Международен алтернативен туризъм

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата преминава през курсове по международен алтернативен туризъм, екотуризъм, екстремен и спелеотуризъм, културен и религиозен туризъм, селски туризъм, ловен туризъм, екскурзоводство и туристическа анимация, правно регламентиране на туристическата дейност, туроператорска и транспортна дейност. Извънаудиторните учебни форми включват семинари, практики, разработване на проекти, теренни проучвания на туристическа дестинация (обект) за алтернативен туризъм.

Програмата предлага надграждащ семестър за кандидати с образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър".

прочети още
Международен алтернативен туризъм

Специалност и професионална квалификация:


Специализация: Алтернативен туризъм
Специалност: Международен туризъм
Квалификация: магистър по международен туризъм

Практики:

Програмата предлага практики и стажове в регионални и национални административни структури: министерства, общини и агенции; теренни практики.

Международна мобилност:

Програмата има сключени договори по европейска програма "Обучение през целия живот", секторна програма "Еразъм".

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите програмата ще са усвоили следните основни знания:

- действащите нормативни документи и основните положения в правното регулиране на туризма и туристическата дейност в РБългария;

- защитените територии на България, категориите защитени територии, плановете за управление на защитените територии, режимите за опазването им и правилата за тяхното посещение;

- за организация и управление на алтернативния туризъм;

- видове екскурзоводска дейност и основните принципи, методи и видове туристическа анимация.

Завършилите програмата ще са усвоили следните основни умения:

- използване на разнообразието на форми за алтернативен туризъм с цел организиране, управление и разширяване на възможности на туристическия бизнес; възлагане и приемане на туроператорски дейности; извършване на консултантски дейности в областта на туризма при прехода от масов към специализиран туризъм; изготвяне и презентиране на туристически маршрути и програми;

- използване на специализирана лексика и терминология в областта на туризма;

- използване на GPS системи за туристическо ориентиране и специална техника за практикуването на алтернативни форми на туризъм /за ориентиране, екстремен туризъм, безопасност на потребителите и др./;

- прилагане на рекламни подходи за реализация на туристическите продукти.

Дипломиране:

Завършването на обучението в магистърската програма става със защита на магистърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" в НБУ".

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата могат да работят в Министерство на туризма, турагенции, частен бизнес, неправителствени организации, реализация в чужбина и др.

Департамент, предложил програмата:

Природни науки