Finance and Banking (Joint programme with The University of Sheffield)

Short presentation of the programme:

The programme is designed for students who intend to pursue a career in the financial services sector. In recent years, the financial services industry has seen rapid worldwide development and change. Within this environment, there is an increasing demand for financial specialists capable of understanding the rules and complexities of the modern financial system.

• Degree from one of the world’s top 100 universities, the University of Sheffield.

• Opportunities for placements and internships, in companies and organizations within the sector of banking and finance, assisting students to embark their career while studying.

• Use of on-line trading simulators helping students to put theory into practice.

• Students are exposed to different types of financial assets, markets and institutions and appreciate various schools of analysis.

• Expert teaching team, comprised of seasoned academics and industry experts with experience in banking and finance.

• Graduates may pursue careers in corporate finance, financial planning, investment banking, investment consulting, private banking and many more.

• Specialised programme of studies focusing on latest theory and practical applications of the finance industry.

• A pathway to a successful career in Europe and abroad.

прочети още
Finance and Banking (Joint programme with The University of Sheffield)

Practical training courses:

Практическото обучение включва различни активности в университета, както и стажове в икономически и финансови институции.

Graduate Student Competencies:

Завършилите студенти ще притежават задълбочени познания и разбиране на горепосочените области и ще умеят да приложат тези умения на практика.

Програмата предлага следните предимства:

• Двойна диплома: Диплома за магистър на Нов български университет и диплома от един от 100-те най-големи университета в света, Университета в Шефилд.

• Възможности за стажове в компании и организации в сектора на банковото дело и финансите, подпомагайки студентите да започнат кариерата си по време на обучението си.

• Използване на онлайн симулатори за търговия, помагащи на студентите да приложат теорията на практика.

• Студентите са изучават и анализират различни видове финансови активи, пазари и институции.

• Експертно-преподавателски екип, съставен от опитни учени и експерти от бизнеса с опит в банковото дело и финансите.

• Завършилите могат да продължат кариерата си в областта на корпоративните финанси, финансовото планиране, инвестиционното банкиране, инвестиционното консултиране, частното банкиране и много други.

• Специализирана програма за обучение, насочена към най-новите теории и практически приложения на финансовата индустрия.

• Път към успешна кариера в Европа и в чужбина.

Graduation:

Завършването на обучение в магистърска програма става със защита на магистърска теза, след покриване на изискванията на програмната схема.

Occupation and possible positions:

Завършилите магистърската програма по банково дело и финанси могат да преследват кариера в областта на корпоративните финанси, финансовото планиране, инвестиционното банкиране, управлението на пари, частното банкиране, банкирането на дребно, бизнес консултирането, инвестиционното консултиране и др.

Department :

Economics