Музикално изпълнителство (на английски език)

Кратко представяне на програмата:

Програма "Музикално изпълнителство (на английски език)" е практически насочена с възможност за обмен с Европейски образователни институции. Програмата предлага специализирано музикално обучение в областите: класическо пеене, класически инструмент, поп и джаз пеене и поп и джаз инструмент, педагогика на обучението по инструмент или пеене, съвременна българска музика, актьорско майсторство, импровизация, музициране в различни музикални състави - дуо, трио, квартет, квинтет, комбо състав, камерен оркестър. Курсовете в програмата се водят на английски език. Програмата е уникална за страната ни със своето съвременно обучение, гъвкавост и индивидуален подход на преподаване. През 2014 година програмата получи отлична акредитация за шест годишен период.

След първи семестър на обучението, на особено изявени студенти от програмата и на студенти изготвили индивидуална програма съвместно с Бюро за индивидуално образование и Програмните консултанти се дава възможност за обучение в индивидуални курсове в група с един обучаем. Желаещите студенти, се явяват на прослушване пред специално утвърдено от ръководството на университета жури съставено от изявени експерти в областта. Прослушванията се провеждат преди началото на всеки семестър, в периодите между 20 - 30 юни за Есенен семестър и 20 - 31 януари за Пролетен семестър. Успешно представилите се студенти се утвърждават от ръководството на НБУ.

Студентите следва да имат среден успех над Много добър 4,50, взети изпити от предходния семестър/година, както и да са участвали в самостоятелни концерти от името на НБУ, в представителни прояви в университета и извън него или в стратегически проекти или майсторски класове/семинари на университета.

прочети още
Музикално изпълнителство (на английски език)

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Музикално изпълнителство (на английски език)
Квалификация: магистър по музика (съответен инструмент/пеене)

Практики:

Програмата има сключени договори за практики и стажове с институции в България. Студентите имат възможност всеки семестър да участват в проекти - национални и международни, с които да усъвършенстват придобитите знания и умения от образователния процес в НБУ.

Международна мобилност:

Програмата има сключени договори по "Еразъм+", новата програма на ЕС в областта на образованието, обучението, младежта и спорта за периода до 2020 г. с над 20 университета в Европа в Австрия, Великобритания, Гърция, Испания, Италия, Полша, Финландия, Франция, Хърватска, Швейцария, Турция и др.

Компетенции на завършилите програмата:

Програмата е с практическа насоченост. Завършилите програмата студенти са придобили знания и умения:

- в областта на музикознанието и музикалната култура, музикалната теория и история;

- в инструменталното и вокално изпълнителско и интерпретаторско музикално изкуство в класическия, поп и джаз жанр;

- за преподавателска работа в специализирани учебни заведения (музикални училища, колежи и др.);

- като висококвалифицирани специалисти в областта на музикалното изпълнителство и специализираната музикална педагогика

- за ръководство на разнородни изпълнителски колективи.

Дипломиране:

Завършването на обучението в магистърската програма става със защита на магистърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" в НБУ".

Професия и възможни заемани длъжности:

Програма "Музикално изпълнителство" в професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство има следните възможности за квалификация на дипломиралите се студенти като магистри, а именно:

В областта на класическата музика:

Професии и възможни заемани длъжности: инстументалист, солист, оркестрант, концертмайстор, корепетитор, акордьор, лютиер, инспектор на оркестър, оперен певец, артист-хорист, инспектор на хор, хормайстор, преподавател по инструмент (съответния вид), преподавател по пеене (съответния вид) в специализирани музикални училища във университети, колежи, специализирани школи.

В областта на поп/джаз музиката:

Професии и възможни заемани длъжности: поп/джаз инструменталист, оркестрант, корепетитор, акордьор, поп/джаз певец, естраден певец, преподавател по инструмент (съответния вид), преподавател по пеене (съответния вид) в специализирани музикални училища във университети, колежи, специализирани школи.

Департамент, предложил програмата:

Музика