Софтуерни технологии в Интернет

Кратко представяне на програмата:

Програмата е с практическа насоченост в областта на уеббазираните приложения. Обучението се извършва в няколко основни направления - уеббазиран достъп до бази от данни, приложения с архитектура клиент-сървър, комуникиращи през уебсреда, електронен бизнес. Съдържанието и структурата на учебните курсове отразяват последните тенденции в развитието на интернет базираните технологии. Практическите занятия използват последните версии на водещи софтуерни продукти и развойни среди. Програмата се ползва със специалната подкрепа на академичната инициатива на ORACLE, позволяваща международно сертифициране на студентите при преференциални условия. Обучението в програмата преминава през курсове по софтуерни архитектури (курс на Institute for Software Research към университета Carnegie Mellon University), компютърна сигурност в интернет, скриптови езици в интернет, мултимедийни приложения в интернет, програмиране с PL/SQL, програмиране на .Net и J2EE, програмирането на Java, електронен бизнес, глобални мрежи. Извънаудиторните учебни форми включват курсови работи, проекти, стаж.

Програмата предлага подготвителен модул за кандидати от други образователни области.

прочети още
Софтуерни технологии в Интернет

Специалност и професионална квалификация:


Специализация: Проектиране и разработване
Специалност: СОФТУЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ В ИНТЕРНЕТ
Квалификация: магистър по информатика

Специализация: Моделиране и анализ
Специалност: СОФТУЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ В ИНТЕРНЕТ
Квалификация: магистър по информатика

Практики:

Студентите от програмата провеждат практика, както в компютърните лаборатории на университета, така и по време на магистърския стаж в компании, ориентирани в областта на софтуерното производство и в областта на информационното осигуряване.

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите програмата имат познания и умения за:

- структурата и принципите на функциониране на глобалната световна мрежа - Интернет;

- принципите на технологията "клиент - сървър";

- основните технологични средства за разработка на Интернет приложения;

- администрирането на самостоятелни локални и глобални мрежи;

- формулиране на задания за Интернет базирани софтуерни проекти;

- разработване самостоятелно и в екип Интернет приложения и Интернет базирани информационни системи;

- управлението на малки софтуерни проекти.

Дипломиране:

Завършването на обучението в магистърската програма става със защита на магистърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" в НБУ".

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата могат да работят в софтуерното производство и в областта на информационното осигуряване на фирми, обществени и държавни институции.

Департамент, предложил програмата:

Информатика