Мениджмънт на туристическия бизнес

Кратко представяне на програмата:

Програмата подготвя специалисти в професионално направление Туризъм с особена значимост на съвременния етап от развитие, добре обучени в теоретично и приложно направление и в състояние да разработват и прилагат сложни концепции за управление на туризма. Програмата е съставена по начин, който съответства на потребностите на практиката от знания за ефективно управление на туристическия сектор в икономиката при пазарни условия в съответствие с изискванията на Европейски съюз. Обхванати са в теоретичен и практичен план основните аспекти на туристическия мениджмънт. Програмата предлага подготвителен модул за кандидати от други образователни области.

прочети още
Мениджмънт на туристическия бизнес

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Мениджмънт на туристическия бизнес
Квалификация: Мениджър в туристическия бизнес

Практики:

Възможности за практики и стажове: в престижни хотели, туристически комплекси и туроператорски фирми в цялата страна.

Международна мобилност:

Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност по европейска програма "Обучение през целия живот", секторна програма "Еразъм" с университети в Италия, Германия, Финландия, Португалия, Турция, европейски университети. Насърчава се сезонната работа, както и договори с по-дълъг срок в туристически организации в САЩ, Великобритания. Реализира се обмен на студенти с МГЛУ - Москва.

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите програмата придобиват знания и умения за:

" да планират и организират дейностите в туризма според международните стандарти;

" да разработват маркетингови стратегии и да участват в управлението на проекти в областта на туризма в страната и чужбина;

" да прилагат ефективни стопански практики в управлението на туристическите дейности: хотелиерство, ресторантьорство, туроператорска и турагентска дейност, както и допълнителни туристически услуги;

" да използват англоезична професионална терминология и да овладяват поведението и етиката на съвременния туристически бизнес.

" да използват съвременни информационни технологии в областта на управлението и планирането на туристическата дейност

" да познават и прилагат законовата база в областта на туризма, счетоводството,данъчната система и застраховането на туристическите предприятия

Дипломиране:

Завършването на обучението в магистърската програма става със защита на магистърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити. Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" в НБУ".

Департамент, предложил програмата:

Администрация и управление