Мултимедия, компютърна графика и анимация

Кратко представяне на програмата:

Програмата предлага специализирано практическо обучение в областта на мултимедията, компютърния дизайн, тримерното моделиране и компютърната графика. Обучението се извършва в три основни направления - разработка и интеграция на мултимедийни приложения, тримерно моделиране и дизайн, компютърна анимация. Съдържанието и структурата на учебните курсове отразяват последните тенденции в развитието на съответните технологии. Повечето курсове се провеждат в компютърни класове, като практическите занятия се водят с последните версии на водещи софтуерни продукти и развойни среди. Eкипът включва както утвърдени преподаватели, така и разработчици с дългогодишна практика в областта на приложението на компютърните технологии. Обучението в програмата преминава през курсове по цифров видео монтаж и специални ефекти, интегриране на мултимедийни среди, обработване и синтезиране на музика, тримерна компютърна анимация, компютърни системи и технологии в графичния дизайн. Извънаудиторните учебни форми включват проекти, практически задачи, курсови работи.

Програмата предлага подготвителен модул за кандидати от други образователни области и надграждащ семестър за кандидати с образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър по...".

прочети още
Мултимедия, компютърна графика и анимация

Специалност и професионална квалификация:


Специализация: компютърни технологии
Специалност: Мултимедия, компютърна графика и анимация
Квалификация: магистър по мултимедия, компютърна графика и анимация

Практики:

Студентите от програмата добиват практика, както в специализираните лаборатории на университета, така и в процеса на магистърския стаж - в компании, ориентирани в областта на компютърната анимация, мултимедия и графичен дизайн.

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите програмата притежават :

Знания за :

- принципите за моделиране, визуализация и анимация на сложни обекти и за интегриране на мултимедийни приложения;

- задълбочени интердисциплинарни познания по компютърна графика и анимация, мултимедия и графичен дизайн;

Умения за разработване самостоятелно и в екип на :

- проекти които съчетават приложението на съвременни технологични решения със създаването на художествено изработени продукти;

- за приложение на основните технологични средства в областта на мултимедията, компютърната графика и анимация и могат целенасочено да ги прилагат при разработването на практически задачи;

Нагласи за :

- за ефективно приложение на медийните компютърни технологии в различни области от нематериалната сфера.

Дипломиране:

Покриване на необходимия брой кредити и защита на магистърска теза.

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата могат да работят в ТВ и мултимедийни центрове, студия за видеопродукция, рекламни къщи, където да имат авторски, търговски и експлоатационни функции за създаването на: статична или динамична реклама, мултимедийни приложения, анимационни филми, компютърни ефекти, обучителни, делови или развлекателни компютърни игри.

Департамент, предложил програмата:

Информатика