Екология и опазване на околната среда

Кратко представяне на програмата:

Програмата предлага обучение по актуална проблематика: изучаване на природните ресурси, проблемите, свързани с тяхното използване, замърсяване и изчерпване, възможностите за минимизиране и ликвидиране на негативните въздействия върху околната среда. Програмата е структурирана йерархично, като в първите две години студентите придобиват основополагащи знания и умения, които се надграждат в третата и четвъртата година на обучението чрез специализирани курсове, практики и стажове.

Изискванията в областта на опазването на околната среда в ЕС нарастват и засягат все повече стопански сектори. Това води до нарастване на нуждата от специалисти по опазване на околната среда в държавната и местна власт, публични и частни предприятия в областта на промишления, строителния и научния сектори, неправителствени организации и др.

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Химия, Математика, Физика, Биология; курсове като Кристалография и минералогия, Основи на геологията, Опазване на околната среда, Природни ресурси, Екологични катастрофи и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове.

прочети още
Екология и опазване на околната среда
 • проф. Гаро Мардиросян, д.н. ESCB754 Апаратурни геофизични изследвания ESEB015 Дистанционни методи за изследване на Земята
 • проф. Рангел Гюров, д.н. ESCB606 Инженерна екология ESCB824 Замърсяване на хидросферата и въздействие върху екосистемите ESCB885 Семинар: Екологични проблеми при водните обекти
 • проф. Цветан Георгиев, д.н. EEMB065 Атмосфера и климат ESEB029 Статистика и екологично прогнозиране
 • проф. д-р Бойко Рангелов EAEB015 Геофизика и сеизмология
 • проф. д-р Вилма Стоянова EAEB040 Подвижност на химичните елементи EEMB008 Опазване на атмосферния въздух от замърсяване ESCB500 Екологична химия ESCB530 Екологичен контрол ESCB535 Практика:Лабораторни упражнения по неорганична и органична химия ESCB641 Проект: Екологична химия ESCB884 Стаж по опазване на околната среда ESCB887 Семинар: Съвременни методи за екологичен контрол ESCB888 Семинар:Екологични проблеми в енергетиката ESEB023 Екология и опазване на околната среда GENB056 Неорганична и органична химия
 • проф. д-р Георги Георгиев ESEB033 Селищна екология
 • проф. д-р Георги Франгов ESCB532 Защитни съоръжения срещу геоложки опасности
 • проф. д-р Даниела Пиларска ADMB819 Политики за защита на околната среда EEMB042 Генномодифицирани организми EEMB043 Семинар: Глобални екологични проблеми ESCB536 Семинар:Генномодифицирани организми-за и против ESCB537 Семинар:Екологични проблеми от сектор Транспорт ESCB776 Семинар: Съвременни тенденции в биоземеделието ESCB778 Семинар: Зелени градски пространства и качество на живот ESEB010 Семинар "Политики на ЕС за защита на околната среда" ESEB013 Въведение в зоологията
 • проф. д-р Никола Колев ESCB527 Методи за оценка на екологичното състояние на околната среда
 • доц. д-р Биляна Костова EEMB039 Семинар: Седиментни скали - същност и практическо значение EEMB043 Семинар: Глобални екологични проблеми ESCB522 Седиментология и седиментни полезни изкопаеми ESCB529 Хидрология и хидрогеология ESCB640 Практика: Обща геология ESCB775 Стаж по екология ESCB884 Стаж по опазване на околната среда ESCB885 Семинар: Екологични проблеми при водните обекти ESCB888 Семинар:Екологични проблеми в енергетиката ESEB001 Природни ресурси и природоползване ESEB017 Обща геология ESEB039 Минералогия и петрология
 • доц. д-р Ботьо Захаринов EEMB005 Екологичен мониторинг ESEB005 Почвознание и опазване на почвените ресурси ESEB035 Рекултивация и възстановяване на нарушени терени
 • доц. д-р Венцеслав Стоянов ESCB524 Устойчиво развитие в строителството ESCB533 Екологични и рециклирани строителни материали
 • доц. д-р Галина Сачанска GENB007 Основи на биологията
 • доц. д-р Георги Илиев GENB001A Математика
 • доц. д-р Георги Николаев Желев ESEB006 Геоинформационни системи в екологията
 • доц. д-р Георги Петров ESEB003 Топография и GPS
 • доц. д-р Десислава Петкова-Варадинова ESEB011 Въведение в ботаниката
 • доц. д-р Надя Маринова ESCB602 Управление на проекти ESCB603 Икономика и управление на околната среда ESEB018 Проект "Разработване на екологичен проект"
 • доц. д-р Николай Петров ESEB048 Екологични средства за контрол на болести по растенията
 • доц. д-р Ралица Берберова ADMB819 Политики за защита на околната среда EEMB003 Екологична информация и органи на управление EEMB040 Околна среда и туризъм EEMB043 Семинар: Глобални екологични проблеми EEMB066 Третиране и управление на отпадъците ESCB506 Екологични катастрофи ESCB537 Семинар:Екологични проблеми от сектор Транспорт ESCB640 Практика: Обща геология ESCB741 Защитени територии ESCB775 Стаж по екология ESCB778 Семинар: Зелени градски пространства и качество на живот ESCB884 Стаж по опазване на околната среда ESCB886 Семинар: Опазване на природните туристически ресурси ESEB010 Семинар "Политики на ЕС за защита на околната среда" ESEB014 Семинар "Екологични катастрофи и превенция
 • доц. д-р Ралица Костадинова ESCB721 Екологично законодателство и норми
 • доц. д-р Румен Петров ESCB528 Околна среда и здраве
 • доц. д-р Стоян Мишев GENB053 Физика и астрономия
 • доц. д-р Цвета Апостолова EEMB041 Радиационна екология
 • гл. ас. д-р Ваня Хаджиева ESCB526 Устойчиво управление на горите ESCB642 Семинар: Актуални проблеми в управлението на горите
 • гл. ас. д-р Живко Узунов ESCB531 Околна среда и археология ESCB777 Семинар: Околна среда и археология ESEB003 Топография и GPS
 • Георги Стефанов   ESCB523 Политики по изменение на климата
 • Мария Гюлеметова ESEB046 Устойчиво развитие и околна среда