Музикознание

Кратко представяне на програмата:

Магистърска програма "Музикознание" е насочена към музиканти, както и към студенти, които имат интереси в областта на хуманитаристиката и конкретно в музиката, но нямат специализирано музикално образование и биха искали да доразвият познанията си в областта на музикознанието, както и да работят в интердисциплинарни научни и научно-приложни разработки. Тя е преди всичко хуманитарно насочена, без профилиране на отделни дисциплини.

Систематизирано и надграждащо през трите семестъра на изучаващите тази програма ще бъдат предложени аудиторни курсове, чиято цел е да се предостави възможност за структуриране на основни знания за музиката като система на култура и изкуство, средство за комуникация, релакс и терапия, ситуиране в пазарни ниши, за връзката й с другите изкуства, нейното исторически и теоретично развитие. В процеса на обучение студентите ще бъдат разработени и включени и онлайн форми на консултации и обучение.

В извънаудиторните часове студентите ще бъдат насочени с определени задачи към курсове като "Научни семинари", "Музикология", "Музикални изкуства" и други практики, като ще бъдат създавани възможности за придобиване на опит и в реална работна среда (включване в научни събития, сътрудничество в медии и др.).

Студентите имат право и да изучават, по тяхно желание, подходящи дисциплини, преподавани в други специалности, съгласно предвидения хорариум, например инструмент.

В първи и втори семестър курсовете са с по-голяма теоретична насоченост, някои са и надграждащи.

В трети семестър са включени курсове, насочени към модели на функциониране в музикалната култура на ХХ-ХХI век, както и към практическата реализация на завършилите "Музикознание".

прочети още
Музикознание

Специалност и професионална квалификация:


Специализация: музиколог
Специалност: Музикознание
Квалификация: магистър по музикознание

Практики:

Студентите имат възможност всеки семестър да участват в проекти - национални и международни, с които да усъвършенстват придобитите знания и умения от образователния процес в НБУ.

Международна мобилност:

Програмата има сключени договори по "Еразъм+",

новата програма на ЕС в областта на образованието, обучението, младежта и спорта за периода до 2020 г. с над 20 университета в Европа в Австрия, Великобритания, Гърция, Испания, Италия, Полша, Финландия, Франция, Хърватска, Швейцария, Турция и др.

Компетенции на завършилите програмата:

Компетенции на завършилите програмата: Програмата е с теоретична и с практическа насоченост.

1. Завършилите програмата студенти са придобили подробни знания и умения в научни и научнопрактически области в теоретичното (системното) и приложното музикознание и връзката му с другите сфери на знанието за културата и изкуствата: музика и философия, музика и терминология, музика и лексикография, музика и култура, музика и информация, музикално творчество и изпълнителство, музика и медии, музика и публики, и др.

2. Завършилите студенти: познават основна научна литература (българска, англоезична и др.); имат изградена терминологична и фактологична база от знания за музикалната култура и връзката й с другите сфери на културата и творчеството, както и съответния обществен контекст; могат да разбират и да анализират процеси и явления, теоретични възгледи и конкретни практики; могат да изработват и да осъществяват изследователски проекти и приложни задачи; могат да предлагат и да обосновават конкретни решения на теоретични и практически проблеми и др.

Дипломиране:

Дипломиране:

Завършването на обучението в тази магистърската програма ще става със защита на магистърска теза след покриване на изисквания брой кредити - по 15 аудиторни и 15 извънаудиторни за всеки семестър, съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" в НБУ".

Професия и възможни заемани длъжности:

Професия и възможни заемани длъжности:

Музиколог с научна реализация, преподавател по музикална теория, музикална история, етномузикология и др. (за тези, които продължават специализираното си музикално образование); музиколог в музикалноизпълнителски състави, редактор в печатни и електронни медии, консултант в културни и обществени институции и др.

Департамент, предложил програмата:

Музика