Психо-социални интервенции с деца и семейства

Кратко представяне на програмата:

Програмата има за цел да подготви бъдещи специалисти и да повиши уменията на настоящи специалисти в работа с деца и семейства. Студентите ще имат възможността в рамките на програмата да придобият широк спектър от съвременни знания, да усвоят умения и да изучат иновативни методи/интервенции за работа със специфични групи деца, които са се наложили в практиката в Европа и България през последните 15 години.

Специфичните групи деца (и семейства), обект на програмата, са:

• деца, които живеят в риск от насилие и неглижиране,

• деца от домове,

• деца в конфликт със закона,

• деца, жертва на трафик, физическо и сексуално насилие,

• деца, въвлечени в платени сексуални услуги,

• деца с и семейства на деца с увреждания (физически, интелектуални, ментални),

• деца, представители на различни етнически групи и култури (ромски деца, бежанци и др.),

• деца и семейства, живеещи в бедност,

• деца на родители, които работят в чужбина,

• деца с хронични заболявания (напр. ХИВ-позитивни деца).

Програмата е предназначена както за хора с опит от работа с деца и семейства в социални услуги и в системата на училищното и предучилищно образование, така и за специалисти от други области, мотивирани да усвоят умения за работа с деца в риск и управление на услуги за деца в риск.

Цел на програмата е студентите да придобият знания и умения за прилагане на метода „Работа по случай“. Затова фокус на обучението е осигуряване на стаж с деца и семейства в риск под професионална супервизия. В стажа студентите ще интегрират преподадени теории и ще придобият умения за оценка, планиране и прилагане на интервенции, насочени към осигуряване на сигурна среда на децата в живота на семейството и общността. Обучението ще даде на студентите възможност да:

• работят в мултидисциплинарни екипи,

• разбират динамиката на отношенията с клиента,

• разбират и управляват отношенията в мултидисциплинарния екип,

• вникнат във философията и етичните стандарти на съвременната практика за работа с деца, както и да придобият умения да ги прилагат в ежедневната практика,

• използват съвременни методи на обучение – интерактивни методи, он-лайн дискусии с преподаватели и студенти от други европейски университети, участие в международни уебинари, използване на он-лайн обучителни ресурси в областта на закрилата на детето и работата с деца в риск.

• използват това знание за гарантиране на качество на работата си с клиента и подобряване на професионалната среда.

Студентите ще развият умения за управление на екипни процеси, интервенции и менторство в социалната работа.

прочети още
Психо-социални интервенции с деца и семейства

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Социална работа с деца и семейства – клиничен профил
Квалификация: Специалисти по Социални дейности (деца)

Практики:

Студентите практикуват в услуги за деца и семейства под супервизията на преподавателите в програмата.

Международна мобилност:

Програмата е консултирана с международен екип от преподаватели по социална работа по проектите:

• „Подобряване на закрилата на деца и тяхното благосъстояние в Европа: обогатяване на обучителната програма“, финансиран от програма Erasmus+. В рамките на този проект се разработват модули за дистанционно обучение по социална работа и се синхронизират обучителните програми по социална работа на 8 европейски университета, между които и НБУ.

• „Платформа за детско благосъстояние“, финансиран от Austrian Development Agency, The European Union, Oak Foundation,Terre des hommes and the Kanton Zurich Lottery Fund. Проектът има за цел да създаде платформа за обмяна на опит в реално време между професионалисти от цял свят в областта на закрила на детето. Платформата разполага с многостранен обучителен ресурс за студенти. НБУ участва в тази платформа чрез един от своите изследователски центрове, а именно Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца.

Финансиране на обучението: Студентите могат и ще бъдат подкрепени да кандидатстват за платен стаж към неправителствени, общински и държавни организации с цел частично покриване на разходите.

Обучението е гъвкаво: времето на курсовете и стажа са съобразени с работните ангажименти. Една-пета от обучението се предлага дистанционно чрез уебинари и достъп до он-лайн базирани ресурси.

Курсовете и темите в тях се адаптират спрямо: 1/ обратната връзка на студентите, 2/ обратна връзка от услугите, 3/ ежегоден анализ на потребност от специалисти.

Програмата е развита в сътрудничество с Международен консултативен съвет. Този съвет консултира и супервизира развитието на програмата. Негова задача е поддържането на заявените от програмата стандарти за работа с деца и семейства в България и гарантиране на това, че обратната връзка от студенти и практици е интегрирана в преподаването.

Членове на Международния консултативен съвет са:

• Проф. Джейн Рийвс, ко-директор на Център по детски права в Университета в Кент, Великобритания.

• Д-р Хелън Уинкъп, преподавател по социална работа в Университета Стърлинг, Великобритания.

• Д-р Пол Ригби, преподавател по социална работа в Университета Стърлинг, Великобритания.

• Петър Цинцарски – представител на Министерство на Здравеопазването на Република България.

• Д-р Елена Кабакчиева, председател на Фондация „Здраве и социално развитие".

• Рене Търстън, детски и фамилен психотерапевт, Лондон.

• Проф. Джоан Бързоф, клиничен социален работник, психотерапевт, преподавател, САЩ.

• Проф. Андрю Билсън, преподавател по социална работа, Университет Централен Ланкашир, Великобритания.

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите програмата притежават:

Знания за:

o Теории за индивидуалното развитие.

o Теории в социалната работа и тяхното приложение в практиката.

o Подходи, техники и програми за работа с деца и семейства.

o Системата от услуги и връзката между тях.

o Роли и отговорности в мултидисциплинарни екипи, работещи с деца и семейства.

o Политики – създаване и приложение.

o Международни и национални проекти за осигуряване на детско благосъстояние.

o Ролята на отношенията в упражняване на помагащи професии.

Умения за :

o Работа със специфични групи деца: деца от домове, деца в конфликт със закона, деца, жертва на трафик, физическо и сексуално насилие, деца с увреждания, деца, представители на различни етнически групи и култури (ромски деца, бежанци и др.).

o Работа по случай с деца и семейства.

o Управление на екипни процеси, менторство и интервизия.

Дипломиране:

Покриване на необходимия брой кредити, защита на магистърска теза или държавен изпит по конспект.

Департамент, предложил програмата:

Здравеопазване и социална работа