Международни отношения и публично управление (на френски език)

Кратко представяне на програмата:

Франкофонската магистърска програма по международни отношения и публично управление е разработена съвместно с престижни университети от Франция, Белгия, Канада. Преподавателският състав включва представители от различни държави. Програмата осигурява възможности за едносеместриално обучение със стипендия във франкофонски университети. Подготвя за професионална реализация в сферата на международните организации, публичната администрация, политическите институции и медиите. Обучението в програмата преминава през курсове по европейски програми и политики, миграционна политика на България и международни миграции, регионални измерения на международното сътрудничество, международна сигурност и геополитически анализ. Извънаудиторните учебни форми включват самостоятелни работи и проекти. Програмата осигурява високо професионално ниво на обучение, осъществявано изцяло на френски език, съответстващо на френските и български образователни стандарти.

прочети още
Международни отношения и публично управление (на френски език)

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Политически науки (на френски език)
Квалификация: магистър по международни отношения

Международна мобилност:

По европейска програма "Обучение през целия живот", секторна програма "Еразъм" с университети във Франция, Белгия, Италия, Испания, Швейцария, Полша, Кипър, Германия, Гърция, Турция.

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите програмата имат следните компетенции:

" Познават механизмите на политическия процес, неговите актьори и взаимодействията между тях.

" Познават ресурсите и принципите на публичния мениджмънт.

" Владеят инструментите за иницииране, разработване и оценка на публичните политики.

" Познават ресурсите на програмите на ЕС.

" Умеят да анализират политическите ситуации и да разработват и вземат адекватни решения.

Дипломиране:

Завършването на обучението в магистърската програма става със защита на магистърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" в НБУ".

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата могат да се реализират:

" във външнополитически и международни институции;

" в структури, ангажирани с политиката на България в ЕС и НАТО;

" в международните отдели на различни средства за масова информация.

Департамент, предложил програмата:

Политически науки