Информационни технологии

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Математика, Основи на информатиката, Статистика, Електроника, Увод в алгоритмите и програмирането, Основи на правото; практически курсове като - Програмиране на С++, Език за програмиране Java, Компютърни мрежи, Архитектури на компютърни системи, Операционни системи и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми. От третата година програмата предлага два модула, които водят до професионална квалификация.

прочети още
Информационни технологии
 • проф. Здравко Каракехайов, д.н. CITB552 Системи за реално време CITB684 Вградени и мобилни компютри
 • проф. Иван Ланджев, д.н. CITB820 Криптография CITB833 Бакалавърски семинар – част II CSCB036 Дискретна математика CSCB038 Линейна алгебра CSCB315 Аналитична геометрия CSCB707 Шумозащитно кодиране
 • проф. Стефан Куцаров, д.н. GENB004B Електроника
 • проф. д-р Борис Туджаров CITB812 Механика на движението за компютърни игри
 • проф. д-р Велина Славова CITB614 Проект: Моделиране и реализация на базите от данни CSCB214 Увод в алгоритмите и програмирането CSCB536 Моделиране и реализация на релационни бази данни CSCB803 Системи за подпомагане на вземането на решения
 • проф. д-р Георги Тупаров CITB517 Клиент-сървър технологии CITB657 Администриране на БД CITB740 Проект: Бази от данни и SQL CITB758 Проектиране на бизнес информационни системи CSCB011 Моделиране с UML CSCB610 Бази от данни и SQL CSCB734 Информационни системи "клиент - сървър"
 • проф. д-р Красимир Манев CSCB023 Автомати и изчислимост CSCB033 Парадигми на програмирането CSCB039 Алгоритми и програмиране
 • проф. д-р Марин Маринов CITB550 Проект: Математически модели със система за символно смятане CSCB030 Линейна алгебра и геометрия със система за символно смятане CSCB038 Линейна алгебра CSCB315 Аналитична геометрия CSCB642 Математически модели със система за символно смятане GENB045 Математически анализ
 • проф. д-р Нели Манева CSCB708 Кариери в IT
 • проф. д-р Симо Лазаров CSTB105 Въведение в създаването на звукови картини
 • проф. д-р Стоян Малешков CITB501 Основи на компютърни игри CITB511 Практически занятия по основи на компютърните игри CITB601 Графично програмиране CITB818 Тримерни игри
 • доц. д-р Бойко Банчев CITB703 Сценариино програмиране
 • доц. д-р Венцислав Джамбазов CITB558 Web-програмиране с HTML и JavaScript CITB739 Бакалавърски семинар – част I CSCB520 JavaScript и NodeJS CSCB854 Съвременни тенденции в Интернет технологиите
 • доц. д-р Владимир Иванов CSCB742 Облачни технологии
 • доц. д-р Деница Топчийска CITB503 Правни и етични аспекти в ИТ
 • доц. д-р Димитър Атанасов CITB548 Практика по програмиране и интернет технологии CITB557 Извличането на знания от данни CITB613 Практика по бизнес информационни системи CITB655 Data warehouse CITB735 Стаж по бизнес информатика CITB737 Проект: Data warehouse CSCB632 Вероятности и статистика - изчислителни и приложни аспекти CSCB645 Вероятности и статистика - изчислителни и приложни аспекти GENB002B Статистика
 • доц. д-р Елена Паунова-Хубенова CITB701 Проектиране на игри
 • доц. д-р Емил Стоилов CITB650 Конфигуриране на мрежовата инфраструктура CSCB013 Компютърни мрежи
 • доц. д-р Иван Тренчев CITB716 Интерактивни елементи с Unreal Engine CSTB841 Виртуална и разширена реалност
 • доц. д-р Мартин Иванов CITB408 Програмиране на Java CITB635 Проект: Програмиране за мобилни устройства CITB801 Игри с елементи на изкуствен интелект
 • доц. д-р Методи Трайков CITB308 Структури от данни
 • доц. д-р Николай Киров CITB107 Програмиране CITB205 Обектно ориентирано програмиране (С++) CITB308 Структури от данни CITB829 Стаж по бизнес информатиката CSCB324 Състезателно програмиране - I част CSCB325 Състезателно програмиране - II част
 • доц. д-р Нинел Нешева-Кьосева CITB855 Управление на риска
 • доц. д-р Петя Асенова CITB830 Бакалавърски семинар – част II CITB833 Бакалавърски семинар – част II CSCB651 Основи на мултимедийното представяне GENB005 Основи на информатиката
 • доц. д-р Ралица Мирчева CSTB740 Техника за създаване на концептуални визуализации (Concept art)
 • доц. д-р Ренета Димитрова CITB851 Системи за електронни разплащания
 • доц. д-р Росица Голева CITB302 Операционни системи CITB653 Unix операционни системи
 • доц. д-р Светла Бойчева CSCB725 Изкуствен интелект и логическо програмиране
 • доц. д-р Стоян Мишев CITB107 Програмиране CITB205 Обектно ориентирано програмиране (С++) CSCB442 Квантови компютри
 • доц. д-р Юлиана Пенева CITB506 Принципи на базите от данни CITB709 Информационни системи CITB740 Проект: Бази от данни и SQL CITB766 Софтуерни технологии CSCB800 Практическо въведение в софтуерното тестване
 • доц. д-р Ясен Горбунов CITB302 Операционни системи CITB653 Unix операционни системи CSCB008 Компютърни архитектури
 • гл. ас. д-р Валентина Иванова CITB106 Лабораторни упражнения по програмиране и дискретна математика CITB531 Практика по компютърни игри CITB634 Практика по разработване на уеб базирани игри CITB738 Стаж по проектиране на игри CITB832 Стаж по компютърни игри CITB834 Проект: Реализация на софтуерни проекти за компютърни игри GENB005 Основи на информатиката
 • гл. ас. д-р Десислава Георгиева CITB718 Моделиране за тримерни компютърни игри (Unreal Engine)
 • гл. ас. д-р Димитър Петров CITB704 Операционни системи за мобилни устройства CSCB542 Разработка на мултиплатформени мобилни приложения с Flutter CSCB543 Въведение в TensorFlow Lite-внедряване на Deep Learning модели в мобилни приложения
 • гл. ас. д-р Йоана Иванова CITB504 Компютърна графика CITB533 Проект по компютърна графика
 • гл. ас. д-р Йоана Минкова CSCB651 Основи на мултимедийното представяне
 • гл. ас. д-р Лъчезар Томов CITB517 Клиент-сървър технологии CITB532 Проект: Клиент-сървър технологии CITB549 Проект: Клиент-сървър технологии CITB613 Практика по бизнес информационни системи CITB834 Проект: Реализация на софтуерни проекти за компютърни игри CSCB579 Програмиране на приложения с Microsoft Visual C# .NET
 • гл. ас. д-р Мария Георгиева CSCB579 Програмиране на приложения с Microsoft Visual C# .NET
 • гл. ас. д-р Марияна Райкова CITB613 Практика по бизнес информационни системи CITB657 Администриране на БД CITB736 Бакалавърски семинар – част I CITB738 Стаж по проектиране на игри CITB829 Стаж по бизнес информатиката CITB832 Стаж по компютърни игри
 • гл. ас. д-р Слав Ангелов CITB739 Бакалавърски семинар – част I CITB855 Управление на риска CSCB632 Вероятности и статистика - изчислителни и приложни аспекти CSCB645 Вероятности и статистика - изчислителни и приложни аспекти GENB002B Статистика
 • гл. ас. д-р Стела Атанасова CITB612 Озвучаване на компютърни игри
 • гл. ас. д-р Стоян Боев CITB106 Лабораторни упражнения по програмиране и дискретна математика CITB550 Проект: Математически модели със система за символно смятане CSCB023 Автомати и изчислимост CSCB315 Аналитична геометрия
 • гл. ас. д-р Тереза Стефанова GENB004B Електроника
 • гл. ас. д-р Филип Андонов CITB331 Програмиране с Python CITB548 Практика по програмиране и интернет технологии CITB613 Практика по бизнес информационни системи CITB614 Проект: Моделиране и реализация на базите от данни CITB703 Сценариино програмиране CSCB214 Увод в алгоритмите и програмирането CSCB536 Моделиране и реализация на релационни бази данни CSCB803 Системи за подпомагане на вземането на решения
 • гл. ас. д-р Христина Костадинова CITB408 Програмиране на Java CITB548 Практика по програмиране и интернет технологии CITB615 Проект: Моделиране с UML
 • гл. ас. Димо Чотров CITB501 Основи на компютърни игри CITB511 Практически занятия по основи на компютърните игри CITB601 Графично програмиране
 • ас. Златка Узунова CITB636 Проект: Генератори на компютърни игри CITB818 Тримерни игри CSCB608 Генератори на компютърни игри CSTB644 Интерактивни техники в среда Animate
 • ас. Мартин Стойчев CSTB645 UX Design: Функционален дизайн на потребителски софтуер
 • д-р Веселин Георгиев CSCB033 Парадигми на програмирането
 • д-р Тодор Цонков CSCB725 Изкуствен интелект и логическо програмиране
 • Васил Тодоров CITB753 Бизнес услуги в Интернет
 • Делян Керемедчиев CITB558 Web-програмиране с HTML и JavaScript CITB613 Практика по бизнес информационни системи CITB666 Администриране на БД
 • Деница Събева CITB831 Проект: практическо въведение в софтуерното тестване CSCB800 Практическо въведение в софтуерното тестване
 • Деян Енчев CSCB520 JavaScript и NodeJS
 • Добромир Динев CITB813 Реализация на софтуерни проекти за компютърни игри CITB847 Управление на проекти по информационни технологии
 • Изабел Анкова CITB107 Програмиране
 • Кирил Вучков CITB107 Програмиране CITB205 Обектно ориентирано програмиране (С++)
 • Мария Петева CSTB740 Техника за създаване на концептуални визуализации (Concept art)
 • Николай Душков CITB553 Управление на ИТ бизнес процеси
 • Ралица Добрева CITB831 Проект: практическо въведение в софтуерното тестване CSCB800 Практическо въведение в софтуерното тестване
 • Светослав Торбов CSCB845 Компютърна сигурност
 • Тодор Брънзов CSCB708 Кариери в IT
 • Цонка Атанасова CITB851 Системи за електронни разплащания