Англицистика (Английски език, култура и литература)

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове: Наука за езика, Наука за литературата, Антропология, Обща социология, Митология и религия; практически курсове: Практическа граматика, Академични умения, Комуникационни умения и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и разнообразни извънаудиторни учебни форми – самостоятелни работи, творчески изяви, проекти с използване на езикови технологии и др. През четвъртата година програмата предлага две специализации, преподавател и преводач, които водят до професионална квалификация. Студентите в програмата задължително изучават втори чужд език.

прочети още
Англицистика (Английски език, култура и литература)
 • проф. Албена Бакрачева, д.н. ENGB001 Увод в англицистиката ENGB516 Стара британска литература ENGB548 Проект „Великобритания-културни и литературни традиции“ ENGB549 Проект «Етнографско наблюдение на англоезични културни пракики» ENGB616 Нова британска литература ENGB627 Американска културна история ENGB637 Проект:“Американски културни традиции“ ENGB712 Стара американска литература ENGB812 Нова американска литература ENGB827 Стаж: Преводачески стаж ENGB840 Американска поезия на XIX и XX век
 • проф. Дияна Янкова, д.н. ENGB016 Практическа граматика на английски език ENGB545 Практика "Междукултурни аспекти на превода" ENGB552 Превод на обществено - политически текст ENGB611 Морфология на английския език ENGB629 Практика:“Информационни технологии в превода“ ENGB634 Семинар: „Превод на обществено-политически текст ENGB652 Превод на икономически текст ENGB653 Превод на юридически текст ENGB700 Стаж: Специализиран превод ENGB711 Семантика и лексикология на английския език ENGB714 Културна история на Канада ENGB731 Лингвистика на текста ENGB735 Проект: Анализ на стажа: Казуси от преводаческата практика ENGB750 Превод на публицистичен текст ENGB827 Стаж: Преводачески стаж ENGB828 Профиг: Стаж по устен превод ENGB893 Превод от български на английски език
 • проф. Иван Касабов, д.н. GENB023 Наука за езика
 • проф. Ирена Василева, д.н. ENGB611 Морфология на английския език
 • проф. Мони Алмалех, д.н. GENB023 Наука за езика
 • проф. д-р Магдалена Елчинова GENB011 Антропология
 • проф. д-р Пламен Бочков GENB021 Митология и религия
 • проф. Михаил Неделчев GENB024 Наука за литературата
 • доц. д-р Борис Наймушин ENGB022 Практическа лексика на английски език ENGB545 Практика "Междукултурни аспекти на превода" ENGB606 Съвременно преводознание ENGB614 Техники в устния превод ENGB700 Стаж: Специализиран превод ENGB737 Проект: Терминология на международните организации и терминологични банки ENGB751 Симултанен превод ENGB752 Консекутивен превод ENGB816 Фразеология на английския език ENGB828 Профиг: Стаж по устен превод
 • доц. д-р Екатерина Тодорова BCLB513 Проект: Приобщаващо образование BCLB803 Приобщаващо образование
 • доц. д-р Елена Савова BCLB562 Увод в методика на ЧЕО BCLB611 Проект:“Материали за ЧЕО“ BCLB766 Дидактика
 • доц. д-р Елена Тарашева ENGB001 Увод в англицистиката ENGB005 Практическа фонетика на английски език ENGB011 Английски език чрез медийни текстове ENGB200 Езикови средства за аргументация ENGB511 Фонетика и фонология на английския език ENGB517 Британска културна история ENGB545 Практика "Междукултурни аспекти на превода" ENGB547 Проект «Разбиране на съвременни английски диалекти» ENGB629 Практика:“Информационни технологии в превода“ ENGB636 Проект:“Английски чрез медии“ ENGB736 Корпусно подпомогната работа върху лексиката ENGB737 Проект: Терминология на международните организации и терминологични банки ENGB750 Превод на публицистичен текст ENGB836 Практика: Субтитри и дублаж
 • доц. д-р Ирена Бокова GENB011 Антропология
 • доц. д-р Мария Нейкова BCLB504 Тeория на възпитанието BCLB766 Дидактика
 • доц. д-р Светлана Димитрова-Гюзелева BCLB562 Увод в методика на ЧЕО BCLB611 Проект:“Материали за ЧЕО“ BCLB906 Методика на ЧЕО - I част BCLB907 Методика на ЧЕО - II част ENGB018 Английски език чрез литературни текстове ENGB610 Практически английски език ENGB639 Практика-наблюдение „Хоспитиране“ ENGB710 Практически английски език ENGB717 Писмено изложение ENGB738 Стаж: Текуща педагогическа практика ENGB739 Семинар: Планиране на учебния процес ENGB743 Семинар: Анализ-самооценка на учебно занятие и стажантска практика ENGB811 Синтаксис на английския език ENGB837 Стаж: Стажантска практика ENGB838 Семинар: Защита на стажа: Моята педагогическа компетентност ENGB839 Проект: Педагогическо портфолио
 • доц. д-р Татяна Шалганова GENB021 Митология и религия
 • доц. д-р Теодор Леков GENB021 Митология и религия
 • гл. ас. д-р Магдалена Караджункова BCLB611 Проект:“Материали за ЧЕО“
 • гл. ас. д-р Милен Шипчанов BCLB512 Практика: ИКТ в обучението по чужд език и работа в дигитална среда BCLB856 ИКТ в обучението по чужд език и работа в дигитална среда
 • гл. ас. д-р Милка Хаджикотева BCLB504 Тeория на възпитанието
 • гл. ас. д-р Надя Колчева BCLB662 Педагогическа психология BCLB867 Възрастова психология
 • гл. ас. д-р Станислав Богданов BCLB512 Практика: ИКТ в обучението по чужд език и работа в дигитална среда BCLB856 ИКТ в обучението по чужд език и работа в дигитална среда ENGB015 Академични умения на английски език ENGB019 Развиване на комуникационни умения в англоезична среда ENGB021 Умения за четене и интерпретация на текстове ENGB610 Практически английски език ENGB639 Практика-наблюдение „Хоспитиране“ ENGB738 Стаж: Текуща педагогическа практика ENGB811 Синтаксис на английския език ENGB837 Стаж: Стажантска практика
 • гл. ас. Амелия Марева ENGB001 Увод в англицистиката ENGB016 Практическа граматика на английски език ENGB017 Учебен превод ENGB022 Практическа лексика на английски език ENGB546 Семинар "Практическа граматика" ENGB606 Съвременно преводознание ENGB629 Практика:“Информационни технологии в превода“ ENGB700 Стаж: Специализиран превод ENGB711 Семантика и лексикология на английския език ENGB731 Лингвистика на текста ENGB735 Проект: Анализ на стажа: Казуси от преводаческата практика ENGB753 Писмен превод и редактиране на преводен текст ENGB827 Стаж: Преводачески стаж ENGB836 Практика: Субтитри и дублаж ENGB854 Филмов превод
 • ас. Мария Василева ENGB716 Стилистика ENGB810 Практически английски език
 • ас. Сияна Харизанова BCLB803 Приобщаващо образование BCLB861 Методика на ранното чуждоезиково обучение ENGB015 Академични умения на английски език ENGB510 Практически английски език ENGB639 Практика-наблюдение „Хоспитиране“ ENGB738 Стаж: Текуща педагогическа практика ENGB837 Стаж: Стажантска практика
 • преп. Андрей Андреев ENGB016 Практическа граматика на английски език ENGB021 Умения за четене и интерпретация на текстове ENGB518 Техники на писмения превод ENGB552 Превод на обществено - политически текст ENGB616 Нова британска литература ENGB635 Проект:“Екипна работа при превод“ ENGB652 Превод на икономически текст ENGB653 Превод на юридически текст ENGB700 Стаж: Специализиран превод ENGB710 Практически английски език ENGB714 Културна история на Канада ENGB735 Проект: Анализ на стажа: Казуси от преводаческата практика ENGB753 Писмен превод и редактиране на преводен текст ENGB754 Превод на художествен текст ENGB810 Практически английски език ENGB827 Стаж: Преводачески стаж ENGB893 Превод от български на английски език
 • преп. Благовеста Троева BCLB513 Проект: Приобщаващо образование BCLB803 Приобщаващо образование
 • преп. Галина Величкова BCLB763 Методи за проверка и оценка на знанията и уменията ENGB810 Практически английски език
 • преп. Десислава Дуриданова ENGB842 Културна история на Шотландия
 • преп. Светлана Ташевска BCLB612 Семинар: „Методи за проверка на знанията и уменията“ BCLB763 Методи за проверка и оценка на знанията и уменията BCLB906 Методика на ЧЕО - I част BCLB907 Методика на ЧЕО - II част ENGB015 Академични умения на английски език ENGB510 Практически английски език ENGB639 Практика-наблюдение „Хоспитиране“ ENGB738 Стаж: Текуща педагогическа практика ENGB739 Семинар: Планиране на учебния процес ENGB743 Семинар: Анализ-самооценка на учебно занятие и стажантска практика ENGB837 Стаж: Стажантска практика ENGB838 Семинар: Защита на стажа: Моята педагогическа компетентност ENGB839 Проект: Педагогическо портфолио