Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството (професионален бакалавър)

Кратко представяне на програмата:

Програмата е създадена по модел на френската образователна система. Обучението е за образователно квалификационна степен "професионален бакалавър" с продължителност три години. През първата и втората година на обучение се изучават курсове свързани с въведение в специалността и общо образование (интензивно изучаване на един първи чужд език и задължителен втори чужд език, по избор от 5 предложени, компютърни умения, въвеждащи курсове към програмата - хотелиерство, ресторантьорство, кулинарни техники, информационни системи за резервации и настаняване, оборудване на хотел и ресторант, въведение в маркетинга, микро и макроикономика). През трета година обучението в програмата продължава в специализиращите курсове, подготвящи студентите за мениджърски позиции и изграждащи у тях управленски умения - счетоводство, мениджмънт, маркетинг, право, икономика, управление на човешките ресурси, професионални техники в хотелиерството и ресторантьорството и бизнескомуникации и делови преговори на чужд език. Извънаудиторните учебни форми включват множество учебни практики, самостоятелни работи и практикуми по чужд език и задължителни стажове в реална професионална стеда. Обучението е изключително практически ориентирано и включва изготвяне на аналитичен отчет по ресторантьорство, казус по професионална етика, анализ на професионална среда, самостоятелни работи и казуси в хотелиерството и ресторантьорството, изучава се професионална терминология на съответните чужди езици. Задължителните стажове подготвят студентите още по време на обучението им за предизвикателствата на реалната професионална среда и са в отговор на нарастващото търсене на квалифициран персонал в хотелиерския и ресторантьорския бизнес.

прочети още
Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството (професионален бакалавър)
 • проф. д-р Кристиян Хаджиев BAHR450 Тренингов курс по корпоративна социална отговорност в хотелиерството и ресторантьорството BAHR455 Основи на стопанското управление BAHR653 Управление на човешките ресурси
 • проф. д-р Росен Ташев BAHR553 Правно регламентиране на туристическата дейност
 • доц. д-р Албена Павлова OOOK500A Компютърни умения, РС
 • доц. д-р Димитър Панайотов BAHR259 Професионална етика
 • доц. д-р Ирена Емилова BAHR654 Мениджмънт на туристическото предприятие
 • доц. д-р Красимир Йорданов BAHR559 Счетоводство на туристическото предприятие
 • доц. д-р Марселен Йовоган BAHR151 Микро- и макроикономика
 • доц. д-р Милена Караилиева BAHR654 Мениджмънт на туристическото предприятие
 • доц. д-р Надя Маринова BAHR149 Въведение в маркетинга
 • доц. д-р Соня Алексиева BAHR156 Кухня и кулинарни технологии - I част BAHR157 Въведение в ресторантьорството - I част BAHR158 Въведение в хотелиерството - I част BAHR257 Въведение в ресторантьорството - II част BAHR354 Организация на ресторантьорството BAHR355 Информационни системи за резервации и настаняване в хотелиерството BAHR457 Управление на ресторантьорството BAHR458 Организация и управление на хотелиерството BAHR464 Мероприятия в ресторантьорството - практика BAHR465 Мероприятия в хотелиерството - практика BAHR560 Социология на храненето
 • доц. д-р Теодора Ризова BAHR158 Въведение в хотелиерството - I част BAHR355 Информационни системи за резервации и настаняване в хотелиерството BAHR458 Организация и управление на хотелиерството BAHR465 Мероприятия в хотелиерството - практика BAHR582 Преддипломна подготовка за Държавен изпит по хотелиерство I част BAHR682 Преддипломна подготовка за Държавен изпит по хотелиерство II част
 • д-р Десислава Тошева - Георгиева BAHR559 Счетоводство на туристическото предприятие
 • д-р Яна Константинова BAHR554 Маркетинг на туристическия продукт
 • преп. Георги Рашев BAHR131 Френски език BAHR231 Френски език BAHR251 Втори чужд език - френски BAHR261 Тренингов курс по първи чужд език - френски BAHR331 Френски език BAHR335 Въведение в професионалната среда - първа част /на френски език/ BAHR372 Практикум по езикови умения - втори чужд език - френски BAHR430 Френски език В2 BAHR435 Въведение в професионалната среда - втора част /на френски език/
 • преп. Даниела Димитрова BAHR131 Френски език BAHR231 Френски език BAHR251 Втори чужд език - френски BAHR261 Тренингов курс по първи чужд език - френски BAHR331 Френски език BAHR335 Въведение в професионалната среда - първа част /на френски език/ BAHR372 Практикум по езикови умения - втори чужд език - френски BAHR430 Френски език В2 BAHR435 Въведение в професионалната среда - втора част /на френски език/ BAHR553 Правно регламентиране на туристическата дейност BAHR653 Управление на човешките ресурси
 • преп. Десислава Илиева BAHR450 Тренингов курс по корпоративна социална отговорност в хотелиерството и ресторантьорството BAHR530 Професионални техники в хотелиерството и ресторантьорството /на френски език/ BAHR535 Техники и средства за комуникация в ресторантьорството (на френски език) BAHR630 Бизнескомуникации и делови преговори /на френски език/ BAHR635 Техники и средства за комуникация в хотелиерството (на френски език)
 • преп. Диан Карагеоргиев BAHR254 Втори чужд език - нидерландски BAHR334 Въведение в професионалната среда - първа част /на нидерландски език/ BAHR370 Практикум по езикови умения - втори чужд език - нидерландски BAHR434 Въведение в професионалната среда - втора част /на нидерландски език/ BAHR534 Техники и средства за комуникация в ресторантьорството (на нидерландски език) BAHR634 Техники и средства за комуникация в хотелиерството (на нидерландски език)
 • преп. Здравка Банчева BAHR253 Втори чужд език - английски BAHR333 Въведение в професионалната среда - първа част /на английски език/ BAHR369 Практикум по езикови умения - втори чужд език - английски BAHR433 Въведение в професионалната среда - втора част /на английски език/ BAHR533 Техники и средства за комуникация в ресторантьорството (на английски език) BAHR633 Техники и средства за комуникация в хотелиерството (на английски език)
 • преп. Нериман Емин-Хасанова BAHR121 Немски език BAHR221 Немски език BAHR252 Втори чужд език - немски BAHR254 Втори чужд език - нидерландски BAHR262 Тренингов курс по първи чужд език - немски BAHR321 Немски език BAHR332 Въведение в професионалната среда - първа част /на немски език/ BAHR334 Въведение в професионалната среда - първа част /на нидерландски език/ BAHR367 Анализ на практика - първи чужд език - немски BAHR368 Практикум по езикови умения - втори чужд език - немски BAHR370 Практикум по езикови умения - втори чужд език - нидерландски BAHR420 Немски език В2 BAHR432 Въведение в професионалната среда - втора част /на немски език/ BAHR434 Въведение в професионалната среда - втора част /на нидерландски език/ BAHR534 Техники и средства за комуникация в ресторантьорството (на нидерландски език) BAHR634 Техники и средства за комуникация в хотелиерството (на нидерландски език) BAHR666 Преддипломен стаж и аналитичен отчет на първи чужд език
 • преп. Нина Хаджимихайлова BAHR121 Немски език BAHR221 Немски език BAHR252 Втори чужд език - немски BAHR262 Тренингов курс по първи чужд език - немски BAHR321 Немски език BAHR332 Въведение в професионалната среда - първа част /на немски език/ BAHR367 Анализ на практика - първи чужд език - немски BAHR368 Практикум по езикови умения - втори чужд език - немски BAHR420 Немски език В2 BAHR432 Въведение в професионалната среда - втора част /на немски език/ BAHR532 Техники и средства за комуникация в ресторантьорството (на немски език) BAHR540 Професионални техники в хотелиерството и ресторантьорството /на немски език/ BAHR632 Техники и средства за комуникация в хотелиерството (на немски език) BAHR640 Бизнескомуникации и делови преговори /на немски език/
 • преп. Радостина Георгиева BAHR151 Микро- и макроикономика BAHR255 Втори чужд език - руски BAHR336 Въведение в професионалната среда - първа част /на руски език/ BAHR371 Практикум по езикови умения - втори чужд език - руски BAHR436 Въведение в професионалната среда - втора част /на руски език/ BAHR455 Основи на стопанското управление BAHR536 Техники и средства за комуникация в ресторантьорството (на руски език) BAHR636 Техники и средства за комуникация в хотелиерството (на руски език) BAHR653 Управление на човешките ресурси
 • преп. Славянка Стамова BAHR259 Професионална етика BAHR260 Практика - Основни техники в хотелиерството и ресторантьорството BAHR360 Семинар: Видове клиенти и отношението към тях BAHR366 Анализ на практика - първи чужд език - френски BAHR460 Практика - Реална професионална среда BAHR464 Мероприятия в ресторантьорството - практика BAHR465 Мероприятия в хотелиерството - практика BAHR530 Професионални техники в хотелиерството и ресторантьорството /на френски език/ BAHR560 Социология на храненето BAHR569 Стаж и курсов проект "Анализ на обект" BAHR580 Практическа подготовка за Държавни изпити - I част BAHR630 Бизнескомуникации и делови преговори /на френски език/ BAHR666 Преддипломен стаж и аналитичен отчет на първи чужд език BAHR680 Практическа подготовка за Държавни изпити - II част OOOK700A Български език
 • Владимир Стамов BAHR156 Кухня и кулинарни технологии - I част BAHR256 Кухня и кулинарни технологии - II част BAHR353 Съвременни кулинарни технологии
 • Зорница Колева BAHR150 Приложни науки BAHR157 Въведение в ресторантьорството - I част BAHR257 Въведение в ресторантьорството - II част BAHR259 Професионална етика BAHR260 Практика - Основни техники в хотелиерството и ресторантьорството BAHR270 Контрол на критичните точки НАССР BAHR354 Организация на ресторантьорството BAHR365 Учебна практика по "Организация на ресторантьорството" BAHR457 Управление на ресторантьорството BAHR460 Практика - Реална професионална среда BAHR464 Мероприятия в ресторантьорството - практика BAHR581 Преддипломна подготовка за Държавен изпит по ресторантьорство I част BAHR681 Преддипломна подготовка за Държавен изпит по ресторантьорство - II част
 • Чудомир Чернев BAHR159 Оборудване на хотел и ресторант