Социология

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Обща социология, Философия на морала, правото и политиката, Статистика, Увод в социалната психология; общообразователни курсове в областта на социалните, стопанските и правните науки. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми.

прочети още
Социология
 • проф. Георги Фотев, д.н. APLB612 Социология на културата PHIB750 Отваряне на социологическите дисциплини SOCB004 Емпирично и теоретично социологическо познание SOCB007 Обществото в трансформация SOCB018 Рискове и заплахи в съвременното общество SOCB540 Дигитална социология SOCB602 Обществото на знанието SOCB755 Социални мрежи и роли SOCB767 Семинар: електорална социология
 • проф. Кольо Коев, д.н. PHIB751 Социологически парадигми за образованието PHIB852 Социология на публичността PHIB853 Социология на икономиката SOCB002 Четене и разбиране на социологически текстове SOCB003 Идеи в социологията SOCB006 Всекидневието в социологически фокус SOCB011 Всекидневие и жизнен свят SOCB016 Всекидневни интерпретации и социологическо тълкуване SOCB101 История на социологическите идеи SOCB102 Институции на знанието SOCB250 Класици на социологията SOCB502 Социална демография SOCB503 Идеи в етнометодологията SOCB753 Етнометодологически анализ на разговори
 • проф. Румяна Стоилова, д.н. PHIB655 Социология на неравенствата
 • проф. Толя Стоицова, д.н. GENB013B Увод в социалната психология
 • проф. д-р Веселин Методиев GENB019 Историческото познание
 • проф. д-р Димитър Вацов PHIB615 Философия на гражданското общество и човешките права SOCB903 Медии и политики
 • проф. д-р Енчо Герганов GENB002A Статистика SOCB754 Социометрика
 • проф. д-р Красимир Калинов SOCB201 Основи на статистиката
 • проф. д-р Мартин Канушев GENB010A Обща социология PHIB150 Що е социология? PHIB552 Социални норми и патологии PHIB650 Технологии и власт SOCB001 Съвременни социологически практики SOCB010 Институции и властови отношения SOCB015 Диагностика и разрешаване на социални кризи SOCB017 Методи и практики на социална регулация SOCB303 Генеалогия и диогностика на социалните кризи SOCB403 Социология на правото SOCB539 Семинар: Социологически дискусионен клуб - I SOCB562 Семинар: Научни публикации – І част SOCB665 Практика: Събиране и анализ на социологически данни - ІІ част SOCB666 Семинар: Социологически дискусионен клуб - II част SOCB667 Семинар: научни публикации – ІІ част SOCB757 Стаж в социологическа агенция - I част SOCB804 Биополитика и сигурност SOCB836 Проект: Практически умения в писането и четенето на социологически текст - ІІ част SOCB854 Социално изключване и бедност
 • проф. д-р Христо Тодоров GENB019 Историческото познание
 • доц. д-р Георги Петков GENB002A Статистика
 • доц. д-р Елица Димитрова SOCB851 Социологически маркетинг
 • доц. д-р Ясен Захариев SOCB803 Медии и публики
 • гл. ас. д-р Теодора Карамелска APLB715 Социология на града PHIB652 Социология на общностите PHIB754 Социология на етническите отношения SOCB005 Изследователски проект и изследователски процес SOCB009 Изследователски методи SOCB012 Неравенства и равенство на възможностите SOCB014 Социалните конфликти като изследователски случаи SOCB102 Институции на знанието SOCB501 Социологически теории за модерността SOCB505 Социология на религиите SOCB538 Практика: Събиране и анализ на социологически данни - І част SOCB553 Социални индикатори SOCB601 Качествени методи SOCB701 Методи за анализ на данни SOCB703 Социална промяна и идентификация SOCB758 Проект: Практически умения в писането и четенето на социологически текст - І част SOCB767 Семинар: електорална социология SOCB835 Стаж в социологическа агенция - II част SOCB837 Практика по градски изследвания SOCB853 Социална работа