История, политика и религия

Кратко представяне на програмата:

Предлаганата магистърска програма е в областта на хуманитарните науки с акцент върху историята и религията. Образованието в областта на хуманитаристиката е едно от най-старите и базови академични образования в целия свят, историята и ролята на религиите в националната и световна политика са едни от най-актуалните и дискутирани проблеми в съвременния свят. Поради своя интердисциплинарен характер в програмата се предлагат магистърски курсове, освен от департамент "История" и от други департаменти в НБУ. С трите си специализации: "Епохи на преход", "Религията в историята" и "Публични и социални политики - история и съвременни проблеми", програмата има силна прагматична насоченост и поради тази причина е привлекателна, защото прави завършилите я студенти конкурентно способни на трудовия пазар.

прочети още
История, политика и религия

Специалност и професионална квалификация:


Специализация: Епохи на преход
Специалност: История
Квалификация: магистър по история

Специализация: Религията в историята
Специалност: История
Квалификация: магистър по история

Специализация: Публични и социални политики - история и съвременни проблеми
Специалност: История
Квалификация: магистър по история

Практики:

Практики:

Студентите от програмата вземат участие в ежегодната Национална конференция на департамент "История" в Созопол - "Историята като наука образование и професия". Участие в постоянния тематичен семинар на департамент "История" - "История и съвременност", конференции и семинари ad hoc, както и специализирани практики по договор с държавни и неправителствени институции, свързани с практическото приложение на знанията, придобити от специализациите на програмата

Практическото обучение включва семинари, теренни проучвания, пътуващи семинари, работа в Центъра за документи и архивни фондове на НБУ.

Програмата има подписан Договор за провеждане на практики в ДА "Архиви" към МС на Република България.

Международна мобилност:

Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети в Франция, Полша и Румъния.

Компетенции на завършилите програмата:

- Задълбочени исторически знания в областта на политическите, идеологическите, икономическите доктрини, за историята на идеите, на културните, религиозни и социални процеси ;

- Познания за най-важните съвременни автори и школи, третиращи ключовите проблеми на преходните периоди в човешката история;

- Познания за историческия развой, ролята и съвременното състояние на религията и религиозните общности в съвременния свят;

- Познания и умения за анализиране и формулиране на политики в социалната сфера;

- Умения за задълбочен, критичен анализ на документи и научни изследвания;

- Умения за изграждане на собствени позиции и концепции по отделни аспекти на историческото познание;

- Умение за работа в колектив и водене на научна полемика;

- Умение да подготвят самостоятелни научни разработки.

Дипломиране:

Завършването на обучението в магистърската програма става със защита на магистърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити:

- Студенти с успех по-нисък от много добър 4.50 завършват с държавен изпит;

- Студенти с успех по-висок от много добър 4.50 имат право на избор: държавен изпит или защита на магистърска теза

Професия и възможни заемани длъжности:

Специалност - история

Професия - "историк"

Длъжност - ръководители и експерти в държавни и общински администрации; експерти в научноизследователски центрове, социални служби; учители и директори на училища; капелани.

Специализация: "Епохи на преход"

Професионална квалификация: ръководители и експерти в държавни и общински администрации; експерти в научноизследователски центрове; учители и директори на училища;

Специализация: "Религията в историята"

Професионална квалификация: ръководители и експерти в държавни и общински администрации; експерти в научноизследователски центрове; учители и директори на училища; капелани

Специализация: "Публични и социални политики - история и съвременни проблеми"

Професионална квалификация: ръководители и експерти в държавни и общински администрации; експерти в социални служби, както и в европейски административни структури; учители и директори на училища;

Департамент, предложил програмата:

История