Право

Кратко представяне на програмата:

Програмата е съобразена с държавните изисквания за придобиване на висше образование по специалност "Право" и съчетава теоретични и приложни курсове в областите на публичното и частното право. Обучението е петгодишно и включва задължителен шестмесечен стаж и държавен теоретико-практически изпит.

През първата и втората година на обучение успоредно с аудиторните лекционни курсове и извънаудиторните учебни форми програмата се покриват общообразователните изисквания за знания и за умения по български език, компютри, спорт и изкуства, чужд език.

Обучението обхваща задължителни аудиторни лекционни курсове по обща теория на правото, история на правото, конституционно право, администрация на правозащитните органи, Римско частно право, сравнително конституционно право, гражданско право, административно право и административен процес, административно правосъдие, правен режим на кадастъра, вещно право, финансово право, семейно право, наследствено право, облигационно право, данъчно право, международноправна закрила на интелектуалната собственост, търговско право, международно публично право, данъчно процесуално право, трудово право, наказателно право, осигурително право, гражданско процесуално право, право на Европейския съюз, криминалистика, както и упражнения по всеки един от курсовете.

Предлагат се и избираеми аудиторните лекционни курсове, сред които обща теория на държавата, правна социология, основи на философията на правото, нормотворчество, парламентарно право, полицейско право, авторско право, правен режим на маркетинга и рекламата, правно регулиране на електронните медии, правна защита на конкуренцията, медицинско право, бежанско право, международни договори, морско търговско право, съдебни експертизи.

Извънаудиторните учебни форми включват самостоятелни работи във всички основни отрасли на правото, стаж в община, съд и прокуратурата.

Програмната схема е изцяло съобразно с Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Право" и професионална квалификация "юрист".

прочети още
Право

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Право
Квалификация: юрист

Практики:

От м. октомври 2006 г. към програмата е установено академично сътрудничество за обмен на студенти между НБУ и Университета в гр. Кьолн, Германия. Сред основните цели на сътрудничеството между двете висши учебни заведения са академичния обмен на студенти и разработването на общи научни и учебни проекти в областта на правото.

Международна мобилност:

Двустранно споразумение по европейска програма "Обучение през целия живот", секторна програма "Еразъм" за академично сътрудничество и обмен на студенти.

Компетенции на завършилите програмата:

Получилите диплом за завършено висше юридическо образование:

- притежават задълбочени познания в областта на правото, получени съобразно императивните изисквания на Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Право" и професионална квалификация "юрист";

- могат да продължат образованието си като докторанти, както и да се занимават с преподавателска и научна дейност в областта на правото.

Дипломиране:

Покриване на необходимия брой кредити и държавни изпити /писмен и устен/ по Гражданскоправни науки /ГПН/, Наказателноправни науки /НПН/ и Публичноправни науки /ППН/.

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата могат да работят като юристи и юрисконсулти в централните и териториалните държавни органи, в органите на местното самоуправление и местната администрация, в търговски дружества, в кооперации, в неправителствени организации, във фондации и др.

Департамент, предложил програмата:

Право