Мениджмънт на развлекателната индустрия

Кратко представяне на програмата:

Програмата е интердисциплинарна и включва курсове по икономика, бизнес, туризъм, мениджмънт, а също така курсове по театър, шоубизнес и лингвистика, ориентирани към спецификата на развлекателната индустрия. Знанията от тези курсове са необходими за успешната реализация на завършилите програмата в тази сфера. Вниманието се фокусира върху уменията, придобивани по време на обучението в специализираните курсове на програмата, както и на комуникативните умения, поради което се отделя особено място на специализираната терминология на английски и руски езици.

прочети още
Мениджмънт на развлекателната индустрия

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Мениджмънт на развлекателната индустрия
Квалификация: мениджър на организация от развлекателния бизнес

Практики:

Предвиждат се практики и стажове в реални фирми от туристическия бранш и по-специално в развлекателния.

Международна мобилност:

Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети в Италия, Германия, Русия, Португалия, Турция, Финландия.

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите магистърската програма придобиват следните компетенции:

- способност да вземат организационно-управленски решения, както и да оценяват последствията от тях;

- свободно да владеят чужди езици /английски и /или руски/ като средство за професионално общуване;

- способност да формират и развиват социални и делови взаимоотношения в научната, професионалната и социално-обществена среда на съвременното общество;

- анализиране на резултатите от изследванията в България и чужбина, определяне на новите актуални проблеми и тенденциите за развитието на индустрията, излагане на хипотези и задачи при подобни изследвания;

- способност да се определят приоритетните направления в състоянието и развитието на развлекателната индустрия на национално, регионално и общинско ниво;

- способност за вземане на стратегически решения и разработване на корпоративни стратегии в дейността и развитието на организациите от развлекателната индустрия;

- способност да се управляват организациите в сферата на развлекателната индустрия като реализират техните продукти и услуги;

- способност да планират, изграждат и въвеждат в експлоатация увеселителни заведения, нощни клубове, игрални зали и други обекти на развлекателната индустрия;

- способност да планират и организират фестивали, карнавали и други развлекателни прояви;

- способност да организират и управляват вариетета, мюзикъли, шоупрограми и други развлекателни прояви;

- познаване на съвременните международни тенденции и способност за внедряване на иновационни технологии за управление в организациите от развлекателната индустрия;

- анализиране, проектиране и внедряване на различни модели в управлението на отделните сектори на развлекателната индустрия.

- способност да намират и преценяват новите пазарни възможности, да формират и оценяват бизнес-идеи, да разработват бизнес-модели и бизнес-планове за създаване на нов бизнес;

- способност да разработват и реализират на нивото на организацията нови развлекателни продукти и услуги, съответстващи на съвременната социално-икономическа ситуация;

- способност да оценяват и технико-икономически да обосновават иновационни проекти на различни нива /национално, регионално, местно и фирмено/.

Дипломиране:

Завършването на обучението в магистърската програма става със защита на магистърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити. Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" в НБУ".

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите могат да работят в организации от развлекателния и туристическия бизнес в България и чужбина. Получената квалификация може да намери приложение в различни туристически обекти, между които хотели, туристически агенции, увеселителни заведения, а знанията на чуждите езици ще разширят възможността за по-добра реализация на пазара на труда.

Завършилите мениджъри в развлекателната индустрия, благодарение на теоретичните знания и практическите умения, имат възможност да работят в културни, спортни, развлекателни, рекреационни и туристически комплекси на различни длъжности, да ръководят звена и сектори в развлекателната индустрия като крайната цел е магистрите да са в състояние да прилагат получените общотеоретични и специализирани знания при осъществяването на туристически развлекателни дейности като специалисти в следните сфери:

- мениджър на културно-информационен, спортен, развлекателен, рекреационен център;

- директор, главен експерт, главен секретар, главен инспектор, инспектор, главен уредник, инструктор, консултант и началник сектор в организация за развлекателна дейност ;

- специалист в звена на общински структури и неправителствени организации за детски и младежки дейности и спорт;

- мениджър по продажбите в развлекателни и тематични паркове, в туристически агенции, във ваканционни селища и комплекси;

- мениджър по организацията на свободното време в атракционни обекти;

- мениджър по организацията на туристически, спортни, културни, конгресно-конферентни и други услуги.

Департамент, предложил програмата:

Администрация и управление