религия PMCB404 Българското общество POLB100 Българският конституционализъм POLB108 Семинар: Българският конституционализъм POLB151 Религия и политика POLB224 Енергийна политика на ЕС POLB232 Семинар: Енергийна политика на ЕС POLB245 Политика на съседство на ЕС POLB246 Външна политика и политика на сигурност на ЕС POLB286 Икономическа и финансова политика на ЕС POLB290 Практика POLB291 Практика POLB292 Проект: Европейски политики POLB293 Практика POLB294 Стаж POLB295 Практика POLB299 Стаж POLB336 Практика:"Политически теории за европейската интеграция" POLB532 Политически теории за европейската интеграция POLB535 Практика POLB707 Проект: Международни отношения POLB708 Практика POLB807 Стаж POLB848 Практика: Европейска политика POLB849 Проект: Европейско управление
 • гл. ас. д-р Ирена Тодорова PMCB203 Модерните идеологии POLB101 Избори и изборни практики POLB104 Граждански движения и организации POLB109 Семинар: Избори и изборни практики POLB117 Семинар: Граждански движения и организации POLB122 Политическо поведение POLB123 Политически елити POLB124 Политическа комуникация и обществено мнение POLB125 Дигитална политика POLB130 Семинар: Политическо поведение POLB131 Семинар: Политически елити POLB132 Семинар: Политическа комуникация и обществено мнение POLB133 Семинар: Дигитална политика POLB148 Политически кампании POLB242 Политики на равнопоставеност POLB250 Политически култури в ЕС POLB295 Практика POLB296 Практика POLB297 Проект: Политическо управление POLB298 Практика POLB299 Стаж POLB847 Проект: Политическо управление
 • гл. ас. д-р Катя Христова-Вълчева PMCB405 Европейската интеграция PMCB407 Съвременният политически процес в България POLB140 Публични политики и правосъдие POLB150 Политическо лобиране POLB155 История и институции на ЕС POLB156 Политическа система на ЕС: Парти и групи на интереси в демокрацията на ЕС POLB169 Семинар: История и институции на ЕС POLB170 Семинар: Политическата система на ЕС: Партии и групи на интереси в демокрацията на ЕС POLB226 Управление на политики в ЕС POLB228 Семинар: Управление на политики в ЕС POLB240 Политика на правосъдие и вътрешен ред в ЕС POLB251 Преговори и лобиране в ЕС POLB290 Практика POLB291 Практика POLB292 Проект: Европейски политики POLB293 Практика POLB294 Стаж POLB848 Практика: Европейска политика POLB849 Проект: Европейско управление
 • гл. ас. д-р Кирил Аврамов POLB135 Семинар: Управление на глобалната икономическа система POLB173 Семинар: Управление на глобалната икономическа система POLB243 Принципи на икономическите политики
 • гл. ас. д-р Любомир Стефанов PMCB103 Модерният свят POLB148 Политически кампании POLB232 Семинар: Енергийна политика на ЕС POLB246 Външна политика и политика на сигурност на ЕС POLB846 Практика: Политическо управление POLB847 Проект: Политическо управление
 • гл. ас. д-р Петя Георгиева PMCB405 Европейската интеграция POLB101 Избори и изборни практики POLB102 Политическите партии POLB109 Семинар: Избори и изборни практики POLB116 Семинар: Политическите партии POLB138 Семинар: Авторитарни и тоталитарни режими в постбиполярения свят POLB159 Политически системи на страните от ЕС POLB172 Семинар: Политически системи на страните на ЕС POLB176 Семинар: Сравнителни политики в Централна и Източна Европа POLB255 Авторитарни и тоталитарни режими в постбиполярния свят POLB273 Сравнителни политики в Централна и Източна Европа POLB282 Външна политика на САЩ POLB290 Практика POLB291 Практика POLB292 Проект: Европейски политики POLB293 Практика POLB294 Стаж POLB844 Практика: Международни отношения POLB845 Проект: Международни отношения
 • гл. ас. д-р Ралица Филипова PMCB101 Медийна грамотност
 • гл. ас. д-р Тодор Панайотов PMCB303 Периодичен печат PMCB403 Власт и медии
 • ас. д-р Илдико Отова POLB844 Практика: Международни отношения POLB845 Проект: Международни отношения POLB846 Практика: Политическо управление
 • Драгомир Йорданов POLB157 Право на ЕС
 • Екатерина Михайлова POLB103 Парламентарната държава
 • Елица Гарнизова PMCB304 Глобална икономика POLB143 Принципи на икономическите политики POLB144 Бюджетна политика и финансово управление POLB221 Общи политики на ЕС POLB245 Политика на съседство на ЕС POLB247 Фондове и проекти на ЕС POLB266 Управление на глобалната икономическа система POLB286 Икономическа и финансова политика на ЕС POLB650 Европейски икономически и валутен съюз