Маркетинг мениджмънт

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата преминава през курсове по Управление на маркетинга, Стратегически маркетинг, Комуникационен мениджмънт, Управление на търговски марки, Маркетингови анализи, Иновационен маркетинг, Маркетингови проучвания, Конкуренция и конкурентоспособност, Управление на корпоративната репутация, Дигитален маркетинг и др.

Програмата предлага подготвителен модул за кандидати, изучавали специалности от образователни области извън икономиката и бизнес управлението.

Програмата предлага надграждащ семестър за кандидати с образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър".

прочети още
Маркетинг мениджмънт

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Маркетинг мениджмънт
Квалификация: магистър по маркетинг

Практики:

Практическото обучение включва различни активности в университета, както и стажове в икономически и финансови институции.

Международна мобилност:

По европейска програма "Обучение през целия живот", секторна програма "Еразъм" в университети в Италия, Германия, Словения,Турция, Финландия и Франция.

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите програмата:

- познават условията на модерния маркетинг мениджмънт, стандарти, стратегии и практика в маркетинга;

- познават динамиката на международната маркетингова среда, потребителските очаквания и потребности;

- могат да създават стратегически маркетингови стратегии, бранд стратегии, както и да управляват цялостния процес.

- могат да анализират последиците от маркетинговата политика в организациите в условията на глобална търговия, както за отделна компании, така и на макроикономическо ниво.

Дипломиране:

Завършването на обучението в магистърската програма става със защита на магистърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити.

Професия и възможни заемани длъжности:

икономист; експерт в областта на маркетинга - ценова и продуктова политика, реклама и връзки с обществеността, проучване на пазара, продажби и онлайн активности.

Департамент, предложил програмата:

Икономика

Администрация и управление