South-East European Studies

Short presentation of the programme:

South-East European Studies

Major and professional qualification:


Specialisation: югоизточно-европейски изследвания
Major: история на английски език
Qualification: MA in History

Practical training courses:

Програмата предлага практика в библиотеките и архивите на НБУ, НБКМ "Св. Св. Кирил и Методий" и Държавна агенция "Архиви", теренни проучвания и практически занимания in situ с културното и историческото наследство на региона.

Graduate Student Competencies:

Успешно завършилите програмата притежават:

- задълбочени теоретични исторически знания за политическите, културните, икономическите, религиозните, демографските и социалните процеси в Югоизточна Европа;

- познания за най-значимите съвременни автори и школи, разглеждащи ключовите проблеми на Югоизточна Европа в миналото и настоящето;

- познания за историческия развой, ролята и съвременното състояние на религиите и религиозните, етническите и националните общности в Югоизточна Европа;

- познания за различни аспекти на международната политика в региона - политика и икономика, сигурност, регулиране на конфликти, етнически, религиозни и миграционни измерения на международните отношения в региона;

- умения за задълбочен, критичен анализ на документи и научни изследвания;

- умения за изграждане на собствени позиции и оформяне на концепции по отделни аспекти на историческото познание;

- умения за работа в колектив и за водене на научна полемика;

- умения да подготвят самостоятелни научни и експертни разработки и за тяхното представяне;

- завършилите успешно магистърската програма могат да кандидатстват в докторски програми на английски език без необходимост да удостоверяват допълнително познанията си по английски език;

- завършилите програмата имат възможност да придобият базисни познания по избран от тях балкански език и да получат сертификат за неговото владеене.

Graduation:

Завършването на обучението в магистърската програма става със защита на магистърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарт за завършване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" в НБУ".

Department :

History