Cognitive science

Short presentation of the programme:

Cognitive science

Major and professional qualification:

Major: когнитивна наука на английски език
Qualification: магистър по когнитивна наука

Practical training courses:

Програмата предлага практики и стажове на студентите в специализирани, модерно обзаведени лаборатории за провеждане на експериментална работа:

- Лаборатория по експериментална психология с работни станции за автоматизирано провеждане на експерименти и обработка на данни;

- Лаборатория по невронауки;

- Лаборатория за изследване на ползваемостта на продукти и услуги с уникална за България апаратура за проследяване на движенията на очите/погледа;

- Лаборатории на БАН;

- Лаборатория по когнитивно развитие с апаратура за видеонаблюдение и анализ на видеопротоколи;

- Лаборатория за изкуствени когнитивни системи и когнитивна роботика с няколко вида роботи и работни станции.

International mobility:

В рамките на европейските програми за студентска мобилност "Обучение през целия живот", "Еразъм" и CEEPUS с университети в Италия, Германия, Холандия, Гърция, Полша, Унгария, и Австрия.

Graduate Student Competencies:

Завършилите програмата притежават:

- интердисциплинарна подготовка, съчетаваща знания и умения в областите на когнитивната психология, информатиката и когнитивното моделиране, невронауките, лингвистиката и философията;

- добра методологическа подготовка, опит и умения за самостоятелно провеждане на експериментални изследвания по когнитивна наука и за описване на резултатите в научни текстове;

- специализирана интердисциплинарна подготовка в една от следните области: възприятие, памет и мислене, език и развитие, която може да продължи в докторската програма по когнитивна наука.

Graduation:

Завършването на обучението в магистърската програма става със защита на магистърска теза пред международна комисия, след покриване на изисквания брой кредити.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" в НБУ".

Occupation and possible positions:

Завършилите програмата могат да работят в изследователски институции; рекламни агенции; компании, занимаващи се с информационни технологии, организации в сферата на образованието, като специалисти по когнитивна наука.

Department :

Cognitive science and Psychology