Гражданска и корпоративна сигурност

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Глобалният свят, Основи на правото, Политология, Държавно и публично управление /отпада/, Въведение в археологията; практически курсове - Общество и сигурност; Международни организации в сигурността; Възгледи в сигурността; Икономика, бизнес, сигурност; Политика и фактори на сигурност; Проблеми на наказателното право и наказателния процес и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми. През четвъртата година програмата предлага три специализации, които водят до професионална квалификация.

прочети още
Гражданска и корпоративна сигурност
 • проф. Антоний Тодоров, д.н. GENB014 Политология
 • проф. Георги Бахчеванов, д.н. SECB002 Организация на международната сигурност SECB011 Сигурността на малката държава SECB504 Отбранителна сигурност SECB525 Практика "Отбранителна сигурност" SECB620 Моделиране при управление на кризи SECB800 Международно хуманитарно право SECB824 Управление при кризи с невоенен характер SECB898 Стаж: Изграждане и усъвършенстване на способности за управление при кризи SECB899 Семинар: Международно хуманитарно право SECB901 Стаж: Дейности по хуманитарно подпомагане на бежанци по време на кризи и военни конфликти
 • проф. Димитър Йончев, д.н. GENB018 Глобалният свят SECB003 Възгледи в сигурността SECB023 Политика и фактори на сигурност
 • проф. Николай Радулов, д.н. SECB027 Практически анализ в сигурността SECB512 Разузнаване SECB625 Семинар: Съвременни проблеми в разузнаването SECB626 Практика: Външно наблюдение SECB701 Специални разузнавателни средства SECB731 Стаж: Специални разузнавателни средства SECB804 Управление на специалните служби
 • проф. Руси Маринов, д.н. SECB745 Кризисен мениджмънт SECB896 Семинар: Кризисен мениджмънт
 • проф. Сергей Игнатов, д.н. SECB020 Идеята за държавност SECB609 Традиционните религии и противодействието срещу тероризма
 • проф. д-р Анна Кръстева GENB014 Политология
 • проф. д-р Венелин Георгиев RESB823 Стратегическо предвиждане, ранно предупреждение и управление на риска RESB828 Защита на критичната инфраструктура SECB022 Икономика, бизнес, сигурност SECB030 Основи на киберсигурността SECB624 Проект: Информационно-аналитична дейност в системите за сигурност SECB802 Информационно-аналитична дейност в системите за сигурност SECB820 Оценка и управление на риска SECB851 Метрики и измервания в сигурността SECB853 Корупция и сигурност SECB897 Семинар: Защита на критичната инфраструктура
 • проф. д-р Веселина Манева GENB016 Основи на правото
 • проф. д-р Георги Ботев SECB807 Дейности по ликвидиране на последствията от бедствия, аварии и катастрофи SECB822 Национална система за управление при кризи
 • проф. д-р Калин Гайдаров SECB752 Агресия и социална девиация SECB755 Психология на човешкото поведение SECB756 Психологически основи на разкриването и разследването на престъпления SECB847 Съдебно-психологични експертизи SECB879 Стаж: Разследване на престъпления
 • проф. д-р Людмил Георгиев SECB021 Благополучие и сигурност
 • проф. д-р Мартин Канушев SECB753 Социология на престъпността SECB859 Семинар: Социология на престъпността
 • проф. д-р Ненко Дойков RESB503 Криза на ценностите и асиметрични заплахи SECB025 Стрелкова подготовка SECB026 Специална полицейска тактика за противодействие на организираната престъпност и тероризма SECB505 Противодействие на тероризма-теоретико-приложни аспекти
 • проф. д-р Никифор Стефанов SECB721 Риск и защита при ядрени, химически и биологически и инциденти
 • проф. д-р Николай Арабаджийски SECB799 История и организация на полицията и специалните служби
 • проф. д-р Пламен Бочков APLB017 Културно различие и разбиране SECB857 Семинар: Културно различие и разбиране
 • проф. д-р Тилчо Иванов SECB022 Икономика, бизнес, сигурност
 • проф. д-р Христо Георгиев GENB018 Глобалният свят SECB001 Общество и сигурност SECB002 Организация на международната сигурност SECB609 Традиционните религии и противодействието срещу тероризма SECB728 Миграция, бежанци и граничен контрол SECB729 Семинар: Миграция, бежанци и граничен контрол
 • доц. Тодор Коларов, д.н. SECB024 Наказателно право и наказателен процес
 • доц. д-р Васил Янарлиев SECB848 Оперативно-издирвателна дейност за разкриване на престъпления против личността SECB888 Семинар: Оперативно-издирвателна дейност за разкриване на престъпления
 • доц. д-р Йордан Бакалов RESB602 Гражданско общество и противодействие на корупцията в местната администрация SECB009 Гражданско общество и граждански контрол SECB500 Семинар: Гражданско общество и граждански контрол SECB520 Вътрешен ред и сигурност SECB723 Правен режим за защита на класифицираната информация SECB750 Политика на сигурност на Република България в началото на 21 век
 • доц. д-р Маргарита Шивергева SECB514 Национална и европейска икономическа сигурност
 • доц. д-р Михаел Димитров GENB018 Глобалният свят SECB001 Общество и сигурност SECB029 Динамика на сигурността в региона Триморие SECB741 Корпоративно и фирмено разузнаване
 • доц. д-р Петя Неделева GENB016 Основи на правото
 • доц. д-р Ралица Костадинова SECB024 Наказателно право и наказателен процес
 • доц. д-р Румен Петров SECB757 Психопатология на криминалната личност SECB878 Семинар: Психопатология на криминалната личност
 • доц. д-р Юлияна Каракънева SECB774 Човешкият фактор в информационните системи. Компютърна етика
 • гл. ас. д-р Дафинка Сидова RESB803 Структура и функциониране на местните органи за сигурност в АТЕ SECB728 Миграция, бежанци и граничен контрол SECB729 Семинар: Миграция, бежанци и граничен контрол SECB758 Превенция и противодействие на криминалното поведение SECB759 Етика и криминология SECB887 Семинар по криминология
 • гл. ас. д-р Иван Начев GENB014 Политология
 • ас. д-р Галина Стоянова SECB543 Организация и тактика на охранителната дейност SECB847 Съдебно-психологични експертизи SECB858 Стаж: Организация и тактика на охранителната дейност SECB889 Стаж: Криминалистически експертизи
 • ас. д-р Петър Арабаджийски SECB007 Управление на човешките ресурси в службите за сигурност и обществен ред SECB730 Семинар: Гражданска сигурност SECB744 Гражданска сигурност SECB799 История и организация на полицията и специалните служби SECB856 Семинар: История и организация на полицията и специалните служби
 • ас. Николай Марков RESB723 Единна спасителна система SECB828 Криминалистическа техника SECB829 Криминалистическа тактика SECB846 Криминалистическа експертиза
 • д-р Ана Филибева RESB705 Противодействие на общата престъпност - тактически аспекти
 • д-р Антон Михайлов SECB849 Оперативно-издирвателна дейност за разкриване на икономически престъпления
 • д-р Вероника Стоилова SECB502 Институционални и правни основи на системите за сигурност SECB524 Семинар: Институционални и правни основи на системите за сигурност SECB622 Полицейско право SECB754 Наказателни институции и социални регулации
 • д-р Гергана Йорданова RESB605 Държавна служба в системите за сигурност SECB605 Равнища на сигурност
 • д-р Калчо Таушанов SECB702 Оперативно-издирвателна дейност
 • д-р Красимир Желязков SECB801 Контраразузнаване
 • д-р Светослав Велков SECB600 Проект: Информационни системи в сигурността SECB602 Информационни системи в сигурността
 • д-р Тихомир Стойчев SECB023 Политика и фактори на сигурност SECB700 Конфликти и сигурност SECB703 Основи на криминологията
 • Ива Йорданова-Рупчева SECB610 Конституционно право и защита на правата на гражданите
 • Николай Георгиев Марков   SECB805 Религиите и сектите в България SECB900 Семинар: Религиите и сектите в България
 • Сава Петров SECB024 Наказателно право и наказателен процес