Управление на туризма

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Обща социология, Обща история на изобразителното изкуство, Потребителско поведение и жизнен стандарт; курсове към програмата като - Въведение в туризма, Туристически ресурси, Въведение в икономиката на туризма, Основи на управлението, Въведение във финансите, Управление на туризма, Бизнес комуникации в туризма, Конкурентоспособност на туристическия продукт и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми. От четвъртата година програмата предлага три специализации, които водят до професионална квалификация.

прочети още
Управление на туризма
 • проф. Иван Маразов, д.н. GENB030 История на изобразителното изкуство HACB789 Античното художествено наследство в България
 • проф. д-р Веселина Манева BAEB032 Основи на правото
 • проф. д-р Ирина Генова HACB542 Репрезентиране на българското художествено наследство
 • проф. д-р Кристиян Хаджиев BATB826 Управление на проекти в туризма BUTB300 Основи на управлението
 • проф. д-р Людмил Георгиев BUTB402 Регионална икономика и развитие на туризма GENB072 Потребителско поведение и жизнен стандарт
 • проф. д-р Магдалена Елчинова APLB557 Културно многообразие: Етични и религиозни общности APLB631 Културна география на България
 • проф. д-р Манол Рибов BATB634 Конкурентоспособност на туристическия продукт BATB664 Управление на човешкия потенциал в туризма BUTB701 Системи за управление на качеството в туризма
 • проф. д-р Мариана Янева BATB533 Екскурзоводство
 • проф. д-р Мартин Канушев GENB010A Обща социология
 • проф. д-р Пламен Бочков APLB320 Етнология на туризма APLB557 Културно многообразие: Етични и религиозни общности APLB631 Културна география на България
 • проф. д-р Стефан Стефанов BUTB100 Въведение в икономиката BUTB201 Въведение в икономиката на туризма
 • проф. д-р Тома Томов BATB618 Поклоннически туризъм BATB846 Културното наследство по българските земи през Османската епоха
 • доц. д-р Ангел Георгиев BATB501 Икономика на туризма BUTB900 Предприемачество и малък бизнес в туризма
 • доц. д-р Ботьо Захаринов BUTB102 Околна среда и туризъм
 • доц. д-р Валентина Ганева-Маразова BUTB826 Стаж в музей и галерия GENB030 История на изобразителното изкуство HISB530 Музеите в България
 • доц. д-р Димитър Атанасов GENB002B Статистика
 • доц. д-р Димитър Панайотов BABB502 Организационно поведение BATB605 Психология и туристическо поведение
 • доц. д-р Зарко Ждраков BATB846 Културното наследство по българските земи през Османската епоха
 • доц. д-р Ирена Бокова APLB320 Етнология на туризма APLB555 Културно наследство и международни политики APLB557 Културно многообразие: Етични и религиозни общности APLB631 Културна география на България
 • доц. д-р Ирена Емилова BATB521 Туристически пазар и икономическа политика BATB536 Туроператорска и турагентска дейност BATB618 Поклоннически туризъм BATB859 Развлекателен туризъм BUTB015 Въведение в туризма BUTB204 Управление на допълнителните услуги в туризма BUTB301 Туристически дестинации BUTB401 Специализирани видове и форми на туризма BUTB405 Управление на операциите в туризма BUTB502 Семинар: Иновации в туризма I част BUTB603 Семинар: Иновации в туризма II част BUTB700 Транспорт и застраховане BUTB706 Стаж: Туроператорска и турагентска дейност BUTB708 Семинар: Разработване на туристически продукт BUTB800 Градски туризъм BUTB801 Круизен мениджмънт BUTB802 Икономика на изживяванията
 • доц. д-р Милена Караилиева BATB504 Маркетинг в туризма BATB535 Управление на туризма BATB605 Психология и туристическо поведение BATB634 Конкурентоспособност на туристическия продукт BATB664 Управление на човешкия потенциал в туризма BATB750 Планиране и организация на културния туризъм BATB825 Спа туризъм и балнеология BUTB016 Туристически ресурси BUTB602 Практика: Анализ и оценка на конкурентноспособността в туризма BUTB604 Семинар: Типология на туристическото поведение BUTB818 Семинар: Бизнес етика в туризма
 • доц. д-р Михаил Михайлов BATB535 Управление на туризма
 • доц. д-р Надя Маринова BATB504 Маркетинг в туризма
 • доц. д-р Нинел Нешева-Кьосева BATB729 Управление и отчетност на екологичните ресурси в туризма
 • доц. д-р Ренета Димитрова BAEB011 Въведение във финансите BATB660 Финансиране на туристическата фирма
 • доц. д-р Соня Алексиева BATB646 Управление на събития BATB659 Имидж на дестинация BATB735 Хотелиерство и ресторантьорство BATB751 Винен туризъм BATB863 Туристически борси, изложения и културни атракции BUTB017 Грижа за клиента BUTB303 Бизнес комуникации в туризма BUTB401 Специализирани видове и форми на туризма BUTB503 Семинар: Кризисни комуникации в туризма BUTB600 Туристическа реклама и PR BUTB707 Семинар: Интернет комуникации в туризма BUTB712 Сомелиерство и бариста BUTB901 Гастрономия и кетъринг индустрия
 • доц. д-р Станислава Георгиева BAEB007 Основи на счетоводството
 • доц. д-р Татяна Шалганова BUTB826 Стаж в музей и галерия HACB789 Античното художествено наследство в България
 • доц. д-р Теодора Ризова BATB825 Спа туризъм и балнеология BATB855 Информационни и резервационни системи в туризма BUTB017 Грижа за клиента BUTB403 Функциониране и развитие на туристически комплекси BUTB501 Практика: Екскурзоводство BUTB803 Отговорен туризъм BUTB901 Гастрономия и кетъринг индустрия
 • доц. д-р Юлияна Гълъбинова BUTB402 Регионална икономика и развитие на туризма GENB072 Потребителско поведение и жизнен стандарт
 • доц. Борис Данаилов GENB030 История на изобразителното изкуство
 • гл. ас. д-р Ваня Хаджиева BATB748 Цени и ценообразуване на туристическия продукт
 • гл. ас. д-р Владимир Димитров BUTB205 Култура и изкуство в туризма BUTB726 Стаж: Проектиране на туристически маршрут и подготовка на екскурзоводски беседи BUTB826 Стаж в музей и галерия GENB030 История на изобразителното изкуство HACB542 Репрезентиране на българското художествено наследство HACB793 Иконописта в България през Средновековието и Възраждането
 • гл. ас. д-р Екатерина Цветанова-Георгиева BUTB100 Въведение в икономиката
 • гл. ас. д-р Елена Спасова BUTB100 Въведение в икономиката
 • гл. ас. д-р Маргарита Мишева BATB855 Информационни и резервационни системи в туризма BUTB017 Грижа за клиента BUTB202 Електронен бизнес в туризма BUTB405 Управление на операциите в туризма BUTB501 Практика: Екскурзоводство BUTB502 Семинар: Иновации в туризма I част BUTB602 Практика: Анализ и оценка на конкурентноспособността в туризма BUTB603 Семинар: Иновации в туризма II част BUTB700 Транспорт и застраховане BUTB706 Стаж: Туроператорска и турагентска дейност BUTB801 Круизен мениджмънт BUTB806 Стаж: Хотелиерство и рестораньорство BUTB807 Семинар: Защита на потребителите в туризма
 • гл. ас. д-р Росица Гичева HACB542 Репрезентиране на българското художествено наследство
 • гл. ас. д-р Слав Ангелов GENB002B Статистика
 • гл. ас. д-р Стефания Темелкова BATB646 Управление на събития BATB863 Туристически борси, изложения и културни атракции
 • ас. д-р Виолета Донева-Янкулова BUTB806 Стаж: Хотелиерство и рестораньорство
 • д-р Мариета Станчева BAEB007 Основи на счетоводството
 • д-р Росица Цанкова BUTB200 Правни регулации в туризма
 • Жулиета Серафимова BUTB502 Семинар: Иновации в туризма I част BUTB603 Семинар: Иновации в туризма II част BUTB810 Управление на продажбите в хотелиерството
 • Симон Янков BUTB204 Управление на допълнителните услуги в туризма BUTB405 Управление на операциите в туризма