Германистика (с втори чужд език английски)

Кратко представяне на програмата:

Програма „Германистика (с втори чужд език английски)“ дава широкопрофилна подготовка в областта на езика, литературата, теорията и практиката на превода, методиката на преподаване на немски език, както и на историята и културата на немскоезичните страни. Езиковото обучение се провежда през четирите години и съчетава теоретичен и приложен характер. По време на обучението си студентите получават задълбочена подготовка по два чужди езика: първи чужд език немски (на ниво С2), и втори чужд език английски (на ниво В2). Обучението предлага основополагащи курсове както в областта на филологическите науки, така и интердисциплинарни курсове, които имат допирни точки с професионалното направление „Филология“. Студентите придобиват задълбочени знания за немския език, литературата, историята и култура на немскоезичния свят, теорията и практиката на превода и чуждоезиковото обучение. През третата и четвъртата година програмата предлага специализации „Превод“ и „Преподавател по немски език“, както и възможност за minor програма – втора специалност по избор на студентите, която при постигане на определен успех е безплатна.

прочети още
Германистика (с втори чужд език английски)
 • проф. Албена Бакрачева, д.н. OOOK179 Кино и литература
 • проф. Иван Касабов, д.н. GENB023 Наука за езика
 • проф. Мария Грозева, д.н. BCLB531 Психолингвистика BCLB804 Проект "Професионална симулация - ПРОФИГ" GERB546 Проект "Морфологичен анализ на текст" GERB552 Превод на обществено-политически текст GERB554 Практика: Преводаческа практика GERB560 Стаж: Специализиран превод GERB563 Проект “Немски заемки в българския език” GERB568 Стаж: Преводачески стаж GERB569 Семинар: “Защита на стажа: моята преводаческа компетентност” GERB611 Морфология на немски език GERB613 Техники в устния превод GERB711 Лексикология и фразеология на немския език GERB751 Устен превод GERB813 Синтаксис на немския език OOOK159 Междукултурна комуникация
 • проф. Мони Алмалех, д.н. GENB023 Наука за езика
 • проф. д-р Лидия Денкова OOOK005 Естетика
 • проф. д-р Магдалена Елчинова GENB011 Антропология
 • проф. д-р Пламен Бочков GENB021 Митология и религия
 • проф. Михаил Неделчев GENB024 Наука за литературата
 • доц. д-р Борислав Георгиев BCLB631 Социолингвистика
 • доц. д-р Венета Сиракова BCLB310 Изкуството на превода през вековете BCLB777 Науката за превода
 • доц. д-р Галина Куртева BCLB321 Български език за лингвисти (норма и узус) OOOK128 Език и народопсихология
 • доц. д-р Екатерина Тодорова BCLB513 Проект: Приобщаващо образование BCLB803 Приобщаващо образование
 • доц. д-р Елена Паспаланова OOOK038 Психология
 • доц. д-р Елена Савова BCLB300 Увод в западноевропейската литератра BCLB562 Увод в методика на ЧЕО BCLB611 Проект:“Материали за ЧЕО“ BCLB766 Дидактика BCLB861 Методика на ранното чуждоезиково обучение BCLB862 Разработване на учебни материали GERB031 Стаж: Текуща педагогическа практика GERB032 Стаж: Стажантска практика GERB545 Семинар: "Превод в туризма" GERB547 Проект "Феминистка немска литература" GERB549 Проект: Превод на публицистичен текст GERB551 Практика: Хоспитиране GERB556 Семинар "Работа с автентични текстове" GERB557 Проект: Превод на научно - популярен текст GERB561 Проект “Анализ на литературно произведение” GERB566 Семинар «Планиране на учебния процес» GERB567 Семинар «Анализ-самооценка на учебно занятие и стажантската практика» GERB572 Проект «Педагогическо портфолио» GERB596 Проект „Подготовка на учители по немски език в партньорство с Гьоте-Институт:Задачи и упражнения в обучението GERB692 Писатели-нобелисти в немскоезичната литература GERB696 Проект „Подготовка на учители по немски език в партньорство с Гьоте-Институт:Планиране на учебния процес GERB710 Практически немски език GERB712 История на немскоезичната литература GERB810 Практически немски език
 • доц. д-р Живко Лефтеров BCLB322 България и Европа – общо минало и бъдеще
 • доц. д-р Ирена Бокова GENB011 Антропология OOOK157 Европа - региони и култури
 • доц. д-р Ирина Георгиева OOOK128 Език и народопсихология
 • доц. д-р Мария Нейкова BCLB504 Тeория на възпитанието BCLB766 Дидактика ENGB537 Практически английски език (ЧЕ В) ENGB628 Практически английски език (ЧЕ В) ENGB728 Практически английски език (ЧЕ В) ENGB825 Практически английски език (ЧЕ В)
 • доц. д-р Наталия Христова OOOK203 Европа - история, култура и общество
 • доц. д-р Светлана Димитрова-Гюзелева BCLB562 Увод в методика на ЧЕО BCLB611 Проект:“Материали за ЧЕО“ BCLB906 Методика на ЧЕО - I част BCLB907 Методика на ЧЕО - II част
 • доц. д-р Татяна Шалганова GENB021 Митология и религия OOOK203 Европа - история, култура и общество
 • доц. д-р Теодор Леков GENB021 Митология и религия
 • гл. ас. д-р Живко Минков BCLB322 България и Европа – общо минало и бъдеще GERB516 История и традиции на страните в немскоезичния свят GERB616 Държавно и политическо устройство на немскоезичните страни
 • гл. ас. д-р Магдалена Караджункова BCLB611 Проект:“Материали за ЧЕО“
 • гл. ас. д-р Милен Шипчанов BCLB512 Практика: ИКТ в обучението по чужд език и работа в дигитална среда BCLB611 Проект:“Материали за ЧЕО“ BCLB856 ИКТ в обучението по чужд език и работа в дигитална среда BCLB907 Методика на ЧЕО - II част
 • гл. ас. д-р Милка Хаджикотева BCLB504 Тeория на възпитанието ENGB537 Практически английски език (ЧЕ В) ENGB628 Практически английски език (ЧЕ В) ENGB728 Практически английски език (ЧЕ В) ENGB825 Практически английски език (ЧЕ В)
 • гл. ас. д-р Надя Колчева BCLB662 Педагогическа психология BCLB867 Възрастова психология
 • гл. ас. д-р Рени Янкова OOOK085 Идеи за знанието
 • гл. ас. д-р Сергей Стефанов OOOK005 Естетика
 • гл. ас. д-р Станислав Богданов BCLB512 Практика: ИКТ в обучението по чужд език и работа в дигитална среда BCLB856 ИКТ в обучението по чужд език и работа в дигитална среда BCLB907 Методика на ЧЕО - II част
 • гл. ас. Анелия Ламбова GERB213 Немски език и автентичен текст GERB415 Практическа граматика на немски език GERB510 Практически немски език GERB511 Фонетика и фонология на немския език GERB513 Стратегии на писмения превод GERB538 Проект: "Произношение и правопис" GERB542 Немски език и медии GERB548 Практика: Преводаческа практика GERB554 Практика: Преводаческа практика GERB562 Проект “Идиоми и фразеологизми в немския език” GERB563 Проект “Немски заемки в българския език” GERB568 Стаж: Преводачески стаж GERB569 Семинар: “Защита на стажа: моята преводаческа компетентност” GERB570 Семинар «Защита на стажа: моята педагогическа компетентност» GERB614 Бизнес немски език GERB752 Писмен превод и редактиране на преводен текст- I част GERB854 Филмов превод OOOK159 Междукултурна комуникация
 • ас. д-р Петя Петкова - Сталева BCLB300 Увод в западноевропейската литератра
 • ас. Сияна Харизанова BCLB803 Приобщаващо образование BCLB861 Методика на ранното чуждоезиково обучение
 • преп. Анжела Ангелова GERB032 Стаж: Стажантска практика GERB211 Практически немски език GERB318 Практически немски език GERB418 Практически немски език GERB570 Семинар «Защита на стажа: моята педагогическа компетентност» GERB572 Проект «Педагогическо портфолио» GERB653 Превод на административно-правни документи
 • преп. Благовеста Троева BCLB513 Проект: Приобщаващо образование BCLB803 Приобщаващо образование
 • преп. Вержиния Велкова OOLE311 Английски език, B1.1 OOLE411 Английски език, B1.2
 • преп. Веселинка Крушева GERB852 Писмен превод и редактиране на преводен текст- II част
 • преп. Владимира Петрова-Тинкова GERB318 Практически немски език GERB418 Практически немски език GERB551 Практика: Хоспитиране GERB564 Проект: Превод на специализиран текст GERB566 Семинар «Планиране на учебния процес» GERB567 Семинар «Анализ-самооценка на учебно занятие и стажантската практика» GERB568 Стаж: Преводачески стаж GERB569 Семинар: “Защита на стажа: моята преводаческа компетентност” GERB570 Семинар «Защита на стажа: моята педагогическа компетентност» GERB572 Проект «Педагогическо портфолио» GERB750 Превод на специализиран текст GERB800 Превод на художествен текст
 • преп. Галина Величкова BCLB763 Методи за проверка и оценка на знанията и уменията
 • преп. Гергана Стоилова OOLE211 Английски език, A2
 • преп. Ива Митрева OOLE311 Английски език, B1.1 OOLE411 Английски език, B1.2
 • преп. Камелия Джурелова GERB031 Стаж: Текуща педагогическа практика GERB032 Стаж: Стажантска практика GERB211 Практически немски език GERB566 Семинар «Планиране на учебния процес» GERB567 Семинар «Анализ-самооценка на учебно занятие и стажантската практика»
 • преп. Мария Ганчева OOLE111 Английски език, A1
 • преп. Нора Кръстева BCLB804 Проект "Професионална симулация - ПРОФИГ" GERB111 Практически немски език GERB553 Проект „Германски митове и легенди“ GERB560 Стаж: Специализиран превод GERB569 Семинар: “Защита на стажа: моята преводаческа компетентност” GERB596 Проект „Подготовка на учители по немски език в партньорство с Гьоте-Институт:Задачи и упражнения в обучението GERB610 Практически немски език GERB696 Проект „Подготовка на учители по немски език в партньорство с Гьоте-Институт:Планиране на учебния процес
 • преп. Ралица Митева OOLE111 Английски език, A1
 • преп. Росица Василева-Сърчелиева GERB031 Стаж: Текуща педагогическа практика GERB032 Стаж: Стажантска практика GERB111 Практически немски език GERB510 Практически немски език GERB551 Практика: Хоспитиране GERB566 Семинар «Планиране на учебния процес» GERB567 Семинар «Анализ-самооценка на учебно занятие и стажантската практика» GERB570 Семинар «Защита на стажа: моята педагогическа компетентност» GERB572 Проект «Педагогическо портфолио» GERB596 Проект „Подготовка на учители по немски език в партньорство с Гьоте-Институт:Задачи и упражнения в обучението GERB696 Проект „Подготовка на учители по немски език в партньорство с Гьоте-Институт:Планиране на учебния процес
 • преп. Светлана Ташевска BCLB763 Методи за проверка и оценка на знанията и уменията BCLB907 Методика на ЧЕО - II част
 • преп. Слава Черпокова OOLE211 Английски език, A2