Експозиционен дизайн и креативни индустрии

Кратко представяне на програмата:

Програмата осигурява практическо обучение в областта на експозиционният дизайн и неговото проектиране. Обучението в програмата преминава през курсове по дизайн на изложбени и рекламни площи, музеи, художествени галерии и изложби, продуктов експозиционен дизайн, интериорен дизайн на обществени експозициони пространства, двуизмерно и триизмерно компютърно проектиране, художествено осветление на обществени пространства, интериорен дизайн на увеселителни заведения, експозиционен дизайн на шоуруми и търговски площи. Изучават се основни дисциплини като: антропология, музеология, теория на рекламата, музейна сценография, управление и развитие на културните наследства; психология на експозиционните пространства, както и обширно изучаване на креативните индустрии участващи в експозиционния дизайн.

Извънаудиторните учебни форми включват разработки на курсови проекти.

Програмата предлага подготвителен модул за кандидати от други образователни области в който се изучават двуизмерно векторно проектиране (Corel Draw и Illustrator), двуизмерно растерно проектиране (Photoshop), технология и материалознание, етапи на проектирането.

прочети още
Експозиционен дизайн и креативни индустрии

Специалност и професионална квалификация:

Квалификация: Магистър по експозиционен дизайн

Специализация: Експозиционен дизайн

Практики:

Интериорни, архитектурни и дизайнерски фирмени структури и свободна творческа дейност в областта на дизайна, дизайнерски бюра, музеи, галерии и културни институти.

Международна мобилност:

С договори на департаментите по програмата „Еразъм +“

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите програмата получават:

- задълбочени теоретични и практически познания по основните направления на експозиционния дизайн и творчески умения в областта на обемно-пространствените и графични реализации на експозиционни площи;

- интердисциплинарна художествено-техническа и технологична подготовка в областта на експозиционния, графичния и пространствения дизайн;

- умения и знания в областта на графичния дизайн, визуалната комуникация, експозиционната сценография, художественото осветление на обществени интериорни и екстериорни пространства, музейното дело, креативните индустрии, реклама;

- висока квалификация за работа със съвременен триизмерен софтуер за проектиране, проектна документация и производство;

Могат да:

- създават самостоятелно и в екип проекти за експозиционен дизайн (културен и рекламен), графичен дизайн, дизайн на търговски и обществени пространства, дизайн на увеселителни заведения;

- реализират рекламен, графичен, експозиционен и продуктов дизайн с използване на съвременни софтуерни продукти.

Дипломиране:

Завършването на обучението в магистърската програма става със защита на магистърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарт за завършване на образователно-квалификационна степен "магистър" в НБУ".

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата могат да работят като дизайнери на експозиционен дизайн, като консултанти и проектанти в държавни и частни фирми, студия, архитектурни бюра, музеи, художествени галерии, увеселителни заведения, а също и на свободна практика.

Департамент, предложил програмата:

Дизайн