Индивидуална бакалавърска програма

Кратко представяне на програмата:

Студентите на Нов български университет могат да изберат да се обучават по индивидуална програма, като тя се съставя по желание на студента и/или по искане на работодател. В индивидуална програма могат да се обучават студенти от първи семестър, както и студенти от по-горни семестри.

Индивидуална програма е програма, която студентът съставя съвместно със специалист от Бюрото за индивидуални програми, съчетавайки курсове от две и повече програми. Студентът избира своята водеща програма, като минимум 50% от курсовете са от тази програма. В дипломата за завършена степен на образование се изписва специалността и професионалната квалификация на водещата програма.

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове и практически курсове към избраните програми от студента, като минимум 50% от описаните курсове по-горе са от водещото професионално направление (водещата програма). През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към избраните програми и извънаудиторни учебни форми, където отново се спазва съотношението минимум 50% от курсовете да са от водещото професионално направление.

За да се състави индивидуална програма, е необходимо студентите да се консултират с екипа на специализираното Бюро за индивидуални програми и да получат одобрение от декана на Факултет базово образование или декана на Бакалавърски факултет.

Индивидуалните програми, както и стандартните програми в НБУ, допускат дипломиране в по-кратки срокове.

прочети още
Индивидуална бакалавърска програма

Практики:

Практическото обучение включва практики и стажове в различни държавни администрации, неправителствени организации, представителства на международни организации и фирми в България, студиа за аудио- и видео- продукция, лабораториите и учебно-практическите и изследователски звена в НБУ, във фирми за производство на софтуер, IT отдели, в училища, болници, консултантски агенции, отдели по човешки ресурси, социални домове и други в зависимост от създадената индивидуална програма и включените в нея професионални направления.

Международна мобилност:

Обучението по индивидуална програма също осигурява възможност за международна студентска мобилност в чуждестранни университети по сключените над 100 договора по линия на Програма "Еразъм".

Дипломиране:

Завършването на обучението в индивидуална програма става със защита на бакалавърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити.

Освен професионалната квалификация, която дава програмата, студентите могат да получат и допълнителна специализация, като запишат майнър-програма - втора специалност.