Международен бизнес

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата преминава през курсове по международна търговия, международно търговско право и право на Европейския съюз, управление на проекти, с акцент върху проектите и програмите на Европейския съюз, международни търговски сделки, ценова политика в международния бизнес, международен финансов мениджмънт, делови преговори и търговски комуникации, специализиран английски език или специализиран немски език.

Програмата предлага подготвителен модул за кандидати от други образователни области.

Програмата предлага надграждащ семестър за кандидати с образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър".

прочети още
Международен бизнес

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Международен бизнес
Квалификация: магистър по международен бизнес

Практики:

Програмата включва провеждането на практики и стажове в държавни институции, както и в компании от финансовия и нефинансовия сектор.

Международна мобилност:

По европейска програма "Еразъм +" програмата има сключени споразумения с университети в Италия, Германия, Словения, Финландия, Полша и Франция.

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите програмата:

- познават условията на международната търговска сделка и съвременните тенденции в международната икономическа среда;

- познават динамиката на външната икономическа (търговска и финансова) среда за компаниите в България, както и за икономическата политика в страната;

- могат да участват пълноценно в подготовката, сключването и изпълнението на международни търговски сделки, както и при вземането на управленски решения на фирмено равнище, отчитайки възможностите и рисковете на международните пазари;

- могат да анализират последиците от икономическата политика на държавата в условията на глобална търговия и финансов пазар както за отделните компании, така и на макроикономическо ниво.

Дипломиране:

Завършването на обучението в магистърската програма става със защита на магистърска теза след покриване на изисквания брой кредити.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" в НБУ".

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите могат да работят на различни нива в частния и публичния сектор, да участват пълноценно в подготовката, сключването и изпълнението на международните търговски сделки, както и да вземат управленски решения, отчитайки възможностите и рисковете на международните пазари. Те могат да работят в тези области както в държавната администрация, така и в частни компании и в неправителствения сектор. Длъжностите, които могат да бъдат заемни съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите в България, за завършилите студенти в програмата са: търговски представители, икономисти (външна търговия, търговия, индустрия и др.), търговски представители по закупуване на стоки, анализатори по управление и организация, както и ръководители и управители и др.

Департамент, предложил програмата:

Икономика