Югоизточно-европейски изследвания (на английски език)

Кратко представяне на програмата:

Програмата е в областта на хуманитарните науки с акцент върху историята на Югоизточна Европа. Образованието в областта на хуманитаристиката е едно от най-старите и базови академични образования в целия свят, а разглежданите в програмата проблеми от сферата на политиката, икономиката, религията, историческата демография и културата на този ключов регион са едни от най-актуалните и дискутирани в нашата съвременност. Интердисциплинарният и компаративен характер на програмата позволява на студентите да придобият знания и умения за анализ на възлови проблеми като мулти-национално и мулти-религиозно съвместно съжителство, етническа толерантност/нетолерантност, геополитика, модели на взаимодействие власт - общество, демократични и диктаторски режими, общество и война, традиции и модернизация и др. както на макро ниво, така и в техните конкретни и специфични регионални измерения.

По този начин програмата съчетава възможностите за получаване на задълбочени теоретични познания с широка практическа приложимост по ключови и дискусионни проблеми на историческото развитие на Югоизточна Европа и прагматично, професионално насочено обучение, което прави завършващите я студенти конкурентноспособни на трудовия пазар у нас и в чужбина.

Програмата се води изцяло на английски език. Съдържанието и структурата й са съобразени както с философията на НБУ, така и с наложилите се международни образователни стандарти.

прочети още
Югоизточно-европейски изследвания (на английски език)

Специалност и професионална квалификация:


Специализация: югоизточно-европейски изследвания
Специалност: история на английски език
Квалификация: магистър по история

Практики:

Програмата предлага практика в библиотеките и архивите на НБУ, НБКМ "Св. Св. Кирил и Методий" и Държавна агенция "Архиви", теренни проучвания и практически занимания in situ с културното и историческото наследство на региона.

Компетенции на завършилите програмата:

Успешно завършилите програмата притежават:

- задълбочени теоретични исторически знания за политическите, културните, икономическите, религиозните, демографските и социалните процеси в Югоизточна Европа;

- познания за най-значимите съвременни автори и школи, разглеждащи ключовите проблеми на Югоизточна Европа в миналото и настоящето;

- познания за историческия развой, ролята и съвременното състояние на религиите и религиозните, етническите и националните общности в Югоизточна Европа;

- познания за различни аспекти на международната политика в региона - политика и икономика, сигурност, регулиране на конфликти, етнически, религиозни и миграционни измерения на международните отношения в региона;

- умения за задълбочен, критичен анализ на документи и научни изследвания;

- умения за изграждане на собствени позиции и оформяне на концепции по отделни аспекти на историческото познание;

- умения за работа в колектив и за водене на научна полемика;

- умения да подготвят самостоятелни научни и експертни разработки и за тяхното представяне;

- завършилите успешно магистърската програма могат да кандидатстват в докторски програми на английски език без необходимост да удостоверяват допълнително познанията си по английски език;

- завършилите програмата имат възможност да придобият базисни познания по избран от тях балкански език и да получат сертификат за неговото владеене.

Дипломиране:

Завършването на обучението в магистърската програма става със защита на магистърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарт за завършване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" в НБУ".

Департамент, предложил програмата:

История