Електронно здравеопазване

Кратко представяне на програмата:

Програмата е с редовна форма на преподаване, като представлява оригинална комбинация на елементи с интердисциплинна насоченост: методи и способи за структуриране и обработка на здравна и медицинска информация, дизайн и работа с информационни системи в различни области на здравеопазването, практика с информациони системи с телемедицинска насоченост, разработка, тестване, поддържане и усъвършенствена на специализирани здравеопазни бази данни и софтуер и др.

По-конкретно, електронното здравеопазване се определя като способността да се търси, анализира, усвои и оцени здравна информация от електронни източници, чрез прилагане на придобитите знания за работа с информационни и комуникационни средства и технологии, с цел оптимално справяне и решаване на проблеми, свързани със здравето. За разлика от други различни форми на грамотност, електронното здравеопазване изисква и съчетава 6 модалности на грамотността: традиционната грамотност, медицинска и здравна култура и познания, информационна грамотност, научна грамотност, медийна грамотност, и компютърна грамотност.

Електронното здравеопазване като сфера се влияе от това как се представя даден здравен проблем, средствата за търсене и обработка на специализираната медицинска и здравна информация в съчетание с избор на подходящите комуникационни и компютърни технологии за преноса и обработката й.

В настоящия момент в България има налични болнични информационни системи, софтуерни продукти за изпълнителите на извънболнична медицинска помощ, малки бази данни за всяка лекарска практика, база данни в НЗОК, база данни в НЦОЗА и в различните центрове и агенции. Няма единна система, която да обединява и да прави възможната комуникация между различните информационни системи и бази данни. Няма възможност и за отчитане на извършените дейности в реално време.

Електронното здравеопазване трябва да е насочено и да обслужва 4 основни групи потребители:

o Пациентите - с цел подобряване на лечението, благодарение на медицината, базирана на доказателства и с възможността за активно участие на пациентите във вземането на решения относно тяхното здраве

o Медицинските и здравни професионалисти - с цел бърз и лесен достъп до информация, диагностика и извършване на сложни интервенции от разстояние, както и достъп до специализирани ресурси за образование и обучение; с подпомагане на медицинската научноизследователска дейност, ефективното управление и разпространение на медицински знания;

o Управляващите системата на здравеопазване - с цел улеснен достъп и разпространение на най-добри практики за планиране и управление на здравеопазването в полза на пациентите и обществото

o Гражданското общество - с цел по-добро здравно образование: за здравословен начин на живот, за превенция, за информация за здравното състояние, за ресурсите и възможностите на здравната система, за да може да влияе върху управлението на здравната система на местно и национално ниво.

прочети още
Електронно здравеопазване

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Електронно здравеопазване
Квалификация: магистър по електронно здравеопазване

Практики:

Програмата включва практики в клиничните и параклинични звена на ВМА в рамките на магистърския стаж, специализираните лаборатории на НБУ и бизнес-партньори в областта на електронното здравеопазване.

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите програмата притежават :

Знания за:

- приложение на медицинската и здравна информатика

- формулиране на задания за софтуерни проекти и е-здравни услуги в областта на медицинската и здравна среда

- способи за увеличаване ефективността от използване на медицински и здравни информационни системи

- консултиране/усъвършенстване на медицински и здравни софтуерни решения

- разработват, конструират, моделират, прилагат и използват решения в областта на телемедицината и е-здравните системи спрямо световно утвърдените стандарти;

Умения за :

- аналитично проектиране, разработване, въвеждане и администриране на специализирани медицински и здравни бази данни

- провеждане пробни експоатации на медицински и здравни софтуерни приложения

- разработване на документация за медицински и здравни информационни системи

- обучение на потребители и внедрители на тези системи

- проектиране и разработване на изследователски проекти спрямо Националната здравна стратегията 2014-2020 чрез свързване на теоретични и методологични изисквания и насоки

Дипломиране:

Покриване на необходимия брой кредити, защита на магистърска теза или държавен изпит по конспект.

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата могат да се реализират в държавната администрация във всички сфери на здравните ресори, както и частния бизнес; в областите, свързани с разработка и прилагане на специализирани информационни системи и бази данни в здравеопазването, както и като:

o Мениджъри по електронно здравеопазване

o Ръководители на информацинните звена в здравни и болнични институции

o Консултанти и експерти по електронно здравеопазване

o Мениджъри на ИКТ отдели

Департамент, предложил програмата:

Здравеопазване и социална работа

Телекомуникации