Конституционно право

Кратко представяне на програмата:

Програмата има теоретично-изследователски и приложен характер, образователна и изследователска насоченост в областта на конституционното право на докторско равнище, като дава възможност за специализирана подготовка по отношение на разнообразни проблеми, понятия и автори от теорията, методологията и практиката на конституционното право. Програмата подготвя специалисти и изследователи в нейните нови и бързо развиващи се теми и проблеми на съвременното конституционно право. Специален акцент в ДП „Конституционно право“ е запознаването на докторантите с широк спектър от понятия, теории и методологии в областта на конституционното право, както и с научни инструменти за интердисциплинарно изследване на актуалните проблеми.

прочети още
Конституционно право

Международна мобилност:

В НБУ са създадени условия за мобилност на студенти, докторанти и преподаватели в чуждестранни висши училища по международни програми. Университетът участва в програма „Еразъм+“ като част от ключова дейност 1 – Образователна мобилност в сферата на висшето образование, включваща мобилност на студенти, докторанти, преподаватели и администрация между програмни страни и партниращи страни (т. нар. кредитна мобилност). Широкият обхват на докторската програма, дава възможност да бъдат обучавани не само български граждани, но и чуждестранни докторанти с интерес в областта на световната история на държавата и правото, част от която е и историята на българската държава и право.

Компетенции на завършилите програмата:

Цели се да бъдат постигнати следните резултати:

- да осигури задълбочено обучение и да насърчи изследванията в научната специалност „Конституционно право“ в съответствие със съвременните постижения на науката;

- да осигури научен резерв в научната специалност „Конституционно право“ за програмите на НБУ и академичните потребности в национален мащаб;

- да стимулира включването на млади специалисти в научно-изследователската дейност в сферата на конституционното право и интердисциплинарните изследвания;

- да осъществява международен обмен на научни изследвания в областта на конституционното право и публичното право въобще;

- да участва в създаването на мрежи от национални и съвместни изследователски програми;

- да стимулира реализирането на научен принос в перспективни и недостатъчно изследвани области на конституционното право;

- да интегрира образователния и научния процес като създава стабилни условия за генериране и използване на научно познание;

- да стимулира трансфера на знания и опит;

- да осигурява финансиране за изследователски дейности;

- да прилага иновативни методи на преподаване и научни изследвания.

Дипломиране:

Покриване на необходимия брой кредити и защита на докторска дисертация.

Професия и възможни заемани длъжности:

Придобиването на докторска степен в ДП „Конституционно право“ гарантира устойчиво развитие на специалисти по научната специалност „Конституционно право“, които владеят фундаментални теоретични и практически знания.

Програмата дава възможност за реализация както на самостоятелни научни изследвания, така и за участие в групови изследователски научни и научно-практически проекти, за придобиване на преподавателски опит, за получаване на умения за реализация в публичната сфера.

Обучението в докторската програмата „Конституционно право“ дава достъп до актуалните изследвания в областта на конституционното право в световен мащаб, развива уменията за научно осмисляне и анализ на съществуващите практики и открития и утвърждава индивидуални постижения на докторантите с елементи на научно-изследователски принос.

Департамент, предложил програмата:

Право